I

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Utgifter:

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen:

1

Apanasje

11 730 000

50

Det kongelige hoff

196 841 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

139 400 000

347 971 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:

1

Apanasje

9 763 000

9 763 000

Sum Det kongelige hus

357 734 000

Regjering

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter

118 700 000

118 700 000

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter

173 400 000

173 400 000

24

Regjeringsadvokaten:

1

Driftsutgifter

101 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

13 700 000

114 800 000

Sum Regjering

406 900 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter

971 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

598 400 000

70

Tilskudd til partigruppene

186 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

15 500 000

74

Reisetilskudd til skoler

5 000 000

1 777 700 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:

1

Driftsutgifter

7 300 000

7 300 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

1

Driftsutgifter

83 500 000

83 500 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:

1

Driftsutgifter

18 800 000

18 800 000

45

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter:

1

Driftsutgifter

24 500 000

24 500 000

51

Riksrevisjonen:

1

Driftsutgifter

526 600 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

25 800 000

552 400 000

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

2 464 200 000

Høyesterett

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter

109 967 000

109 967 000

Sum Høyesterett

109 967 000

Utenriksdepartementet

Administrasjon av utenrikstjenesten

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

2 257 782 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

12 956 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

25 457 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

1 054 000

71

Diverse tilskudd

26 258 000

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

179 000

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

2 324 046 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon:

1

Driftsutgifter

48 432 000

48 432 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:

1

Driftsutgifter

9 863 000

9 863 000

Sum Administrasjon av utenrikstjenesten

2 382 341 000

Utenriksformål

115

Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

17 669 000

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål , kan overføres, kan nyttes under post 1

25 124 000

42 793 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner:

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 499 500 000

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

190 000 000

1 689 500 000

117

EØS-finansieringsordningene:

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021 , kan overføres

787 554 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021 , kan overføres

659 155 000

1 446 709 000

118

Nordområdetiltak mv.:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70 og 71

38 270 000

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland , kan overføres, kan nyttes under post 1

331 881 000

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv. , kan overføres, kan nyttes under post 1

41 400 000

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak , kan overføres

40 678 000

452 229 000

119

Globale sikkerhetstiltak:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

2 150 000

70

Globale sikkerhetstiltak , kan overføres, kan nyttes under post 1

12 672 000

14 822 000

Sum Utenriksformål

3 646 053 000

Administrasjon av utviklingshjelpen

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:

1

Driftsutgifter

1 579 230 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

33 659 000

1 612 889 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

1

Driftsutgifter

263 869 000

263 869 000

144

Fredskorpset:

1

Driftsutgifter

56 316 000

56 316 000

Sum Administrasjon av utviklingshjelpen

1 933 074 000

Bilateral bistand

150

Bistand til Afrika:

78

Regionbevilgning for Afrika , kan overføres

2 328 640 000

2 328 640 000

151

Bistand til Asia:

78

Regionbevilgning for Asia , kan overføres

816 500 000

816 500 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika:

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika , kan overføres

726 000 000

726 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika:

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika , kan overføres

190 000 000

190 000 000

Sum Bilateral bistand

4 061 140 000

Globale ordninger

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling:

1

Driftsutgifter

22 373 000

70

Sivilt samfunn , kan overføres

2 027 471 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset , kan overføres

142 000 000

2 191 844 000

161

Næringsutvikling:

70

Næringsutvikling , kan overføres

319 000 000

75

NORFUND - tapsavsetting

421 875 000

95

NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 265 625 000

2 006 500 000

162

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner:

70

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner , kan overføres

485 000 000

485 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:

70

Nødhjelp og humanitær bistand , kan overføres

4 562 000 000

72

Menneskerettigheter , kan overføres

350 000 000

4 912 000 000

164

Fred, forsoning og demokrati:

70

Fred, forsoning og demokratitiltak , kan overføres

435 900 000

71

ODA-godkjente land på Balkan , kan overføres

350 000 000

72

Globale sikkerhetsutfordringer , kan overføres

207 000 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land , kan overføres

415 500 000

74

Sikkerhetssektorreform (SSR) og fredsoperasjoner , kan overføres

87 700 000

75

Utvikling og nedrustning , kan overføres

10 000 000

1 506 100 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering:

1

Driftsutgifter

65 000 000

70

Forskning , kan overføres

150 109 000

71

Faglig samarbeid , kan overføres

378 658 000

593 767 000

166

Klima, miljø og fornybar energi:

70

Ymse tilskudd , kan overføres

5 500 000

72

Klima og miljø , kan overføres

917 200 000

74

Fornybar energi , kan overføres

570 000 000

1 492 700 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):

21

Spesielle driftsutgifter

1 380 435 000

1 380 435 000

168

Kvinners rettigheter og likestilling:

70

Kvinners rettigheter og likestilling , kan overføres

346 700 000

346 700 000

169

Global helse og utdanning:

1

Driftsutgifter

17 442 000

70

Global helse , kan overføres

3 218 916 000

73

Utdanning , kan overføres

1 975 010 000

5 211 368 000

Sum Globale ordninger

20 126 414 000

Multilateral bistand

170

FN-organisasjoner mv.:

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

585 000 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

500 000 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

480 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP) , kan overføres

290 000 000

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

350 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

125 000 000

76

FN og globale utfordringer , kan overføres

308 300 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS) , kan overføres

130 000 000

78

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv. , kan overføres

235 000 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps , kan overføres

44 000 000

81

Matsikkerhet og klimatilpasset landbruk , kan overføres

235 000 000

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) , kan overføres

85 000 000

83

Verdens helseorganisasjon (WHO) , kan overføres

183 500 000

3 550 800 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner:

70

Verdensbanken , kan overføres

916 000 000

71

Regionale banker og fond , kan overføres

840 000 000

72

Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner , kan overføres

135 500 000

1 891 500 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:

70

Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging , kan overføres

319 000 000

319 000 000

Sum Multilateral bistand

5 761 300 000

Sum Utenriksdepartementet

37 910 322 000

Kunnskapsdepartementet

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

349 760 000

21

Spesielle driftsutgifter

27 152 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

2 870 000

379 782 000

Sum Administrasjon

379 782 000

Grunnopplæringen

220

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT:

1

Driftsutgifter

373 526 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

203 500 000

70

Tilskudd til læremidler mv. , kan overføres, kan nyttes under post 21

66 769 000

643 795 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

1

Driftsutgifter

14 840 000

14 840 000

222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester:

1

Driftsutgifter

106 718 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

1 559 000

108 277 000

223

Sametinget:

50

Tilskudd til Sametinget

46 627 000

46 627 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

1

Driftsutgifter

22 900 000

21

Spesielle driftsutgifter

104 467 000

60

Tilskudd til landslinjer

221 691 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen , kan overføres

67 349 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

111 351 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg , kan overføres

199 608 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

50 863 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk

8 925 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

287 542 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle behov

61 096 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

6 290 000

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

18 228 000

74

Tilskudd til organisasjoner

8 908 000

75

Grunntilskudd

70 724 000

1 239 942 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

1 012 338 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 446 791 000

60

Tilskudd til forskning på tiltak for å øke gjennomføringen i videregående opplæring

43 024 000

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4. trinn

1 329 048 000

71

Tilskudd til vitensentre

55 185 000

3 886 386 000

227

Tilskudd til særskilte skoler:

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

39 087 000

78

Tilskudd

156 616 000

195 703 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

70

Frittstående grunnskoler , overslagsbevilgning

2 296 734 000

71

Frittstående videregående skoler , overslagsbevilgning

1 644 401 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven , overslagsbevilgning

160 127 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet , overslagsbevilgning

118 213 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet , overslagsbevilgning

18 504 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever , overslagsbevilgning

304 412 000

76

Andre frittstående skoler , overslagsbevilgning

50 522 000

77

Den tyske skolen i Oslo , overslagsbevilgning

19 025 000

78

Kompletterende undervisning

24 611 000

79

Toppidrett

46 193 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 998 000

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

32 357 000

4 717 097 000

229

Norges grønne fagskole - Vea:

1

Driftsutgifter

26 206 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

1 211 000

27 417 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Driftsutgifter

706 178 000

21

Spesielle driftsutgifter

46 435 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

9 281 000

761 894 000

Sum Grunnopplæringen

11 641 978 000

Barnehager

231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 51

444 322 000

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

22 012 000

51

Forskning , kan nyttes under post 21

8 362 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

145 729 000

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

20 000 000

70

Tilskudd for svømming i barnehagene

36 243 000

676 668 000

Sum Barnehager

676 668 000

Fagskoleutdanning

240

Fagskoleutdanning:

60

Tilskudd til fagskoler

651 079 000

61

Utviklingsmidler til fagskoleutdanning

35 945 000

687 024 000

241

Felles tiltak for fagskolesektoren:

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

20 248 000

70

Andre overføringer , kan nyttes under post 21

12 214 000

32 462 000

Sum Fagskoleutdanning

719 486 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram:

70

Tilskudd

586 985 000

586 985 000

253

Folkehøyskoler:

70

Tilskudd til folkehøyskoler

821 215 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

5 088 000

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

649 000

826 952 000

254

Tilskudd til voksenopplæring:

70

Tilskudd til studieforbund

185 978 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

13 473 000

199 451 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre:

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

33 858 000

71

Falstadsenteret

19 675 000

72

Stiftelsen Arkivet

11 743 000

73

Nansen Fredssenter

6 377 000

74

Narviksenteret

7 084 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

9 218 000

76

Raftostiftelsen

5 265 000

93 220 000

256

Kompetanse Norge:

1

Driftsutgifter

62 963 000

21

Spesielle driftsutgifter

12 069 000

75 032 000

257

Kompetansepluss:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70

5 869 000

70

Tilskudd , kan overføres

157 167 000

163 036 000

258

Tiltak for livslang læring:

1

Driftsutgifter

5 043 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 1

123 586 000

60

Tilskudd til karriereveiledning

33 585 000

162 214 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

2 106 890 000

Høyere utdanning

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler

34 296 634 000

70

Private høyskoler

1 458 933 000

35 755 567 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter:

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

18 151 000

74

Tilskudd til velferdsarbeid

87 044 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger , kan overføres

746 424 000

851 619 000

280

Felles enheter:

1

Driftsutgifter

136 622 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

159 097 000

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

85 451 000

71

Tilskudd til UNIS

132 349 000

72

Tilskudd til UNINETT

27 546 000

73

Tilskudd til NORDUnet , kan overføres

36 723 000

577 798 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

326 612 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

11 364 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

223 840 000

70

Andre overføringer , kan nyttes under post 1

59 798 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer

64 475 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

12 509 000

698 598 000

Sum Høyere utdanning

37 883 582 000

Forskning

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

1

Driftsutgifter

18 586 000

18 586 000

285

Norges forskningsråd:

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 664 206 000

53

Strategiske satsinger

1 492 091 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

748 932 000

55

Virksomhetskostnader

793 097 000

4 698 326 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 71

15 439 000

53

NUPI

4 914 000

56

Holbergprisen

16 329 000

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

182 024 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

210 564 000

71

Tilskudd til andre private institusjoner

47 268 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

15 338 000

491 876 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

47 156 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

338 558 000

73

EUs rammeprogram for forskning , kan overføres

2 199 232 000

75

UNESCO-kontingent

24 341 000

76

UNESCO-formål

3 695 000

2 612 982 000

Sum Forskning

7 821 770 000

Sum Kunnskapsdepartementet

61 230 156 000

Kulturdepartementet

Administrasjon

300

Kulturdepartementet:

1

Driftsutgifter

170 235 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 870 000

172 105 000

Sum Administrasjon

172 105 000

Frivillighetsformål

315

Frivillighetsformål:

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter , kan overføres

6 000 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 348 500 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

24 518 000

76

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

10 000 000

78

Ymse faste tiltak

8 350 000

79

Til disposisjon

13 200 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

185 000 000

86

Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge

5 000 000

1 600 568 000

Sum Frivillighetsformål

1 600 568 000

Kulturformål

320

Norsk kulturråd:

1

Driftsutgifter

185 070 000

51

Fond for lyd og bilde

38 880 000

55

Norsk kulturfond

919 500 000

1 143 450 000

321

Kunstnerøkonomi:

71

Statsstipend

11 620 000

73

Kunstnerstipend m.m. , kan overføres

182 700 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend , overslagsbevilgning

131 500 000

75

Vederlagsordninger , kan overføres

191 320 000

517 140 000

322

Bygg og offentlige rom:

1

Driftsutgifter

18 424 000

50

Kunst i offentlige rom

25 440 000

70

Nasjonale kulturbygg , kan overføres

324 500 000

78

Ymse faste tiltak

3 770 000

372 134 000

323

Musikk og scenekunst:

1

Driftsutgifter

93 657 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

59 580 000

22

Forsvarets musikk

46 400 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

21 120 000

70

Nasjonale institusjoner

1 462 365 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

773 210 000

73

Region- og distriktsopera

59 760 000

78

Ymse faste tiltak

297 205 000

2 813 297 000

325

Allmenne kulturformål:

1

Driftsutgifter

96 121 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter , kan overføres

16 200 000

52

Norges forskningsråd

12 000 000

53

Sametinget

83 700 000

71

Kulturell og kreativ næring

56 630 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

11 415 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m. , kan overføres

51 550 000

78

Ymse faste tiltak

42 940 000

79

Til disposisjon , kan nyttes under post 1

7 050 000

82

Nobels Fredssenter

31 290 000

86

Talentutvikling

38 900 000

447 796 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter

607 009 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

15 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

23 300 000

73

Språkorganisasjoner

23 080 000

74

Det Norske Samlaget

15 330 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

6 000 000

78

Ymse faste tiltak

62 040 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

50 853 000

802 912 000

328

Museum og visuell kunst:

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 509 860 000

78

Ymse faste tiltak

104 310 000

1 614 170 000

329

Arkivformål:

1

Driftsutgifter

378 037 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

18 440 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

8 818 000

78

Ymse faste tiltak

8 595 000

413 890 000

Sum Kulturformål

8 124 789 000

Medieformål m.m.

334

Film- og medieformål:

1

Driftsutgifter

166 986 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

8 830 000

50

Filmfondet

505 300 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner , kan overføres

57 000 000

73

Regional filmsatsing , kan overføres

84 350 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler

17 750 000

78

Ymse faste tiltak

5 860 000

846 076 000

335

Mediestøtte:

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

135 000 000

71

Produksjonstilskudd

294 300 000

73

Medieforskning

21 610 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier , kan overføres

19 410 000

75

Tilskudd til samiske aviser

28 100 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

2 135 000

500 555 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk:

70

Kompensasjon

48 030 000

48 030 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser:

1

Driftsutgifter

79 880 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

5 070 000

84 950 000

Sum Medieformål m.m.

1 479 611 000

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

340

Den norske kirke:

70

Rammetilskudd til Den norske kirke

1 991 100 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

94 250 000

2 085 350 000

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn , overslagsbevilgning

346 251 000

78

Ymse faste tiltak

12 210 000

358 461 000

342

Kirkebygg og gravplasser:

1

Driftsutgifter

66 741 000

60

Rentekompensasjon - kirkebygg , kan overføres

33 341 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

19 990 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

5 800 000

125 872 000

Sum Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

2 569 683 000

Sum Kulturdepartementet

13 946 756 000

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

488 635 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting , kan overføres

24 755 000

50

Norges forskningsråd

25 002 000

70

Overføringer til private

7 918 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 020 000

560 330 000

Sum Administrasjon

560 330 000

Rettsvesen

410

Domstolene:

1

Driftsutgifter

2 441 157 000

21

Spesielle driftsutgifter

70 397 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler , kan overføres

6 591 000

2 518 145 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter:

1

Driftsutgifter

229 190 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 051 000

267 241 000

Sum Rettsvesen

2 785 386 000

Kriminalomsorg

430

Kriminalomsorgen:

1

Driftsutgifter

4 682 390 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under kap. 430, post 1

87 735 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

23 619 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv. , kan overføres

76 800 000

70

Tilskudd

13 044 000

4 883 588 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

1

Driftsutgifter

256 437 000

256 437 000

Sum Kriminalomsorg

5 140 025 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter

16 894 739 000

21

Spesielle driftsutgifter

150 906 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag , kan overføres

8 996 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

27 561 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold , overslagsbevilgning

222 893 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

660 000 000

70

Tilskudd

60 280 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

5 108 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

184 000 000

18 214 483 000

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter

628 210 000

628 210 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter

860 596 000

860 596 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

253 242 000

253 242 000

446

Den militære påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

8 740 000

8 740 000

448

Grensekommissæren:

1

Driftsutgifter

5 519 000

5 519 000

Sum Politi og påtalemyndighet

19 970 790 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 456, post 1

759 374 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

7 248 000

70

Overføringer til private

6 509 000

773 131 000

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter

25 889 000

25 889 000

453

Sivil klareringsmyndighet:

1

Driftsutgifter

31 740 000

31 740 000

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

689 341 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

2 513 208 000

3 202 549 000

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter

104 187 000

21

Spesielle driftsutgifter

27 599 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

8 717 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

47 652 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

109 536 000

297 691 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 451, post 1

121 526 000

21

Spesielle driftsutgifter - infrastruktur Nødnett

357 672 000

22

Spesielle driftsutgifter - tjenester og produkter

94 960 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

34 352 000

608 510 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

4 939 510 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker:

1

Driftsutgifter

46 445 000

46 445 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

1

Driftsutgifter

1 171 116 000

1 171 116 000

467

Norsk Lovtidend:

1

Driftsutgifter

4 284 000

4 284 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

1

Driftsutgifter

16 835 000

16 835 000

469

Vergemålsordningen:

1

Driftsutgifter

249 896 000

21

Spesielle driftsutgifter

155 578 000

405 474 000

Sum Andre virksomheter

1 644 154 000

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter

688 414 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

34 849 000

723 263 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning:

71

Erstatningsansvar m.m. , overslagsbevilgning

106 543 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging , overslagsbevilgning

59 702 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

31 388 000

197 633 000

473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Driftsutgifter

72 595 000

70

Erstatning til voldsofre , overslagsbevilgning

355 550 000

428 145 000

474

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter

118 667 000

60

Tilskudd til kommuner , kan overføres

19 268 000

70

Tilskudd

11 800 000

149 735 000

475

Bobehandling:

1

Driftsutgifter

90 376 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

7 457 000

97 833 000

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

1 596 609 000

Svalbardbudsjettet

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd

238 370 000

238 370 000

Sum Svalbardbudsjettet

238 370 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

988 485 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

1 044 024 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

32 000 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling , kan overføres

4 415 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

117 170 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

208 053 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

147 739 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

24 415 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger , overslagsbevilgning

103 847 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak , kan nyttes under kap. 496, post 60

8 049 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet , kan overføres

8 794 000

2 686 991 000

491

Utlendingsnemnda:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21

310 507 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling , kan nyttes under post 1

6 238 000

316 745 000

Sum Beskyttelse og innvandring

3 003 736 000

Integrering og mangfold

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

231 540 000

231 540 000

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling , kan overføres

44 659 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

51 000 000

50

Norges Forskningsråd

6 871 000

60

Integreringstilskudd , kan overføres

11 173 478 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger , overslagsbevilgning

3 329 422 000

62

Kommunale innvandrertiltak

179 506 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 161 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

67 960 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

3 921 000

73

Tilskudd

5 441 000

14 864 419 000

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap , kan overføres

44 607 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

32 325 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 991 696 000

2 068 628 000

Sum Integrering og mangfold

17 164 587 000

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

57 043 497 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Administrasjon og fellestjenester mv.

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter

396 012 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

88 715 000

23

Husleie for fellesareal m.m.

24 136 000

25

Forprosjekt nytt regjeringskvartal , kan overføres

4 000 000

50

Forskningsprogrammer

65 910 000

578 773 000

502

Lønnsoppgjøret i staten - tariffavtalte avsetninger:

71

Tilskudd til midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte (OU-midler)

185 400 000

185 400 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

1

Driftsutgifter

662 192 000

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

127 938 000

23

22. juli-senteret

9 061 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

20 087 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene , kan overføres

8 364 000

827 642 000

Sum Administrasjon og fellestjenester mv.

1 591 815 000

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene:

1

Driftsutgifter

1 840 532 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

164 215 000

2 004 747 000

Sum Fylkesmannsembetene

2 004 747 000

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

30

Prosjektering av bygg , kan overføres

57 598 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter , kan overføres

80 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter , kan overføres

1 955 000 000

34

Etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen , kan overføres

7 500 000

36

Kunstnerisk utsmykking , kan overføres

19 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

161 000 000

2 280 098 000

531

Eiendommer til kongelige formål:

1

Driftsutgifter

26 327 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

52 996 000

79 323 000

532

Utvikling av Fornebuområdet:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

97 000

30

Investeringer, Fornebu , kan overføres

6 000 000

6 097 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

1

Driftsutgifter

20 240 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

27 000 000

47 240 000

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

2 412 758 000

Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

1

Driftsutgifter

274 200 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

37 107 000

22

Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter

63 815 000

23

Utvikling, forvaltning og drift av Difis nasjonale felleskomponenter , kan overføres

104 538 000

25

Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter , kan overføres

113 487 000

27

Opplæringskontoret OK stat

3 497 000

71

Tilskudd til IKT-standardisering

815 000

597 459 000

541

IKT-politikk:

22

Samordning av IKT-politikken , kan overføres, kan nyttes under kap. 541, post 70

7 172 000

70

Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken , kan nyttes under kap. 541, post 22

6 399 000

13 571 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram:

1

Driftsutgifter

5 769 000

70

Tilskudd til internasjonale program , kan overføres

34 800 000

40 569 000

Sum Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

651 599 000

Personvern

545

Datatilsynet:

1

Driftsutgifter

54 543 000

54 543 000

546

Personvernnemnda:

1

Driftsutgifter

1 927 000

1 927 000

Sum Personvern

56 470 000

Distrikts- og regionalpolitikk

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene:

62

Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene , kan nyttes under kap. 550, post 64

487 714 000

64

Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn , kan nyttes under kap. 550, post 62

154 420 000

70

Bedriftsrettede programmer i distriktene

95 662 000

73

Merkur-programmet , kan overføres

38 307 000

776 103 000

553

Omstillingsdyktige regioner:

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse , kan nyttes under kap. 553, post 63 og 65

142 000 000

63

Grenseregionale Interreg-program , kan nyttes under kap. 553, post 60 og 65

51 300 000

65

Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet , kan nyttes under kap. 553, post 60 og 63

112 000 000

74

Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø

249 844 000

76

Utviklingsprogram for byregioner og internasjonalt samarbeid , kan overføres

30 000 000

585 144 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

1

Driftsutgifter

27 782 000

27 782 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

1 389 029 000

Samiske formål

560

Sametinget:

50

Sametinget

311 155 000

54

Samefolkets fond

5 566 000

316 721 000

561

Tilskudd til samiske formål:

50

Samisk høgskole

5 109 000

51

Divvun

7 079 000

12 188 000

563

Internasjonalt reindriftssenter:

1

Driftsutgifter

6 267 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

2 658 000

8 925 000

Sum Samiske formål

337 834 000

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter:

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

1 083 000

25

Tiltak for romanifolket/taterne , kan overføres, kan nyttes under kap. 567, post 75

1 000 000

60

Tiltak for rom , kan overføres

2 437 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

7 293 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

7 222 000

73

Tilskudd til kvensk språk og kultur

6 962 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom , kan overføres

10 300 000

75

Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne , kan overføres, kan nyttes under kap. 567, post 25

4 419 000

40 716 000

Sum Nasjonale minoriteter

40 716 000

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

21 227 000

60

Innbyggertilskudd

125 467 888 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

831 273 000

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

2 139 662 000

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 572, post 64

1 360 000 000

65

Regionsentertilskudd

200 000 000

66

Veksttilskudd

312 444 000

67

Storbytilskudd

490 158 000

130 822 652 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

32 558 245 000

62

Nord-Norge-tilskudd

655 923 000

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 571, post 64

389 900 000

33 604 068 000

573

Kommunereform:

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing

57 764 000

57 764 000

575

Ressurskrevende tjenester:

60

Toppfinansieringsordning , overslagsbevilgning

9 655 582 000

9 655 582 000

577

Tilskudd til de politiske partier:

1

Driftsutgifter

8 348 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

304 082 000

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

33 761 000

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

73 771 000

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

21 913 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

8 256 000

450 131 000

578

Valgdirektoratet:

1

Driftsutgifter

55 908 000

55 908 000

579

Valgutgifter:

1

Driftsutgifter

11 264 000

11 264 000

Sum Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

174 657 369 000

Bolig, bomiljø og bygg

580

Bostøtte:

70

Bostøtte , overslagsbevilgning

2 877 155 000

2 877 155 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

75

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

479 130 000

76

Tilskudd til utleieboliger , kan overføres

843 738 000

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet , kan overføres

11 000 000

78

Tilskudd til boligsosiale tiltak , kan overføres

34 149 000

79

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering , kan overføres

15 000 000

1 383 017 000

585

Husleietvistutvalget:

1

Driftsutgifter

28 774 000

28 774 000

587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Driftsutgifter

103 855 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

53 270 000

157 125 000

Sum Bolig, bomiljø og bygg

4 446 071 000

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling:

61

Byutviklings- og byvekstavtaler , kan overføres

20 123 000

65

Områdesatsing i byer , kan overføres

30 150 000

71

Internasjonale organisasjoner

852 000

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling , kan overføres

15 926 000

81

Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata , kan overføres

4 725 000

71 776 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 595, post 21 og 45

884 261 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under kap. 595, post 01 og 45

277 828 000

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund , kan overføres

25 770 000

1 187 859 000

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

1 259 635 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

188 848 043 000

Arbeids- og sosialdepartementet

Administrasjon

600

Arbeids- og sosialdepartementet:

1

Driftsutgifter

220 020 000

220 020 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter

53 150 000

50

Norges forskningsråd

163 160 000

70

Tilskudd

34 530 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

16 280 000

267 120 000

Sum Administrasjon

487 140 000

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 45

70 515 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under post 21

561 102 000

631 617 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter

11 510 515 000

21

Spesielle driftsutgifter

32 610 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

53 020 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

273 135 000

11 869 280 000

606

Trygderetten:

1

Driftsutgifter

71 910 000

71 910 000

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

12 572 807 000

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

18 400 000

18 400 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

4 566 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse , overslagsbevilgning

174 000 000

4 740 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

4 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse , overslagsbevilgning

22 000 000

26 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter

26 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

90

Utlån , overslagsbevilgning

3 400 000 000

3 428 000 000

615

Yrkesskadeforsikring:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

85 000 000

85 000 000

616

Gruppelivsforsikring:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

200 000 000

200 000 000

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

8 497 400 000

Tiltak for bedrede levekår mv.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:

21

Spesielle driftsutgifter

79 245 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte , kan overføres

141 410 000

70

Frivillig arbeid , kan overføres

95 700 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

13 350 000

329 705 000

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

329 705 000

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak:

76

Tiltak for arbeidssøkere , kan overføres

7 568 135 000

77

Varig tilrettelagt arbeid , kan overføres

1 370 460 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

66 200 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

60 175 000

9 064 970 000

635

Ventelønn:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

19 000 000

19 000 000

Sum Arbeidsmarked

9 083 970 000

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter

621 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

11 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

4 840 000

637 440 000

642

Petroleumstilsynet:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21

267 150 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

1 600 000

297 550 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt:

50

Statstilskudd

122 060 000

122 060 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen:

72

Tilskudd , kan overføres

3 540 000

3 540 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.:

1

Driftsutgifter

19 388 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 1

1 530 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 000 000

22 918 000

649

Treparts bransjeprogrammer:

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 853 000

2 853 000

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

1 086 361 000

Kontantytelser

660

Krigspensjon:

70

Tilskudd, militære , overslagsbevilgning

70 000 000

71

Tilskudd, sivile , overslagsbevilgning

184 000 000

254 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd

47 000 000

47 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

2 200 000 000

2 200 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

330 000 000

330 000 000

Sum Kontantytelser

2 831 000 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

34 888 383 000

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet:

1

Driftsutgifter

236 340 000

236 340 000

701

E-helse, helseregistre mv.:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

256 341 000

70

Norsk Helsenett SF

147 244 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 699 000

442 284 000

702

Beredskap:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70

24 656 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

3 853 000

28 509 000

703

Internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

8 079 000

71

Internasjonale organisasjoner

57 817 000

65 896 000

709

Pasient- og brukerombud:

1

Driftsutgifter

68 632 000

68 632 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

841 661 000

Folkehelse mv.

710

Vaksiner mv.:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

270 580 000

270 580 000

712

Bioteknologirådet:

1

Driftsutgifter

9 549 000

9 549 000

714

Folkehelse:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

149 955 000

60

Kommunale tiltak , kan overføres, kan nyttes under post 21

87 102 000

70

Rusmiddeltiltak mv. , kan overføres, kan nyttes under post 21

119 941 000

74

Skolefrukt mv. , kan overføres, kan nyttes under post 21

20 335 000

79

Andre tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

58 243 000

435 576 000

717

Legemiddeltiltak:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

9 995 000

70

Tilskudd

57 789 000

67 784 000

Sum Folkehelse mv.

783 489 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

19 626 000

70

Særskilte tilskudd , kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

703 180 000

71

Kvalitetsbasert finansiering , kan overføres

540 310 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF , kan overføres

51 977 819 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF , kan overføres

18 324 281 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF , kan overføres

13 863 582 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF , kan overføres

12 401 532 000

76

Innsatsstyrt finansiering , overslagsbevilgning

36 130 946 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser , overslagsbevilgning

3 136 492 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester , kan overføres

1 172 479 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift , overslagsbevilgning

6 414 149 000

81

Protonsenter , kan overføres

20 540 000

82

Investeringslån , kan overføres

2 857 520 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008 , overslagsbevilgning

60 800 000

86

Driftskreditter

157 000 000

147 780 256 000

733

Habilitering og rehabilitering:

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

14 778 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

126 504 000

72

Kjøp av opptrening mv. , kan overføres

2 812 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

6 162 000

150 256 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

1

Driftsutgifter

57 715 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 925 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 706 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

83 199 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

15 686 000

176 231 000

Sum Spesialisthelsetjenester

148 106 743 000

Sentral helseforvaltning

740

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 175 518 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

30 641 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

80 000 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

48 887 000

1 335 046 000

741

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter

197 932 000

70

Advokatutgifter

38 219 000

71

Særskilte tilskudd

20 514 000

256 665 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter

140 219 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

23 038 000

163 257 000

744

Direktoratet for e-helse:

1

Driftsutgifter

219 770 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

200 600 000

420 370 000

745

Folkehelseinstituttet:

1

Driftsutgifter

1 060 803 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

141 575 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

12 185 000

1 214 563 000

746

Statens legemiddelverk:

1

Driftsutgifter

297 085 000

297 085 000

747

Statens strålevern:

1

Driftsutgifter

92 189 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

17 670 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

8 295 000

118 154 000

748

Statens helsetilsyn:

1

Driftsutgifter

133 342 000

133 342 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten:

1

Driftsutgifter

20 000 000

20 000 000

Sum Sentral helseforvaltning

3 958 482 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

133 051 000

60

Kommunale kompetansetiltak , kan overføres

16 651 000

61

Vertskommuner

928 286 000

62

Dagaktivitetstilbud , kan overføres

280 681 000

63

Investeringstilskudd , kan overføres

4 038 857 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

834 500 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene , overslagsbevilgning

1 274 183 000

67

Utviklingstiltak

69 500 000

68

Kompetanse og innovasjon

387 387 000

71

Frivillig arbeid mv.

17 007 000

72

Landsbystiftelsen

78 724 000

73

Særlige omsorgsbehov

23 704 000

75

Andre kompetansetiltak

11 314 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

109 791 000

8 203 636 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

123 667 000

50

Samisk helse

5 568 000

60

Forebyggende helsetjenester

310 006 000

61

Fengselshelsetjeneste

167 418 000

63

Allmennlegetjenester

94 672 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

91 736 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

41 778 000

73

Seksuell helse , kan overføres

54 130 000

74

Stiftelsen Amathea

20 378 000

909 353 000

765

Psykisk helse og rusarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 72

104 126 000

60

Kommunale tjenester , kan overføres

401 976 000

62

Rusarbeid , kan overføres

472 418 000

71

Brukere og pårørende , kan overføres

149 393 000

72

Frivillig arbeid mv. , kan overføres, kan nyttes under post 21

336 832 000

73

Utviklingstiltak mv.

148 092 000

74

Kompetansesentre , kan overføres

305 447 000

75

Vold og traumatisk stress , kan overføres

206 403 000

2 124 687 000

769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

14 906 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

2 935 000

17 841 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

11 255 517 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester:

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

34 933 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

269 193 000

304 126 000

Sum Tannhelse

304 126 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv.

