Fordelingsvirkning

Oppdatert etter Stortingets vedtak 12. desember 2017

Beregningene på individnivå viser at om lag 88 prosent av skattyterne får lavere eller om lag uendret skatt i 2018.

Beregningen inkluderer alle endringer i inntekts- og formuesbeskatningen av personer som det har vært mulig å regne på i SSBs skattemodell LOTTE-Skatt, tilsammen en netto skattelettelse på om lag 1,6 milliarder kroner påløpt. I beregningene av hvordan skatteopplegget slår ut for ulike inntektsgrupper, sammenlignes skatten med referansesystemet for 2018 (2017-regler justert til 2018-nivå.)

Noen av skatteendringene som gjelder skatt på inntekt for personer, har  ikke vært mulig å ta inn i fordelingsberegningene. Det gjelder innstramminger i reglene for fradrag for, og arbeidsgivers skattefrie dekning av, merutgifter til kost og losji, samt redusert beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap, fjerning av skattefritt hyretillegg, redusert rabatt for elbiler i firmabilbeskatningen og skattelegging av kortidsutleie av egen bolig. Heller ikke endringer i næringsbeskatningen eller avgiftsendringer er medregnet.

Tabellen viser gjennomsnittlig endring i skatt for alle personer 17 år og eldre. Skatteendringer sammenlignet med referansesystemet for 2018. Negative tall betyr lettelser. Kroner

Bruttoinntekt                

Antall

Gjennomsnittlig
skatt i referansealternativet. Prosent

Gjennomsnittlig
skatt i referansealternativet. Kroner

Gjennomsnittlig endring i skatt

Endring
i pst. av bruttoinntekten

Herav: Gjennomsnittlig endring i formuesskatt

0 - 150 000 kr

560 200

4,9

3 000

-100

-0,1

-100

150 000 - 200 000 kr

236 500

6,2

11 000

-300

-0,2

0

200 000 - 250 000 kr

307 000

9,4

21 100

-400

-0,2

0

250 000 - 300 000 kr

337 800

14,0

38 500

-300

-0,1

0

300 000 - 350 000 kr

356 600

17,1

55 700

-300

-0,1

0

350 000 - 400 000 kr

340 000

19,6

73 300

-300

-0,1

-100

400 000 - 450 000 kr

341 500

21,4

91 000

-300

-0,1

-100

450 000 - 500 000 kr

314 900

22,6

107 300

-300

-0,1

-100

500 000 - 600 000 kr

526 500

24,0

131 300

-300

-0,1

-100

600 000 - 750 000 kr

445 900

26,3

174 600

-400

-0,1

-200

750 000 - 1 mill.kr

302 400

29,6

252 800

-600

-0,1

-200

1 mill. kr og over

242 500

35,7

571 600

-1 700

-0,1

-1 800

I alt

4 312 000

24,7

114 900

-400

-0,1

-200

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå (LOTTE-Skatt).

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2015. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2018. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.