Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringResultat av søk etter «norm»

 • Svar på spørsmål 231 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Ressursnorm i grunnskolen Publisert: 09.11.2017 09:01
 • Svar på spørsmål 134 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 13.10.2017
  Lærernorm på kommunenivå Publisert: 09.11.2017 09:00
 • Svar på spørsmål 273 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Tiltak for å rekruttere flere lærere Publisert: 09.11.2017 09:00
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Behov for nye lærere ved lavere forholdstall mellom elever og lærere Publisert: 09.11.2017 09:00
 • Svar på spørsmål 271 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Behov for nye lærere ved innføring av lærernorm Publisert: 09.11.2017 09:00
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2017
  Ressursnorm i grunnskolen Publisert: 09.11.2017 09:00

  Kap. 571, post 60

  Hva er kostnaden av å innføre en ressursnorm i grunnskolen på skolenivå der hver skole ikke kan ha mer enn 15 elever per lærer på 1.–4. trinn og 20 elever per lærer på 5.–10. trinn i ordinær undervisning? Ber om oversikt fordelt på kapittel og post, samt en oversikt over antall lærere pr fylke og kommune en slik ressursnorm vil utløse.

  Spørsmålet er forelagt Kunnskapsdepartementet, som gir følgende svar:

  «Siden høsten 2015 er det bevilget betydelige midler til tilskudd for økt lærerinnsats på 1.–4. trinn. I budsjettforslaget for 2018 utgjør bevilgningen om lag 1,3 mrd. kroner. I overkant av 120 mill. kroner går til forskningsprosjektet LÆREEFFEKT, der det forskes på effekter av økt lærertetthet, mens resten av midlene fordeles til kommunene etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet til kommunene. Den foreslåtte bevilgningen til økt lærertetthet på 1.–4. trinn for 2018 gir rom for om lag 1 800 lærerårsverk.

  Kostnadsberegninger for en ressursnorm i skolen avhenger av forutsetningene som legges til grunn, for eksempel hvilket skoleår det tas utgangspunkt i, om beregningene gjøres på skole-, kommune- eller nasjonalt nivå, om de allerede tildelte midlene til økt lærertetthet skal inngå i beregningen o.a.

  Ved oppgave- og regelendringer med økonomiske konsekvenser for kommunesektoren kompenseres kommunene normalt for anslåtte merutgifter eller innsparinger samlet. Ettersom gruppestørrelse 2, dvs. gruppestørrelsen i ordinær undervisning, på nasjonalt nivå samlet sett er på om lag det nivået som skisseres i spørsmålet, vil en ressursnorm på skolenivå der hver skole ikke kan ha mer enn 15 elever per lærer på 1.–4. trinn og 20 elever per lærer på 5.–10. trinn i utgangspunktet ikke medføre et behov for kompensasjon til kommunene. En slik kostnadsberegning forutsetter imidlertid betydelige omfordelinger av ressurser mellom kommunene. Blant annet på grunn av regionale forskjeller i gruppestørrelse vil en slik omfordeling på kort sikt ikke være realistisk å gjennomføre.

  Departementet har i det videre svaret på dette spørsmålet gjort beregninger basert på tall fra GSI (Utdanningsdirektoratet) på skolenivå for skoleåret 2014–2015 for 1.–4. trinn. Dette skoleåret var det siste skoleåret før opprettelsen av tilskuddet til økt lærertetthet på 1.–4. trinn.

  Beregningene nedenfor må betraktes som anslag. De er basert på tall for beregnet gruppestørrelse 2. Kun skoler som har en gruppestørrelse 2 som er høyere enn normen på hovedtrinnene er tatt med i beregningene. Det er ikke gjort fratrekk for årsverk på skoler som vil «overoppfylle» normen. Bevilgningsbehovet vil være mindre dersom det legges til grunn at kommunene kan flytte ressurser mellom skoler ut fra lokale forhold. Beregningene er gjort separat for 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn, det vil si at det ikke tas hensyn til at årsverk kan flyttes mellom hovedtrinn på skolene. Både offentlige og private skoler er inkludert i disse tallene.

