Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 S

(2017–2018)

6.1 Anslag på regnskap for 2017

6.1.1 Statsbudsjettets inntekter

De samlede inntektene på statsbudsjettet for 2017 anslås nå til 1 575,7 mrd. kroner medregnet lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen fra Statens pensjonsfond utland, jf. tabell 6.1. Økningen fra Saldert budsjett 2017 kan blant annet tilskrives økte anslag for inntekter fra petroleumsvirksomheten.

Inntekter utenom lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen fra Statens pensjonsfond utland anslås nå å bli 1 027,0 mrd. kroner i 2017. Dette er 10,2 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2017. Økningen skyldes blant annet at anslagene for skatter og avgifter fra Fastlands-Norge er økt med 4,6 mrd. kroner. De oppdaterte tallene for 2017 er basert på en gjennomgang av statistikken for innbetalte skatter og avgifter hittil i år, samt nye anslag for blant annet sysselsetting, etterspørsel og lønns- og prisvekst. Anslaget for direkte skatter og folketrygdavgifter er økt med til sammen knapt 9,3 mrd. kroner. Inntektene fra merverdiavgiften er redusert med 3,6 mrd. kroner, mens øvrige særavgifter og tollinntekter samlet sett er satt ned med 1,0 mrd. kroner.

Anslagene for renteinntekter er økt, og disse anslås nå 0,5 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2017.

Inntekter utenom lånetransaksjoner, petroleumsvirksomhet, overføring fra Statens pensjonsfond, skatter, avgifter og renter anslås nå 5,0 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2017. Dette skyldes blant annet høyere utbytteinntekter enn tidligere lagt til grunn.

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2017

Endring fra Saldert budsjett 2017

Anslag på regnskap 2017

Salg av varer og tjenester (Driftsinntekter) (postene 1-29)

84,2

23,9

108,1

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. (postene 30-49)

28,2

-1,3

26,9

Overføringer fra andre (postene 50-89)

1 327,7

-1,0

1 326,7

Tilbakebetalinger mv. (postene 90-99)

117,6

-3,6

114,0

Sum inntekter

1 557,7

18,0

1 575,7

Kilde: Finansdepartementet

6.1.2 Statsbudsjettets utgifter

Anslag på regnskap for utgiftsbevilgningene i statsbudsjettet utgjør nå 1 623,8 mrd. kroner for 2017, jf. tabell 6.2. Da er lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen til Statens pensjonsfond utland medregnet. Økningen fra Saldert budsjett 2017 skyldes blant annet at anslaget for overføringen til Statens pensjonsfond utland er betydelig økt.

Når lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen til Statens pensjonsfond utland holdes utenom, anslås utgiftene i 2017 til 1 259,4 mill. kroner. Dette er 17,0 mrd. kroner lavere enn i Saldert budsjett 2017.

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2017

Endring fra Saldert budsjett 2017

Anslag på regnskap 2017

Driftsutgifter (postene 1-29)

171,7

-1,7

170,0

Nybygg, anlegg mv. (postene 30-49)

70,5

0,8

71,3

Overføringer til andre (postene 50-89)

1 197,9

22,5

1 220,4

Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90-99)

175,8

-13,7

162,1

Sum utgifter

1 615,8

8,0

1 623,8

Kilde: Finansdepartementet

Utgiftene ble økt med 0,1 mrd. kroner ved behandlingen av en proposisjon som ble fremmet før RNB 2017, jf. Prop. 69 S (2016–2017). Også i forbindelse med RNB 2017 foreslo regjeringen utgiftsøkninger på flere områder. Det ble blant annet foreslått økte utgifter til merverdiavgiftskompensasjon til kommuner og fylkeskommuner og private og ideelle virksomheter (1,1 mrd. kroner) og til nettoføringsordningen for statlig betalt merverdiavgift (0,4 mrd. kroner). Det ble også foreslått økte utgifter mot tilsvarende økte inntekter under Forsvarsdepartementet (0,6 mrd. kroner) og økte utgifter til EØS-finansieringsordningene (0,6 mrd. kroner).