321 288 000

321 288 000

781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 79

63 277 000

79

Tilskudd , kan nyttes under post 21

65 797 000

129 074 000

783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

39 862 000

61

Tilskudd til kommuner

141 231 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

25 453 000

206 546 000

Sum Kunnskap og kompetanse

656 908 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

165 906 926 000

Barne- og likestillingsdepartementet

Administrasjon

800

Barne- og likestillingsdepartementet:

1

Driftsutgifter

151 221 000

21

Spesielle driftsutgifter

9 938 000

161 159 000

Sum Administrasjon

161 159 000

Familie og oppvekst

840

Tiltak mot vold og overgrep:

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

20 148 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre , overslagsbevilgning

90 921 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. , kan nyttes under post 21 og kap. 858 post 1

66 085 000

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn , kan overføres

30 214 000

207 368 000

841

Samliv og konfliktløsning:

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse , overslagsbevilgning

10 946 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

6 682 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser , overslagsbevilgning

5 649 000

70

Tilskudd til samlivstiltak , kan nyttes under kap. 842 post 1 og kap. 858 post 1

10 209 000

33 486 000

842

Familievern:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

317 592 000

21

Spesielle driftsutgifter

34 318 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv. , kan nyttes under post 1

190 086 000

541 996 000

843

Adopsjonsstøtte:

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet , overslagsbevilgning

12 172 000

12 172 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

1 710 180 000

1 710 180 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

15 070 000 000

15 070 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak:

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 50 og post 71

13 359 000

50

Norges forskningsråd , kan nyttes under post 21

3 150 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn , kan overføres

30 564 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom , kan nyttes under post 71

224 441 000

62

Utvikling i kommunene

81 468 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

137 326 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv. , kan nyttes under post 21

18 800 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. , kan overføres

11 110 000

520 218 000

847

EUs ungdomsprogram:

1

Driftsutgifter , kan overføres

8 252 000

8 252 000

848

Barneombudet:

1

Driftsutgifter

21 492 000

21 492 000

Sum Familie og oppvekst

18 125 164 000

Barnevernet

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

1

Driftsutgifter

226 322 000

226 322 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 71

65 455 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

8 019 000

50

Forskning og utvikling

18 234 000

60

Kommunalt barnevern

727 377 000

61

Utvikling i kommunene

20 108 000

62

Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning , kan nyttes under post 72

19 700 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv. , kan nyttes under post 21

21 350 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet , kan overføres, kan nyttes under post 21

106 570 000

986 813 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 22 og post 60

3 765 556 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

23 605 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester , kan nyttes under post 1

2 561 017 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak , kan nyttes under post 1

415 176 000

6 765 354 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

1

Driftsutgifter

215 489 000

215 489 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 855 post 1

258 188 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 246 000

272 434 000

Sum Barnevernet

8 466 412 000

Forbrukerpolitikk

860

Forbrukerrådet:

50

Basisbevilgning

133 997 000

51

Markedsportaler

26 589 000

160 586 000

862

Positiv miljømerking:

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

10 330 000

10 330 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 50

2 196 000

50

Forskning og undervisning , kan nyttes under post 21

9 455 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

1 412 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk , kan overføres

6 134 000

19 197 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget:

1

Driftsutgifter

13 543 000

13 543 000

868

Forbrukertilsynet:

1

Driftsutgifter

27 225 000

27 225 000

Sum Forbrukerpolitikk

230 881 000

Likestilling og ikke-diskriminering

870

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda:

1

Driftsutgifter

18 611 000

18 611 000

871

Likestilling og ikke-diskriminering:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70

11 611 000

70

Likestilling mellom kjønn , kan nyttes under post 21

20 982 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

11 578 000

73

Likestillingssentre

6 454 000

79

Internasjonalt likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeid , kan overføres

3 642 000

54 267 000

872

Nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 71

14 738 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

203 176 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet , kan overføres, kan nyttes under post 21

28 277 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

6 653 000

252 844 000

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning

42 929 000

42 929 000

Sum Likestilling og ikke-diskriminering

368 651 000

Sum Barne- og likestillingsdepartementet

27 352 267 000

Nærings- og fiskeridepartementet

Forvaltning og rammebetingelser

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter

430 794 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

52 650 000

22

Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg , kan overføres

58 000 000

23

Digital Norway/Toppindustrisenteret AS

2 000 000

30

Miljøtiltak Søve , kan overføres

20 600 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell , kan overføres

141 000 000

60

Overføring til fylkeskommunene for tilskudd til regional næringsutvikling

15 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

37 400 000

71

Miljøtiltak Raufoss

6 200 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 700 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

29 100 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

2 250 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter , kan overføres

8 800 000

76

Tilskudd til Standard Norge

32 700 000

77

Tilskudd til sjømattiltak , kan overføres

9 750 000

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

4 300 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

10 000 000

864 244 000

902

Justervesenet:

1

Driftsutgifter

123 430 000

21

Spesielle driftsutgifter

350 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

8 700 000

132 480 000

903

Norsk akkreditering:

1

Driftsutgifter

53 140 000

53 140 000

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter

321 200 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

20 820 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen , kan overføres

274 850 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

212 100 000

828 970 000

905

Norges geologiske undersøkelse:

1

Driftsutgifter

171 850 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

73 710 000

245 560 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Driftsutgifter

48 710 000

30

Sikrings- og miljøtiltak , kan overføres

7 000 000

31

Miljøtiltak Løkken , kan overføres

36 700 000

92 410 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk , overslagsbevilgning

2 030 000 000

2 030 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

387 000 000

387 000 000

911

Konkurransetilsynet:

1

Driftsutgifter

108 200 000

108 200 000

912

Klagenemndssekretariatet:

1

Driftsutgifter

18 230 000

22

Konkurranseklagenemnda

2 400 000

20 630 000

915

Regelrådet:

1

Driftsutgifter

10 795 000

10 795 000

917

Fiskeridirektoratet:

1

Driftsutgifter

402 230 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 700 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking , kan overføres

67 800 000

480 730 000

919

Diverse fiskeriformål:

74

Erstatninger , kan overføres

1 900 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene , kan overføres

29 300 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning , kan overføres

22 100 000

79

Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning , kan overføres

840 000

54 140 000

Sum Forvaltning og rammebetingelser

5 308 299 000

Forskning og innovasjon

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd til forskning

2 073 800 000

51

Tilskudd til atomforskning

102 500 000

2 176 300 000

922

Romvirksomhet:

50

Norsk Romsenter

68 780 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

217 310 000

71

Internasjonal romvirksomhet

426 770 000

72

Nasjonale følgemidler , kan overføres

20 400 000

73

EUs romprogrammer

355 100 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter , kan overføres

41 400 000

1 129 760 000

923

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter

584 880 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

397 050 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking , kan overføres

157 100 000

1 139 030 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:

70

Tilskudd

29 520 000

29 520 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Driftsutgifter

158 093 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

83 850 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

55 000 000

296 943 000

928

Annen marin forskning og utvikling:

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

57 900 000

72

Tilskudd til Nofima

103 700 000

161 600 000

930

Design og arkitektur Norge:

70

Tilskudd

70 100 000

70 100 000

935

Patentstyret:

1

Driftsutgifter

252 940 000

252 940 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

1

Driftsutgifter

7 830 000

7 830 000

Sum Forskning og innovasjon

5 264 023 000

Markedsadgang og eksport

940

Internasjonaliseringstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

10 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

81 000 000

91 000 000

Sum Markedsadgang og eksport

91 000 000

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap:

21

Spesielle driftsutgifter

23 100 000

51

Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

43 000 000

52

Risikokapital, nytt investeringsselskap (Fornybar AS)

70 000 000

54

Tapsavsetning, investeringskapital Investinor AS

35 000 000

90

Kapitalinnskudd, nytt investeringsselskap (Fornybar AS)

130 000 000

95

Egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

43 000 000

96

Aksjer

100 000 000

444 100 000

Sum Statlig eierskap

444 100 000

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

11 107 422 000

Landbruks- og matdepartementet

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter

163 279 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

2 555 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer , kan overføres, kan nyttes under post 50

2 720 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

292 000

168 846 000

Sum Administrasjon m.m.

168 846 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

97 252 000

97 252 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter

1 348 935 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 492 000

71

Tilskudd til erstatninger , overslagsbevilgning

4 200 000

1 366 627 000

Sum Matpolitikk

1 463 879 000

Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

1136

Kunnskapsutvikling m.m.:

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

235 921 000

235 921 000

1137

Forskning og innovasjon:

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

242 827 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

187 822 000

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

3 564 000

54

Næringsrettet matforskning mv.