  Beregningen basert på skoleåret 2014–2015 viser at en norm på 15 elever på 1.–4. trinn vil gi behov for anslagsvis om lag 2 030 flere lærerårsverk. Dette vil ha en kostnad på om lag 1,5 mrd. kroner i 2018. Gitt at midlene i tilskuddsordningen til økt lærerinnsats på 1.–4. trinn (fratrukket midlene til forskningsprosjektet) skal inngå som en del av kompensasjonen for dette årsverksbehovet, gjenstår det om lag 360 årsverk på 1.–4. trinn. Basert på et anslag på gjennomsnittskostnad for et lærerårsverk, utgjør dette en kostnad på 258 mill. kroner. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle andre endringer som f.eks. endringer i elevtall.

  For 5.–7. trinn viser beregninger, basert på tall fra GSI for skoleåret 2016–2017, at en norm på 20 elever per lærer gir behov for om lag 330 lærerårsverk, til en kostnad på 237 mill. kroner i 2018.

  For 8.–10. trinn viser beregninger, basert på tall fra GSI for skoleåret 2016–2017, at en norm på 20 elever per lærer gir behov for om lag 500 lærerårsverk, til en kostnad på 364 mill. kroner i 2018. Skoleåret 2016–2017 er siste skoleår for det fireårige forsøket med økt lærertetthet på ungdomstrinnet. Ettersom det ikke er publisert tall for skoleåret 2017–2018, kjenner vi ikke til hva lærerbehovet vil være uten disse midlene. Kostnaden kan derfor bli noe høyere enn dette anslaget.

  Ut fra det som er beskrevet ovenfor anslår departementet at en lærertetthetsnorm på 15 elever på 1.–4. trinn og 20 elever på 5.–10. trinn samlet vil ha en kostnad på 859 mill. kroner i helårseffekt i 2018. Høsteffekten i 2018 vil være 358 mill. kroner.

  Når det gjelder del to av spørsmålet, om årsverksbehovet fordelt på kommunenivå, er det for alle trinn tatt utgangspunkt i de siste tilgjengelige GSI-tallene, som er skoleåret 2016–2017. Dette skyldes at vi ikke har tilsvarende tabell hvor tall for 1.–4. trinn er fra skoleåret 2014–2015. Ettersom tabellen tar utgangspunkt i skoleåret 2016–2017 (rapportert i GSI høsten 2016), tar dette kun høyde for lærertetthetsmidler bevilget i 2016. Årsverksbehovet i 2018 kan derfor være noe lavere enn oppgitt her. Det gir likevel et bilde av hvilke kommuner som vil ha behov for flest lærere ved innføring av en norm, gitt forutsetningene over for måten dette er beregnet på, og hvilke som allerede oppfyller normen. Beregningene viser at det er et betydelig årsverksbehov i de store byene, men f.eks. knapt behov for nye årsverk i Finnmark.