I motsatt retning trakk anslagene for utgifter under folketrygden ekskl. dagpenger mv., som ble satt ned med 5,5 mrd. kroner i forbindelse med RNB 2017. Reduksjonen under folketrygden skyldtes i stor grad lavere vekst i grunnbeløpet enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2017. Anslaget for dagpenger ble satt ned med knapt 1,9 mrd. kroner. Det ble også foreslått utgiftsreduksjoner som følge av oppdaterte anslag på innvandrings- og integreringsområdet, blant annet til drift av asylmottak og barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere. Videre ble det foreslått reduserte utgifter som følge av faseforskyvninger i flere prosjekter, herunder byggingen av NMBU Campus Ås og byggeprosjektene Sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet (STI) og nytt Nasjonalmuseum. Også bevilgningen til anskaffelse av nye redningshelikopter ble foreslått redusert, blant annet som følge av utsatt mottak av ett helikopter.

I anslag på regnskap for 2017 er renteutgiftene 2,7 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2017. Videre reduseres anslaget for utgifter til dagpenger med knapt 0,7 mrd. kroner sammenlignet med anslaget til RNB 2017, som innebærer en reduksjon fra Saldert budsjett 2017 på 2,5 mrd. kroner. I anslag på regnskap er det videre tatt høyde for Stortingets behandling av RNB 2017, samt forslag om bevilgningsendringer våren 2017 som ble fremmet etter RNB 2017. Det er videre innarbeidet oppdaterte anslag på enkelte områder, blant annet for utgiftene under folketrygden ekskl. dagpenger mv. Det er også lagt til grunn at det ikke vil bli ført utgifter til merverdiavgift på Jernbanedirektoratets kjøp av tjenester fra Bane NOR SF i 2017. Utover dette er det i anslag på regnskap lagt til grunn at tilleggsbevilgninger som fremmes i andre halvår, og som isolert sett bidrar til å svekke budsjettbalansen, dekkes ved tilsvarende nedsettelse av avsetningen til tilfeldige utgifter.

I Saldert budsjett 2017 ble det bevilget 4,2 mrd. kroner under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. I forbindelse med Stortingets behandling av RNB 2017 ble bevilgningen redusert med 0,2 mrd. kroner. I anslag på regnskap er det lagt til grunn at bevilgningene til lønnsoppgjøret i staten mv. dekkes ved reduksjon av bevilgningen under dette kapitlet. I nysalderingsproposisjonen som fremmes senere i høst, vil det bli gjort rede for fordelingen av lønnsoppgjøret på kapittel og post, og fremmet forslag om nedsettelse av bevilgningen under kap. 2309.

6.1.3 Folketrygdens inntekter, utgifter og finansieringsbehov

Folketrygdens inntekter og utgifter medregnes i statsbudsjettet. Folketrygdens finansieringsbehov, som fremkommer ved at folketrygdens inntekter bare delvis finansierer folketrygdens utgifter, dekkes ved et statstilskudd fastsatt gjennom et eget vedtak. Ved salderingen av statsbudsjettet for 2017 samtykket Stortinget i at finansieringsbehovet ble dekket.

I nysalderingsproposisjonen som legges frem senere i høst vil det bli fremmet forslag til vedtak om folketrygdens finansieringsbehov i 2017 basert på anslagsendringer mv. gjennom året.

6.1.4 Petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Oversikt over petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Petroleumsvirksomhetens inntekter fratrukket utgifter gir netto kontantstrøm fra virksomheten. Hva som inngår i petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter er fastsatt i § 3 i lov om Statens pensjonsfond.

