Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FN vedtok i september 2015 17 bærekraftsmål for perioden fram mot 2030. Målene gjelder for alle land. Målene er en videreføring av de 8 tusenårsmålene som FN vedtok i år 2000 for perioden 2000-2015.

Regjeringen følger opp målene, og Norge var blant de første landene som rapporterte til FN om sin oppfølging.

I budsjettet for 2018 rapporterer alle departementer i sine budsjettproposisjoner om oppfølgingen av målene de har ansvar for.

I Nasjonalbudsjettet 2018 (kapittel 6) gis det en sammenfatning av de ulike departementenes rapporteringer og en omtale av mål 8 (om økonomisk vekst og sysselsetting) og mål 10 (om å redusere ulikhet) som Finansdepartementet har ansvaret for.

Norge er på rett kurs for å kunne realisere de fleste målene. Enkelte mål er imidlertid mer krevende å oppfylle også for Norge.

Les mer:

 

Her følger oversikt over bærekraftsmål og hvilke departementer som har koordineringsansvar:

FNs Bærekraftsmål

 

Koordineringsansvar

1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Arbeids- og sosialdepartementet

Se Prop. 1 fra ASD side 212

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Landbruks- og matdepartementet
Se Prop. 1 fra LMD side 179 

3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Helse- og omsorgsdepartementet
Se Prop. 1 fra HOD side 328

4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Kunnskapsdepartementet
Se Prop. 1 fra KD side 312

5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

Barne- og likestillingsdepartementet
Se Prop. 1 fra BLD side 172

6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Klima- og miljødepartementet
Se Prop. 1 fra KLD side 260

7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Olje- og energidepartementet
Se Prop. 1 fra OED side 130

8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Finansdepartementet
Se Nasjonalbudsjettet 2018 side 147

9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Nærings- og fiskeridepartementet
Se Prop. 1 fra NFD side 253

10. Redusere ulikhet i og mellom land

Finansdepartementet
Se Nasjonalbudsjettet 2018 side 147

11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Se Prop. 1 fra KMD side 244

12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Klima- og miljødepartementet
Se Prop. 1 fra KLD side 261

13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Klima- og miljødepartementet
Se Prop. 1 fra KLD side 261

14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling Skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Nærings- og fiskeridepartementet
Se Prop. 1 fra NFD side 253

15. Skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Klima- og miljødepartementet
Se Prop. 1 fra KLD side 263

16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Justisdepartementet

Se Prop. 1 fra JD side 301

17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Utenriksdepartementet
Se Prop. 1 fra UD side 387