  Tabell over årsverksbehov og kostnad for 2016–2017, alle trinn

  KommuneFylkeÅrsverksbehovKostnad
  AskerAkershus5842 197 008
  Aurskog HølandAkershus75 419 978
  BærumAkershus12288 157 740
  EidsvollAkershus1510 922 086
  EnebakkAkershus96 709 913
  FetAkershus85 425 406
  FrognAkershus53 259 469
  GjerdrumAkershus21 088 122
  HurdalAkershus21 579 242
  LørenskogAkershus3222 862 258
  NannestadAkershus85 567 364
  Nes i AkershusAkershus21 648 491
  NesoddenAkershus1510 699 139
  NittedalAkershus1913 498 632
  OppegårdAkershus2618 514 211
  RælingenAkershus118 289 673
  SkedsmoAkershus2517 969 218
  SkiAkershus3323 832 092
  SørumAkershus118 239 213
  UllensakerAkershus3525 636 474
  VestbyAkershus53 258 153
  ÅsAkershus1813 028 214
  Totalt Akershus  467337 802 096
  ArendalAust-Agder2920 962 211
  BirkenesAust-Agder32 107 050
  ByglandAust-Agder-
  BykleAust-Agder-
  Evje og HornnesAust-Agder1400 057
  FrolandAust-Agder53 721 675
  GjerstadAust-Agder-
  GrimstadAust-Agder118 076 674
  IvelandAust-Agder32 056 425
  LillesandAust-Agder32 181 715
  RisørAust-Agder32 122 930
  TvedestrandAust-Agder1400 713
  ValleAust-Agder11 026 386
  VegårsheiAust-Agder1898 313
  ÅmliAust-Agder-
  Totalt Aust-Agder 6143 954 148
  DrammenBuskerud4935 695 974
  FlesbergBuskerud-
  FlåBuskerud-
  GolBuskerud21 214 291
  HemsedalBuskerud-
  HolBuskerud-
  HoleBuskerud21 132 809
  HurumBuskerud53 306 661
  KongsbergBuskerud1611 908 578
  KrødsheradBuskerud-
  LierBuskerud139 676 705
  ModumBuskerud0357 037
  Nedre EikerBuskerud1712 440 120
  Nes i BuskerudBuskerud088 399
  Nore og UvdalBuskerud-
  RingerikeBuskerud96 216 288
  RollagBuskerud-
  RøykenBuskerud1812 737 225
  SigdalBuskerud055 502
  Øvre EikerBuskerud117 771 534
  Ål Buskerud-
  Totalt Buskerud  142102 601 122
  AltaFinnmark53 519 873
  BerlevågFinnmark-
  BåtsfjordFinnmark-
  GamvikFinnmark-
  Guovdageaidnu-KautokeinoFinnmark-
  HammerfestFinnmark-
  HasvikFinnmark-
  Karasjohka-KarasjokFinnmark-
  KvalsundFinnmark-
  LebesbyFinnmark-
  LoppaFinnmark-
  MåsøyFinnmark-
  NordkappFinnmark-
  PorsangerFinnmark065 372
  Sør-VarangerFinnmark-
  TanaFinnmark0160 882
  Unjárga-NessebyFinnmark-
  VadsøFinnmark-
  VardøFinnmark-
  Totalt Finnmark  53 746 128
  AlvdalHedmark-
  EidskogHedmark-
  ElverumHedmark85 560 987
  EngerdalHedmark31 984 268
  FolldalHedmark-
  GrueHedmark-
  HamarHedmark2014 805 760
  KongsvingerHedmark21 506 538
  LøtenHedmark32 017 109
  Nord-OdalHedmark038 375
  Os i HedmarkHedmark0259 954
  RendalenHedmark-
  RingsakerHedmark21 108 112
  StangeHedmark1728 438
  Stor-ElvdalHedmark0139 526
  Sør-OdalHedmark21 357 462
  TolgaHedmark1379 046
  TrysilHedmark1953 579
  TynsetHedmark1663 855
  Våler i ØstfoldHedmark1749 762
  ÅmotHedmark74 797 694
  ÅsnesHedmark21 348 275
  Totalt Hedmark  5338 398 742
  AskøyHordaland2820 394 858
  AustevollHordaland-
  AustrheimHordaland-
  BergenHordaland150108 105 572
  BømloHordaland21 767 231
  EidfjordHordaland-