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2017

Endring fra Saldert budsjett 2017

Anslag på regnskap 2017

Inntekter SDØE

95,5

21,0

116,5

-

Utgifter SDØE

25,5

1,5

27,0

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO 2 -avgift og NO X -avgift

59,2

17,6

76,8

+

Aksjeutbytte fra Statoil ASA

9,1

0,0

9,1

=

Netto kontantstrøm

138,3

37,1

175,4

Kilde: Finansdepartementet

Petroleumsinntekter

Inntektene fra SDØE omfatter i hovedsak driftsresultat, kalkulatoriske avskrivninger og renter. Inntektene anslås til 116,5 mrd. kroner i 2017, hvilket innebærer en økning på 21,0 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2017. Videre omfatter inntektene fra petroleumsvirksomheten skatt og avgift på utvinning, samt aksjeutbytte fra Statoil ASA. Betalte skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten anslås nå til 76,8 mrd. kroner, som er 17,6 mrd. kroner høyere enn anslaget i Saldert budsjett 2017.

Petroleumsutgifter

Utgiftene til petroleumsvirksomhet består av andelen av investeringer på sokkelen som dekkes av SDØE og utgifter knyttet til disponering av innretninger på sokkelen.

Utgiftene til petroleumsvirksomheten anslås nå til 27 mrd. kroner i 2017. Dette er 1,5 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2017, og skyldes økte utgifter til investeringer under SDØE.

Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland. Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2017 anslås å bli 175,4 mrd. kroner. Det er 37,1 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2017.

Overføringen fra Statens pensjonsfond utland til å dekke statsbudsjettets oljekorrigerte budsjettunderskudd er i Saldert budsjett 2017 satt til 259,5 mrd. kroner. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2017 anslås nå til 232,4 mrd. kroner, som er en reduksjon på 27,1 mrd. kroner.

Anslaget for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2017 er fortsatt usikkert. I nysalderingsproposisjonen vil det bli fremmet oppdaterte anslag for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2017 og eventuelt forslag om endret overføring fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet i 2017. Kapitalen i Statens pensjonsfond utland anslås til 7 898 mrd. kroner ved utløpet av 2017, mens kapitalen i Statens pensjonsfond Norge anslås til 228 mrd. kroner. Samlet anslås dermed kapitalen i Statens pensjonsfond til 8 126 mrd. kroner ved utløpet av 2017.

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2017

Endring fra Saldert budsjett 2017

Anslag på regnskap 2017

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

138,3

37,1

175,4

-

Overført til statsbudsjettet

259,5

-27,1

232,4

+

Rente- og utbytteinntekter mv.

207,5

-0,7

206,8

=

Overskudd i Statens pensjonsfond

86,3

63,5

149,8

Kilde: Finansdepartementet

6.1.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd finansieres av en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Statsbudsjettet gjøres dermed opp i balanse før lånetransaksjoner. Statsbudsjettets finansieringsbehov bestemmes således av differansen mellom utlån mv. og tilbakebetalinger. I Saldert budsjett 2017 ble brutto finansieringsbehov anslått til 58,2 mrd. kroner. Brutto finansieringsbehov anslås nå til 48,1 mrd. kroner. Reduksjonen i finansieringsbehovet skyldes hovedsakelig at det i forbindelse med RNB 2017 ble innarbeidet lavere gjeldsavdrag enn lagt til grunn i saldert budsjett. Videre ble blant annet både utlån og tilbakebetalinger under boliglånsordningen i Statens pensjonskasse redusert.

Mrd. kroner

Inntekter/utgifter/balanse

Saldert budsjett 2017

Endring fra Saldert budsjett 2017

Anslag på regnskap 2017

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 180,6

48,8

1 229,4

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 440,1

21,6

1 461,7

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-259,5

27,1

-232,4

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

259,5

-27,1

232,4

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0,0

0,0

0,0

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv., medregnet petroleum

175,8

-13,7

162,1

7.

Tilbakebetalinger mv., medregnet petroleum

117,6

-3,6

114,0

8.

Utlån mv., netto (6-7)

58,2

-10,0

48,1

9.

Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

58,2

-10,0

48,1

Kilde: Finansdepartementet

6.2 Statsregnskapet medregnet folketrygden for første halvår 2017

Dette avsnittet gir en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2017. Regnskapstallene er sammenstilt med Saldert budsjett 2017. Tabellene i avsnittet viser også hvor stor andel av bevilgningen i Saldert budsjett 2017 som er regnskapsført. Endrede anslag og bevilgningsendringer vedtatt etter at budsjettet ble saldert i Stortinget i fjor høst, inngår således ikke i beregningene av hvilken andel av bevilgningene som nå er regnskapsført.

6.2.1 Statsbudsjettets inntekter og utgifter

Statsregnskapet viser at det er regnskapsført inntekter på til sammen 697,7 mrd. kroner i perioden 1. januar – 30. juni 2017. Det tilsvarer 44,8 pst. av budsjetterte inntekter. Tabell 6.6 viser hvordan inntektene fordeler seg etter art.

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2017

Regnskap per 30.06.2017

Regnskap i pst. av bevilgning

Salg av varer og tjenester (Driftsinntekter) (postene 1-29)

84,2

55,9

66,4

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. (postene 30-49)

28,2

13,7

48,4

Overføringer fra andre (postene 50-89)

1 327,7

570,7

43,0

Tilbakebetalinger mv. (postene 90-99)

117,6

57,5

48,9

Sum inntekter

1 557,7

697,7

44,8

Kilde: Finansdepartementet

Per 30. juni 2017 er det regnskapsført utgifter på til sammen 744,5 mrd. kroner. Det utgjør 46,1 pst. av bevilgningene. Tabell 6.7 viser hvordan beløpet fordeler seg på utgiftsarter.

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2017

Regnskap per 30.06.2017

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsutgifter (postene 1-29)

171,7

77,5

45,2

Nybygg, anlegg mv. (postene 30-49)

70,5

31,8

45,1

Overføringer til andre (postene 50-89)

1 197,9

530,6

44,3

Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90-99)

175,8

104,6

59,5

Sum utgifter

1 615,8

744,5

46,1

Kilde: Finansdepartementet

6.2.2 Petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten utgjør 79,1 mrd. kroner i perioden 1. januar – 30. juni 2017. Det tilsvarer 57,2 pst. av netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten slik denne ble anslått i Saldert budsjett 2017.

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2017

Regnskap per 30.06.2017

Regnskap i pst. av bevilgning

Inntekter SDØE

95,5

62,6

65,5

-

Utgifter SDØE

25,5

13,8

54,0

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO 2 -avgift og NO X -avgift

59,2

28,3

47,9

+

Aksjeutbytte fra Statoil ASA

9,1

2,0

22,3

=

Netto kontantstrøm

138,3

79,1

57,2

Kilde: Finansdepartementet

6.2.3 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Regnskapet per 30. juni 2017 viser et brutto finansieringsbehov på 47,1 mrd. kroner. For nærmere detaljer vedrørende statsregnskapet for første halvår 2017 vises det til tabellene i vedlegg 3.

Mrd. kroner

Inntekter/utgifter/balanse

Saldert budsjett 2017

Regnskap per 30.06.2017

Regnskap i pst. av bevilgning

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 180,6

640,2

54,2

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 440,1

639,9

44,4

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-259,5

0,3

-0,1

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

259,5

-0,3 1

-0,1

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0,0

0,0

-

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv., medregnet petroleum

175,8

104,6

59,5

7.

Tilbakebetalinger mv., medregnet petroleum

117,6

57,5

48,9

8.

Utlån mv., netto (6-7)

58,2

47,1

81,0

9.

Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

58,2

47,1

81,0

1 Teknisk satt til å motsvare overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland. Overføring fra Statens pensjonsfond utland blir endelig fastsatt og ført i forbindelse med nysalderingen av 2017-budsjettet.

Kilde: Finansdepartementet