  EtneHordaland-
  FedjeHordaland1866 502
  FitjarHordaland-
  FjellHordaland85 773 548
  FusaHordaland037 098
  GranvinHordaland-
  JondalHordaland-
  KvamHordaland1628 181
  KvinnheradHordaland64 511 966
  LindåsHordaland21 103 956
  MasfjordenHordaland-
  MelandHordaland21 363 645
  ModalenHordaland-
  OddaHordaland0235 446
  Os i HordalandHordaland2216 135 881
  OsterøyHordaland0330 010
  RadøyHordaland21 512 763
  SamnangerHordaland21 340 977
  StordHordaland117 761 778
  SundHordaland42 839 071
  SveioHordaland21 766 130
  TysnesHordaland-
  UllensvangHordaland-
  UlvikHordaland-
  VaksdalHordaland1758 572
  VossHordaland31 879 614
  ØygardenHordaland21 433 323
  Totalt Hordaland  250180 546 122
  AukraMøre og Romsdal0206 278
  AureMøre og Romsdal-
  AverøyMøre og Romsdal0114 028
  EideMøre og Romsdal1722 290
  FrænaMøre og Romsdal1574 167
  GiskeMøre og Romsdal32 133 950
  GjemnesMøre og Romsdal-
  HalsaMøre og Romsdal-
  HaramMøre og Romsdal21 197 948
  HareidMøre og Romsdal1727 936
  Herøy i Møre og RomsdalMøre og Romsdal21 360 039
  KristiansundMøre og Romsdal107 295 360
  MidsundMøre og Romsdal-
  MoldeMøre og Romsdal1511 073 516
  NessetMøre og Romsdal-
  NorddalMøre og Romsdal-
  RaumaMøre og Romsdal21 099 768
  RindalMøre og Romsdal-
  Sande i VestfoldMøre og Romsdal21 349 618
  SandøyMøre og Romsdal-
  SkodjeMøre og Romsdal42 868 134
  SmølaMøre og Romsdal-
  StordalMøre og Romsdal-
  StrandaMøre og Romsdal21 490 518
  SulaMøre og Romsdal64 415 594
  SunndalMøre og Romsdal1662 842
  SurnadalMøre og Romsdal-
  SykkylvenMøre og Romsdal1415 591
  TingvollMøre og Romsdal-
  UlsteinMøre og Romsdal11 038 140
  VanylvenMøre og Romsdal-
  VestnesMøre og Romsdal1412 985
  VoldaMøre og Romsdal31 934 077
  ØrskogMøre og Romsdal1743 329
  ØrstaMøre og Romsdal11 029 125
  ÅlesundMøre og Romsdal3726 600 133
  Totalt Møre og Romsdal96 69 465 366
  AlstahaugNordland43 061 778
  AndøyNordland75 087 557
  BallangenNordland-
  BeiarnNordland-
  BindalNordland-
  BodøNordland139 695 823
  BrønnøyNordland85 782 813
  Bø i TelemarkNordland64 640 187
  DønnaNordland-
  EvenesNordland-
  FauskeNordland-
  FlakstadNordland-
  GildeskålNordland024 653
  GraneNordland-
  HadselNordland75 072 103
  HamarøyNordland-
  HattfjelldalNordland-
  HemnesNordland0266 206
  Herøy i NordlandNordland-
  LeirfjordNordland0161 130
  LurøyNordland0262 441
  LødingenNordland0189 995
  MeløyNordland21 319 465
  MoskenesNordland-
  NarvikNordland53 381 328
  NesnaNordland0288 531
  RanaNordland1410 403 214
  RødøyNordland-
  RøstNordland-
  SaltdalNordland1663 409
  SortlandNordland21 197 211
  SteigenNordland-
  SømnaNordland0322 179
  SørfoldNordland0136 135
  TjeldsundNordland0148 470
  TrænaNordland-
  TysfjordNordland1659 113
  VefsnNordland53 781 400
  VegaNordland-
  VestvågøyNordland42 795 066
  VevelstadNordland-
  VærøyNordland-
  VåganNordland-
  ØksnesNordland1668 628
  Totalt Nordland  8360 008 837
  FlatangerNord-Trøndelag-
  FosnesNord-Trøndelag-
  FrostaNord-Trøndelag1673 031
  GrongNord-Trøndelag1594 027
  HøylandetNord-Trøndelag-
  InderøyNord-Trøndelag0290 459
  LekaNord-Trøndelag-
  LeksvikNord-Trøndelag0145 207
  LevangerNord-Trøndelag96 158 991
  LierneNord-Trøndelag-
  MeråkerNord-Trøndelag-
  NamdalseidNord-Trøndelag-
  NamsosNord-Trøndelag1544 838
  NamsskoganNord-Trøndelag-
  NærøyNord-Trøndelag-
  OverhallaNord-Trøndelag1563 154
  RøyrvikNord-Trøndelag-
  SnåsaNord-Trøndelag-
  SteinkjerNord-Trøndelag64 489 581
  StjørdalNord-Trøndelag128 781 912
  VerdalNord-Trøndelag64 674 025
  VerranNord-Trøndelag1395 207
  ViknaNord-Trøndelag-
  Totalt Nord-Trøndelag38 27 310 431
  DovreOppland-
  EtnedalOppland-
  GausdalOppland1636 543
  GjøvikOppland53 630 873
  GranOppland1720 538
  JevnakerOppland-
  LesjaOppland-
  LillehammerOppland1711 991 572
  LomOppland-
  LunnerOppland21 664 739
  Nord-AurdalOppland1977 600
  Nord-FronOppland-
  Nordre LandOppland-
  RingebuOppland-
  SelOppland-
  SkjåkOppland-
  Søndre LandOppland0325 368
  Sør-AurdalOppland-
  Sør-FronOppland31 947 819
  VangOppland-
  Vestre SlidreOppland1555 583
  Vestre TotenOppland21 246 896
  VågåOppland-
  Østre TotenOppland-
  ØyerOppland-
  Øystre SlidreOppland-
  Totalt Oppland  3323 697 531
  OsloOslo679490 660 073
  Totalt Oslo 679490 660 073
  BjerkreimRogaland1570 419
  BoknRogaland-
  EigersundRogaland21 662 172
  FinnøyRogaland08 781
  ForsandRogaland0126 948
  GjesdalRogaland53 759 366
  HaugesundRogaland2518 432 287
  HjelmelandRogaland-
  Rogaland43 149 203
  KarmøyRogaland96 440 025
  KleppRogaland1963 122
  KvitsøyRogaland-
  LundRogaland-
  RandabergRogaland21 293 524
  RennesøyRogaland1818 610
  SandnesRogaland6143 975 589
  SaudaRogaland31 985 713
  SokndalRogaland1998 543
  SolaRogaland128 366 979
  StavangerRogaland10173 105 569
  StrandRogaland32 284 280
  SuldalRogaland1986 770
  TimeRogaland139 242 495
  TysværRogaland21 536 681
  UtsiraRogaland-
  VindafjordRogaland1695 609
  Totalt Rogaland  250180 402 686
  AskvollSogn og Fjordane1468 112
  AurlandSogn og Fjordane-
  BalestrandSogn og Fjordane-
  BremangerSogn og Fjordane1575 944
  EidSogn og Fjordane86 013 259
  FjalerSogn og Fjordane-
  FloraSogn og Fjordane53 556 587
  FørdeSogn og Fjordane43 121 705
  GaularSogn og Fjordane1964 775
  GloppenSogn og Fjordane0239 871
  GulenSogn og Fjordane-
  HornindalSogn og Fjordane-
  HyllestadSogn og Fjordane-
  HøyangerSogn og Fjordane1885 655
  JølsterSogn og Fjordane-
  LeikangerSogn og Fjordane0176 991
  LusterSogn og Fjordane-
  LærdalSogn og Fjordane-
  NaustdalSogn og Fjordane0322 474
  SeljeSogn og Fjordane-
  SogndalSogn og Fjordane53 684 712
  SolundSogn og Fjordane-
  StrynSogn og Fjordane-
  VikSogn og Fjordane-
  VågsøySogn og Fjordane0226 885
  ÅrdalSogn og Fjordane-
  Totalt Sogn og Fjordane28 20 236 970
  AgdenesSør-Trøndelag-
  BjugnSør-Trøndelag43 162 131
  FrøyaSør-Trøndelag1896 121
  HemneSør-Trøndelag0265 131
  HitraSør-Trøndelag019 019
  HoltålenSør-Trøndelag-
  KlæbuSør-Trøndelag21 298 909
  MalvikSør-Trøndelag53 406 226
  MeldalSør-Trøndelag-
  MelhusSør-Trøndelag107 234 893
  Midtre GauldalSør-Trøndelag-
  OppdalSør-Trøndelag-
  OrkdalSør-Trøndelag74 857 679
  OsenSør-Trøndelag-
  RennebuSør-Trøndelag-
  RissaSør-Trøndelag0162 816
  RoanSør-Trøndelag-
  RørosSør-Trøndelag42 764 329
  SelbuSør-Trøndelag-
  SkaunSør-Trøndelag42 693 548
  SnillfjordSør-Trøndelag-
  TrondheimSør-Trøndelag11684 216 540
  TydalSør-Trøndelag-
  ØrlandSør-Trøndelag-
  ÅfjordSør-Trøndelag049 624
  Totalt Sør-Trøndelag154 111 026 964
  BambleTelemark42 729 724
  Bø i NordlandTelemark0282 679
  DrangedalTelemark--
  FyresdalTelemark-
  HjartdalTelemark-
  KragerøTelemark21 181 341
  KviteseidTelemark-
  NissedalTelemark0122 224
  NomeTelemark-
  NotoddenTelemark1480 265
  PorsgrunnTelemark2215 691 353
  SauheradTelemark21 471 173
  SeljordTelemark-
  SiljanTelemark1493 709
  SkienTelemark1611 785 369
  TinnTelemark1964 830
  TokkeTelemark-
  VinjeTelemark-
  Totalt Telemark  4935 202 665
  BalsfjordTroms-
  BarduTroms-
  BergTroms-
  DyrøyTroms-
  GratangenTroms1844 068
  HarstadTroms107 125 327
  IbestadTroms1437 358
  KarlsøyTroms-
  KvæfjordTroms-
  KvænangenTroms-
  KåfjordTroms-
  LavangenTroms1569 017
  LenvikTroms1457 752
  LyngenTroms-
  MålselvTroms1689 284
  NordreisaTroms21 752 026
  SalangenTroms-
  SkjervøyTroms0309 033
  SkånlandTroms-
  StorfjordTroms-
  SvalbardTroms-
  SørreisaTroms-
  TorskenTroms-
  TranøyTroms-
  TromsøTroms5036 004 560
  Totalt Troms  6748 188 424
  AudnedalVest-Agder-
  FarsundVest-Agder42 553 724
  FlekkefjordVest-Agder1979 244
  HægebostadVest-Agder-
  KristiansandVest-Agder6949 930 904
  KvinesdalVest-Agder1754 336
  LindesnesVest-Agder64 084 208
  LyngdalVest-Agder139 057 773
  MandalVest-Agder64 486 448
  MarnardalVest-Agder0180 961
  SirdalVest-Agder-
  SongdalenVest-Agder1847 083
  SøgneVest-Agder64 003 378
  VenneslaVest-Agder21 207 968
  ÅseralVest-Agder-
  Totalt Vest-Agder108 78 086 026
  AndebuVestfold31 955 750
  HofVestfold0341 787
  HolmestrandVestfold32 022 411
  HortenVestfold32 382 990
  LardalVestfold1997 251
  LarvikVestfold2518 048 157
  NøtterøyVestfold74 752 081
  ReVestfold75 066 284
  Sande i Møre og RomsdalVestfold0284 332
  SandefjordVestfold2014 382 118
  StokkeVestfold64 467 610
  SvelvikVestfold42 902 786
  TjømeVestfold-
  TønsbergVestfold2719 858 318
  Totalt Vestfold  10777 461 876
  AremarkØstfold-
  AskimØstfold74 789 329
  EidsbergØstfold43 208 595
  FredrikstadØstfold3424 581 071
  HaldenØstfold1611 362 464
  HobølØstfold1970 147
  Hvaler Østfold1411 514
  MarkerØstfold-
  MossØstfold2014 401 446
  RakkestadØstfold21 099 336
  RyggeØstfold0199 321
  RømskogØstfold-
  RådeØstfold21 548 769
  SarpsborgØstfold4230 285 521
  SkiptvetØstfold-
  SpydebergØstfold42 994 873
  TrøgstadØstfold21 503 217
  Våler i SolørØstfold-
  Totalt Østfold  13597 355 604
   Totalsum2 8022 026 151 812

  »

 • Svar på spørsmål 985 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 25.10.2017
  Lærlingplass innen helsefag Publisert: 08.11.2017 12:40
 • Svar på spørsmål 676 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.10.2017
  Fornybar AS Publisert: 08.11.2017 12:38
 • Svar på spørsmål 336 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.10.2017
  Bakgrunn for ulikt kvalifikasjons- og beregningsgrunnlag for dagpenger Publisert: 08.11.2017 09:19
 • Svar på spørsmål 677 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.10.2017
  Fornybar AS - investeringer Publisert: 06.11.2017 15:30
 • Svar på spørsmål 557 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Departementets vurdering av om Levekårsundersøkelsen skal gjennomføres Publisert: 06.11.2017 14:33
 • Svar på spørsmål 540 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Innveksling av andelen studenter fra utviklingsland Publisert: 03.11.2017 13:37
 • Svar på spørsmål 504 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Status på rekruttering av lærere i Nord-Norge Publisert: 03.11.2017 13:36
 • Svar på spørsmål 20 fra Finanskomiteen/Rs fraksjon av 25.10.2017

  Økt antall overføringsflyktninger

  Publisert: 03.11.2017 10:06
 • Svar på spørsmål 350 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.10.2017
  Sikkerhetsopplæring for fiskere Publisert: 02.11.2017 14:09
 • Svar på spørsmål 716 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.10.2017
  Tiltak for å motvirke sosial ulikhet i helse Publisert: 02.11.2017 14:07
 • Svar på spørsmål 379 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2017
  Økt lærlingtilskudd – 2 000, 2 500 eller 3 000 kr Publisert: 01.11.2017 21:30
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2017
  Kompetansekrav i barnehagen Publisert: 01.11.2017 21:30
 • Svar på spørsmål 135 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 13.10.2017
  Pedagognorm i barnehagen Publisert: 01.11.2017 21:29
 • Svar på spørsmål 129 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 16.10.2017
  Bemanning på asylmottak Publisert: 01.11.2017 21:29
 • Svar på spørsmål 792 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.10.2017
  Økt lærlingtilskudd – 1 500, 2 000 eller 3 000 kr Publisert: 01.11.2017 21:27
 • Svar på spørsmål 789 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.10.2017
  Utgifter til diverse skolerelaterte tiltak Publisert: 01.11.2017 21:27
 • Svar på spørsmål 306 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Pedagognorm i barnehagen Publisert: 01.11.2017 21:27
 • Svar på spørsmål 390 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.10.2017
  Antall med over 100 pst. kompensasjonsgrad uføretrygd Publisert: 01.11.2017 16:00
 • Svar på spørsmål 221 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Økt vrakpant Publisert: 01.11.2017 15:59
 • Svar på spørsmål 612 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.10.2017
  Én innbygger - én journal: fremdrift og bevilgninger Publisert: 01.11.2017 12:34
 • Svar på spørsmål 390 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 12.10.2017
  Heve vrakpanten Publisert: 01.11.2017 10:45
 • Svar på spørsmål 200 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 12.10.2017
  Opprette 500 stipendiatstillinger Publisert: 01.11.2017 08:54
 • Svar på spørsmål 178 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 25.10.2017
  Enova hurtigladere Publisert: 01.11.2017 08:54
 • Svar på spørsmål 698 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.10.2017
  Veinormaler Publisert: 01.11.2017 08:54
 • Svar på spørsmål 144 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 16.10.2017
  Krav om bemanning i kombinasjon med barnehagelærernorm Publisert: 31.10.2017 15:21
 • Svar på spørsmål 96 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 13.10.2017
  Kostnad ved skjerpet pedagognorm i barnehagen Publisert: 31.10.2017 15:21
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 12.10.2017
  Provenyeffekt av bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagen Publisert: 31.10.2017 15:21
 • Svar på spørsmål 713 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.10.2017
  Mangel på legemidler i 2015 Publisert: 31.10.2017 15:18
 • Svar på spørsmål 181 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Hæren Publisert: 31.10.2017 15:11
 • Svar på spørsmål 121 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Øremerket bevilgning til vedlikehold av fylkesveier Publisert: 31.10.2017 15:11
 • Svar på spørsmål 188 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 12.10.2017
  Provenyeffekt av skjerpet pedagognorm i barnehagen Publisert: 31.10.2017 14:54
 • Svar på spørsmål 771 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 23.10.2017
  Anmodningsvedtak nr. 721, 30. mai 2017 Publisert: 31.10.2017 13:18
 • Svar på spørsmål 375 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.10.2017
  Utgifter til arkeologiske utgravninger Publisert: 31.10.2017 08:59
 • Svar på spørsmål 275 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 17.10.2017
  Risikoprofilen i investeringene til Innovasjon Norge Publisert: 30.10.2017 16:02
 • Svar på spørsmål 464 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Bevilgning til bedriftsintern opplæring Publisert: 30.10.2017 16:00
 • Svar på spørsmål 461 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Antall tiltaksplasser for AFT-tiltaket Publisert: 30.10.2017 16:00
 • Svar på spørsmål 124 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Tilfeldige utgifter Publisert: 30.10.2017 15:59
 • Svar på spørsmål 615 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 19.10.2017
  Videokonsultasjon hos fastlege Publisert: 30.10.2017 14:41
 • Svar på spørsmål 483 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Krav til resultater i gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak Publisert: 30.10.2017 14:40
 • Svar på spørsmål 466 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Innføre IPS permanent i alle fylker Publisert: 30.10.2017 14:39
 • Svar på spørsmål 298 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 17.10.2017
  Legebemanningsnorm i sykehjem Publisert: 30.10.2017 09:18
 • Svar på spørsmål 415 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Psykisk utviklingshemming i fengsel Publisert: 30.10.2017 09:15
 • Svar på spørsmål 197 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Bemanningsnorm i skolehelsetjenesten Publisert: 30.10.2017 09:14
 • Svar på spørsmål 76 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Vedlikehold kraftverk Publisert: 30.10.2017 09:09
 • 1 2 3 > »