160 000 000

70

Innovasjonsaktivitet mv. , kan overføres

8 375 000

71

Bioøkonomiordningen , kan overføres

2 832 000

605 420 000

Sum Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

841 341 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjoner m.m.:

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser , kan overføres

1 268 000

72

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

7 068 000

8 336 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:

71

Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak , kan overføres

24 596 000

24 596 000

1142

Landbruksdirektoratet:

1

Driftsutgifter

222 365 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

1 312 000

50

Arealressurskart

7 658 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

146 373 000

70

Tilskudd til fjellstuer

819 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark , kan overføres

4 460 000

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite , overslagsbevilgning

452 000

73

Tilskudd til erstatninger mv. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon , overslagsbevilgning

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

80

Radioaktivitetstiltak , kan overføres

500 000

440 549 000

1148

Naturskade - erstatninger:

71

Naturskade, erstatninger , overslagsbevilgning

156 000 000

156 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket:

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 530 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket , kan overføres

92 300 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak , kan overføres

48 899 000

144 729 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

17 500 000

50

Tilskudd til Landbrukets Utviklingsfond

1 123 553 000

70

Markedsregulering , kan overføres

317 809 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m. , overslagsbevilgning

43 000 000

73

Pristilskudd , overslagsbevilgning

3 483 204 000

74

Direkte tilskudd , kan overføres

8 361 247 000

77

Utviklingstiltak , kan overføres

256 880 000

78

Velferdsordninger , kan overføres

1 504 800 000

15 107 993 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen:

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

32 800 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

6 500 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd , kan overføres

76 700 000

79

Velferdsordninger , kan overføres

2 600 000

118 600 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn:

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

14 293 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

10 212 000

24 505 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

16 025 308 000

Sum Landbruks- og matdepartementet

18 499 374 000

Samferdselsdepartementet

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter

190 400 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

45 200 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

57 000 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

3 100 000

74

Tilskudd til Redningsselskapet

83 500 000

75

Tilskudd til Telemuseet

6 600 000

385 800 000

1301

Forskning og utvikling mv.:

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

16 000 000

50

Samferdselsforskning , kan overføres

167 300 000

183 300 000

Sum Administrasjon m.m.

569 100 000

Luftfartsformål

1310

Flytransport:

70

Kjøp av innenlandske flyruter , kan overføres

725 700 000

725 700 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser:

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser , kan overføres

30 100 000

30 100 000

1313

Luftfartstilsynet:

1

Driftsutgifter

222 300 000

222 300 000

1314

Statens havarikommisjon for transport:

1

Driftsutgifter

74 300 000

74 300 000

Sum Luftfartsformål

1 052 400 000

Vegformål

1320

Statens vegvesen:

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m. , kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

11 982 800 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter , kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

989 300 000

30

Riksveginvesteringer , kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

14 173 000 000

31

Skredsikring riksveger , kan overføres, kan nyttes under post 30

638 200 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift , kan overføres

272 500 000

36

E16 over Filefjell , kan overføres

119 100 000

37

E6 vest for Alta , kan overføres

135 000 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

181 700 000

62

Skredsikring fylkesveger , kan overføres

758 700 000

63

Tilskudd til gang- og sykkelveger , kan overføres

76 400 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester , kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

1 234 800 000

30 561 500 000

1321

Nye Veier AS:

70

Tilskudd til Nye Veier AS

5 278 800 000

5 278 800 000

1323

Vegtilsynet:

1

Driftsutgifter

19 100 000

19 100 000

Sum Vegformål

35 859 400 000

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak:

60

Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov , kan overføres

90 400 000

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene , kan overføres, kan nyttes under post 64

631 500 000

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter , kan overføres

785 000 000

64

Belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler , kan overføres

750 000 000

65

Konkurransen Smartere transport

15 000 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

700 800 000

75

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

516 400 000

76

Reiseplanlegger og elektronisk billettering

50 500 000

77

Kjøp av tjenester fra Entur AS

13 900 000

3 553 500 000

Sum Særskilte transporttiltak

3 553 500 000

Jernbaneformål

1352

Jernbanedirektoratet:

1

Driftsutgifter

458 200 000

21

Spesielle driftsutgifter - planer og utredninger , kan overføres, kan nyttes under post 72

203 700 000

70

Kjøp av persontransport med tog , kan overføres

3 484 100 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74

7 792 700 000

72

Kjøp av infrastrukturtjenester - planlegging av investeringer , kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73

2 137 800 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer , kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74

8 896 200 000

22 972 700 000

1354

Statens jernbanetilsyn:

1

Driftsutgifter

72 000 000

21

Spesielle driftsutgifter - tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

20 200 000

92 200 000

Sum Jernbaneformål

23 064 900 000

Kystforvaltning

1360

Kystverket:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 45

1 696 100 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

18 100 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold , kan overføres

415 400 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift , kan overføres

39 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under post 1

260 300 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg , kan overføres

31 100 000

71

Tilskudd til havnesamarbeid

10 600 000

72

Tilskudd for overføring av gods fra veg til sjø , kan overføres

75 200 000

2 546 100 000

1361

Samfunnet Jan Mayen:

1

Driftsutgifter

47 700 000

30

Nytt hovedbygg på Jan Mayen

5 000 000

52 700 000

1362

Oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen:

50

Tilskudd

27 300 000

27 300 000

Sum Kystforvaltning

2 626 100 000

Post og telekommunikasjoner

1370

Posttjenester:

70

Kjøp av post- og banktjenester

261 700 000

261 700 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Driftsutgifter

197 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

13 800 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap , kan overføres

183 000 000

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging , kan overføres

69 700 000

463 800 000

Sum Post og telekommunikasjoner

725 500 000

Sum Samferdselsdepartementet

67 450 900 000

Klima- og miljødepartementet

Fellesoppgaver, forskning, internasjonalt arbeid m.m.

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter

286 283 000

21

Spesielle driftsutgifter

84 608 000

50

Helhetlig profilering, grønne løsninger

10 000 000

62

Den naturlige skolesekken

2 409 000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

57 402 000

71

Internasjonale organisasjoner

85 133 000

74

Tilskudd til AMAP , kan overføres

4 345 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak , kan overføres

109 480 000

639 660 000

1410

Miljøforskning og miljøovervåking:

21

Miljøovervåking og miljødata

263 952 000

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

187 193 000

51

Forskningsprogrammer m.m.

276 503 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforskning

6 750 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

52 441 000

72

Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet

5 000 000

791 839 000

1411

Artsdatabanken:

1

Driftsutgifter

31 670 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under postene 50 og 70

6 275 000

50

Arter og naturtyper , kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 70

16 942 000

70

Tilskudd til arter og naturtyper , kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 50

11 441 000

66 328 000

1412

Meteorologiformål:

50

Meteorologisk institutt

302 982 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

166 297 000

469 279 000

Sum Fellesoppgaver, forskning, internasjonalt arbeid m.m.

1 967 106 000

Klima, naturmangfold og forurensning

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter

666 264 000

21

Spesielle driftsutgifter

243 020 000

22

Statlige vannmiljøtiltak

245 964 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet , kan overføres

137 162 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder , kan overføres

32 460 000

31

Tiltak i verneområder , kan overføres

74 419 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner , kan overføres

3 006 000

33

Statlige erverv, nytt vern , kan overføres

5 062 000

35

Statlige erverv, skogvern , kan overføres

392 612 000

37

Skogplanting , kan overføres

10 375 000

38

Restaurering av myr og annen våtmark , kan overføres

20 625 000

39

Oppryddingstiltak , kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

12 483 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing , kan overføres

106 920 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter

20 000 000

64

Skrantesykeprøver fra fallvilt

1 700 000

65

Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

20 000 000

69

Oppryddingstiltak , kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

96 962 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak , kan overføres

34 755 000

71

Marin forsøpling , kan overføres

20 290 000

72

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt , overslagsbevilgning

140 892 000

73

Tilskudd til rovvilttiltak , kan overføres

70 051 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

496 041 000

75

Utbetaling av vrakpant , overslagsbevilgning

701 518 000

76

Refusjonsordninger , overslagsbevilgning

119 462 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

14 416 000

78

Friluftsformål , kan overføres

179 821 000

79

Oppryddingstiltak , kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

450 000

81

Naturarv og kulturlandskap , kan overføres, kan nyttes under post 21

51 261 000

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper , kan overføres

40 455 000

84

Internasjonalt samarbeid

4 964 000

85

Naturinformasjonssentre , kan overføres

62 114 000

4 025 524 000

1422

Miljøvennlig skipsfart:

21

Spesielle driftsutgifter

5 438 000

5 438 000

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:

1

Driftsutgifter

16 735 000

16 735 000

1424

MAREANO:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

39 429 000

39 429 000

1425

Vilt- og fisketiltak:

1

Driftsutgifter

15 132 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 131 000

70

Tilskudd til fiskeformål , kan overføres

14 446 000

71

Tilskudd til viltformål , kan overføres

35 600 000

95 309 000

Sum Klima, naturmangfold og forurensning

4 182 435 000

Kulturminner og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren:

1

Driftsutgifter

145 383 000

21

Spesielle driftsutgifter

36 829 000

22

Bevaringsoppgaver , kan overføres

24 182 000

50

Tilskudd til samisk kulturminnearbeid

3 523 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene

8 716 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner , kan overføres

33 164 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap , kan overføres

142 015 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner , kan overføres

51 545 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring , kan overføres

45 952 000

74

Tilskudd til fartøyvern , kan overføres

61 883 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene , kan overføres

15 757 000

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet , kan overføres

8 000 000

79

Tilskudd til verdensarven , kan overføres

57 036 000

633 985 000

1432

Norsk kulturminnefond:

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

92 378 000

92 378 000

Sum Kulturminner og kulturmiljø

726 363 000

Nord- og polarområdene

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter

228 529 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

72 067 000

50

Stipend

498 000

301 094 000

1472

Svalbard miljøvernfond:

50

Overføringer til Svalbard miljøvernfond

17 658 000

17 658 000

1473

Kings Bay AS:

70

Tilskudd

21 642 000

21 642 000

1474

Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning:

50

Tilskudd til statlige mottakere , kan overføres, kan nyttes under post 70

23 793 000

70

Tilskudd til private mottakere , kan overføres, kan nyttes under post 50

28 000 000

51 793 000

Sum Nord- og polarområdene

392 187 000

Internasjonalt klimaarbeid

1481

Klimakvoter:

1

Driftsutgifter , kan overføres

4 441 000

22

Kvotekjøp, generell ordning , kan overføres

180 000 000

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser , kan overføres

310 000

184 751 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak:

1

Driftsutgifter

98 457 000

73

Klima- og skogsatsingen , kan overføres

2 901 543 000

3 000 000 000

Sum Internasjonalt klimaarbeid

3 184 751 000

Sum Klima- og miljødepartementet

10 452 842 000

Finansdepartementet

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter

373 600 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

77 600 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

12 300 000

463 500 000

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter

361 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

25 400 000

386 600 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter

458 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

15 800 000

473 900 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

18 841 000

18 841 000

Sum Finansadministrasjon

1 342 841 000

Skatte- og avgiftsadministrasjon

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter

1 490 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

90 300 000

1 581 200 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter

5 773 600 000

21

Spesielle driftsutgifter

195 300 000

22

Større IT-prosjekter , kan overføres

576 500 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

89 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

112 300 000

70

Tilskudd

3 500 000

6 751 100 000

Sum Skatte- og avgiftsadministrasjon

8 332 300 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter

566 000 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

247 700 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

14 600 000

828 300 000

Sum Offisiell statistikk

828 300 000

Andre formål

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner , overslagsbevilgning

23 650 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter , overslagsbevilgning

2 160 000 000

25 810 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

6 300 000 000

6 300 000 000

Sum Andre formål

32 110 000 000

Statsgjeld, renter og avdrag mv.

1650

Statsgjeld, renter mv.:

1

Driftsutgifter

43 100 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld , overslagsbevilgning

8 872 400 000

8 915 500 000

Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv.

8 915 500 000

Statlige fordringer, avsetninger mv.

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank:

50

Tapsfond for miljølåneordningen

10 000 000

10 000 000

Sum Statlige fordringer, avsetninger mv.

10 000 000

Sum Finansdepartementet

51 538 941 000

Forsvarsdepartementet

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter

802 665 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, overslagsbevilgning

125 150 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet , kan overføres

15 722 000

71

Overføringer til andre , kan overføres

64 734 000

73

Forskning og utvikling , kan overføres

28 886 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter , kan overføres

305 523 000

1 342 680 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter , kan overføres

3 907 588 000

47

Nybygg og nyanlegg , kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47

2 706 455 000

6 614 043 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt:

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

186 572 000

186 572 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret:

1

Driftsutgifter

9 666 656 000

71

Overføring til andre , kan overføres

21 567 000

9 688 223 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter

269 465 000

269 465 000

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter

5 066 104 000

5 066 104 000

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter

4 114 269 000

4 114 269 000

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter

4 936 621 000

4 936 621 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter

1 241 819 000

1 241 819 000

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter

1 905 510 000

1 905 510 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 590 612 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel , kan overføres

96 331 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

5 914 782 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel , kan overføres

71 500 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet , kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

92 430 000

7 765 655 000

1761

Nye kampfly med baseløsning:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 1761, post 45

187 712 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

7 787 467 000

47

Nybygg og nyanlegg , kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47

1 022 487 000

8 997 666 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter

1 027 838 000

1 027 838 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

854 745 000

854 745 000

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter

1 009 909 000

1 009 909 000

Sum Forsvarsdepartementet

55 021 119 000

Olje- og energidepartementet

Administrasjon

1800

Olje- og energidepartementet:

1

Driftsutgifter

189 489 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 72

27 000 000

50

Overføring til andre forvaltningsorganer , kan overføres

500 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

22 800 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

13 500 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål , kan overføres, kan nyttes under post 21

5 000 000

258 289 000

Sum Administrasjon

258 289 000

Petroleum

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter

298 400 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

36 000 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet , kan overføres

117 000 000

451 400 000

1811

Statoil ASA:

96

Aksjer

1 900 000 000

1 900 000 000

1815

Petoro AS:

70

Administrasjon

351 000 000

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS

1 500 000

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel , kan overføres

28 700 000

381 200 000

Sum Petroleum

2 732 600 000

Energi og vannressurser

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Driftsutgifter

541 500 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

30 500 000

22

Flom- og skredforebygging , kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72

212 000 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet , kan overføres

87 000 000

26

Driftsutgifter, reguleringsmyndighet for energi

55 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under post 22

17 000 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging , kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

20 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging , kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

5 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak , kan overføres

6 600 000

974 600 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi:

50

Overføring til Klima- og energifondet

2 670 000 000

2 670 000 000

Sum Energi og vannressurser

3 644 600 000

Forskning og næringsutvikling

1830

Forskning og næringsutvikling:

50

Overføring til Norges forskningsråd

761 700 000

70

Tilskudd til Nordisk energiforskning

11 300 000

72

Tilskudd til Norwegian Energy Partners

34 000 000

807 000 000

Sum Forskning og næringsutvikling

807 000 000

CO2-håndtering

1840

CO2-håndtering:

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under postene 70 og 72

4 500 000

50

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering

182 500 000

70

Administrasjon, Gassnova SF , kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 72

107 000 000

71

Tilskudd til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad

195 000 000

72

Fullskala CO2-håndtering , kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 70

20 000 000

509 000 000

Sum CO2-håndtering

509 000 000

Sum Olje- og energidepartementet

7 951 489 000

Ymse

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter

4 900 000 000

4 900 000 000

Sum Ymse

4 900 000 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 45

392 153 000

50

Avsetning til utdanningsstipend , overslagsbevilgning

6 910 577 000

70

Utdanningsstipend , overslagsbevilgning

2 785 025 000

71

Andre stipend , overslagsbevilgning

775 837 000

72

Rentestøtte , overslagsbevilgning

1 011 496 000

73

Avskrivninger , overslagsbevilgning

610 420 000

74

Tap på utlån

385 550 000

90

Økt lån og rentegjeld , overslagsbevilgning

27 165 770 000

40 036 828 000

2412

Husbanken:

1

Driftsutgifter

345 572 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

11 285 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

47 699 000

71

Tap på utlånsvirksomhet

13 000 000

72

Rentestøtte

4 500 000

90

Lån fra Husbanken , overslagsbevilgning

15 030 000 000

15 452 056 000

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon - prosjekter, fond

514 000 000

51

Tapsavsetning, såkornfond og koinvesteringsfond

37 200 000

53

Risikoavlastning, såkornfond og koinvesteringsfond

18 800 000

70

Basiskostnader

168 100 000

71

Innovative næringsmiljøer , kan overføres

126 600 000

72

Innovasjonskontrakter , kan overføres

278 700 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse , kan overføres

545 000 000

76

Miljøteknologi , kan overføres

465 500 000

77

Tilskudd til pre-såkornfond

50 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 400 000

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet , overslagsbevilgning

48 500 000 000

95

Egenkapital, såkornfond og koinvesteringsfond

106 300 000

50 813 600 000

2426

Siva SF:

70

Tilskudd

63 950 000

71

Tilskudd til testfasiliteter

100 000 000

163 950 000

2429

Eksportkreditt Norge AS:

70

Tilskudd

112 650 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

90

Utlån

7 000 000 000

7 112 850 000

Sum Statsbankene

113 579 284 000

Statlig petroleumsvirksomhet

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

30

Investeringer

25 000 000 000

25 000 000 000

Sum Statlig petroleumsvirksomhet

25 000 000 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-4 860 000 000

2 Driftsutgifter

2 115 069 000

3 Avskrivninger

1 092 814 000

4 Renter av statens kapital

86 000 000

5 Til investeringsformål

1 129 976 000

-436 141 000

30

Prosjektering av bygg , kan overføres

206 401 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter , kan overføres

250 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter , kan overføres

2 874 486 000

34

Videreføring av kurantprosjekter , kan overføres

500 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

301 505 000

49

Kjøp av eiendommer , kan overføres

248 309 000

3 944 560 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-188 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

188 000 000

0

71

Tilskudd til garantiordningen for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge

10 000 000

10 000 000

2470

Statens pensjonskasse:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-664 825 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

484 922 000

3 Avskrivninger

135 451 000

4 Renter av statens kapital

1 249 000

5 Til investeringsformål

25 000 000

-18 203 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

40 741 000

22 538 000

2490

NVE Anlegg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-80 000 000

2 Driftsutgifter

75 200 000

3 Avskrivninger

4 600 000

4 Renter av statens kapital

200 000

0

0

Sum Statens forretningsdrift

3 977 098 000

Folketrygden

Foreldrepenger

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel , overslagsbevilgning

19 960 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon , overslagsbevilgning

605 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger , overslagsbevilgning

490 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon , overslagsbevilgning

58 000 000

21 113 000 000

Sum Foreldrepenger

21 113 000 000

Arbeidsliv

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

85 000 000

85 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger , overslagsbevilgning

13 043 000 000

13 043 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. , overslagsbevilgning

795 000 000

795 000 000

Sum Arbeidsliv

13 923 000 000

Sosiale formål

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad , overslagsbevilgning

2 170 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid , overslagsbevilgning

169 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger , overslagsbevilgning

91 275 000

76

Bidragsforskott

670 000 000

3 100 275 000

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv. , overslagsbevilgning

37 490 000 000

71

Sykepenger for selvstendige , overslagsbevilgning

1 490 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv. , overslagsbevilgning

1 210 000 000

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv. , kan overføres

330 400 000

75

Feriepenger av sykepenger , overslagsbevilgning

2 070 000 000

42 590 400 000

2651

Arbeidsavklaringspenger:

70

Arbeidsavklaringspenger , overslagsbevilgning

34 812 000 000

71

Tilleggsstønad , overslagsbevilgning

267 260 000

72

Legeerklæringer

415 000 000

35 494 260 000

2655

Uførhet:

70

Uføretrygd , overslagsbevilgning

86 330 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade , overslagsbevilgning

83 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning , overslagsbevilgning

43 000 000

86 456 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:

70

Grunnstønad , overslagsbevilgning

1 900 870 000

71

Hjelpestønad , overslagsbevilgning

1 549 375 000

72

Stønad til servicehund

5 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

128 000 000

74

Tilskudd til biler

809 875 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 211 180 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

301 600 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 533 025 000

78

Høreapparater

711 975 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

49 030 000

10 199 930 000

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

73 430 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

142 030 000 000

72

Inntektspensjon , overslagsbevilgning

1 520 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv. , overslagsbevilgning

6 080 000 000

223 060 000 000

2680

Etterlatte:

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

1 110 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

820 000 000

72

Særtillegg , overslagsbevilgning

81 000 000

74

Utdanningsstønad

300 000

75

Stønad til barnetilsyn , overslagsbevilgning

4 900 000

2 016 200 000

2686

Stønad ved gravferd:

70

Stønad ved gravferd , overslagsbevilgning

190 110 000

190 110 000

Sum Sosiale formål

403 107 175 000

Helsetjenester

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

70

Spesialisthjelp

2 007 600 000

71

Psykologhjelp

305 600 000

72

Tannbehandling

2 411 600 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

998 200 000

5 723 000 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler

10 162 200 000

71

Legeerklæringer

6 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 018 300 000

12 186 500 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

70

Egenandelstak 1

5 098 200 000

71

Egenandelstak 2

1 089 500 000

6 187 700 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter , kan nyttes under post 71

380 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 996 000 000

71

Fysioterapi , kan nyttes under post 62

1 161 800 000

72

Jordmorhjelp

62 000 000

73

Kiropraktorbehandling

157 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

162 000 000

6 918 800 000

2756

Andre helsetjenester:

70

Helsetjenester i annet EØS-land

23 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

485 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

215 000 000

723 000 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag

234 000 000

234 000 000

Sum Helsetjenester

31 973 000 000

Sum Folketrygden

470 116 175 000

Statens pensjonsfond utland

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet

183 049 000 000

183 049 000 000

Sum Statens pensjonsfond utland

183 049 000 000

Totale utgifter:

1 613 108 795 000

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Inntekter:

Inntekter under departementene

Regjering

3021

Statsrådet:

2

Diverse refusjoner

100 000

100 000

3024

Regjeringsadvokaten:

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

18 500 000

18 500 000

Sum Regjering

18 600 000

Stortinget og underliggende institusjoner

3041

Stortinget:

1

Salgsinntekter

8 300 000

3

Leieinntekter

1 100 000

9 400 000

3051

Riksrevisjonen:

1

Refusjon innland

2 200 000

2

Refusjon utland

300 000

2 500 000

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

11 900 000

Utenriksdepartementet

3100

Utenriksdepartementet:

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

16 862 000

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriks-stasjonene

202 432 000

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

46 092 000

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

265 704 000

Sum Utenriksdepartementet

265 704 000

Kunnskapsdepartementet

3220

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT:

1

Inntekter ved oppdrag

5 901 000

2

Salgsinntekter mv.

1 233 000

7 134 000

3222

Statlige videregående skoler og fjern-undervisningstjenester:

2

Salgsinntekter mv.

7 857 000

7 857 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

55 119 000

55 119 000

3229

Norges grønne fagskole - Vea:

2

Salgsinntekter mv.

1 790 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 196 000

2 986 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Inntekter ved oppdrag

46 435 000

2

Salgsinntekter mv.

10 268 000

56 703 000

3256

Kompetanse Norge:

1

Inntekter ved oppdrag

11 699 000

2

Salgsinntekter mv.

360 000

12 059 000

3280

Felles enheter:

1

Eksterne inntekter NOKUT

10 000

2

Salgsinntekter mv.

1 372 000

1 382 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

2

Salgsinntekter mv.

10 000

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

6 026 000

6 026 000

Sum Kunnskapsdepartementet

149 276 000

Kulturdepartementet

3300

Kulturdepartementet:

1

Ymse inntekter

83 000

83 000

3320

Norsk kulturråd:

1

Ymse inntekter

5 645 000

5 645 000

3322

Bygg og offentlige rom:

1

Ymse inntekter

132 000

132 000

3323

Musikk og scenekunst:

1

Ymse inntekter

327 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

24 801 000

25 128 000

3325

Allmenne kulturformål:

1

Ymse inntekter

24 215 000

24 215 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Ymse inntekter

10 428 000

2

Inntekter ved oppdrag

15 435 000

25 863 000

3329

Arkivformål:

1

Ymse inntekter

6 439 000

2

Inntekter ved oppdrag

19 027 000

25 466 000

3334

Film- og medieformål:

1

Ymse inntekter

5 649 000

2

Inntekter ved oppdrag

9 259 000

70

Gebyr

1 900 000

16 808 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser:

2

Gebyr - lotterier

6 691 000

4

Gebyr - stiftelser

160 000

7

Inntekter ved oppdrag

6 248 000

13 099 000

3342

Kirkebygg og gravplasser:

1

Ymse inntekter

19 601 000

2

Leieinntekter m.m.

3 883 000

23 484 000

Sum Kulturdepartementet

159 923 000

Justis- og beredskapsdepartementet

3400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Diverse inntekter

5 360 000

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 243 000

6 603 000

3410

Domstolene:

1

Rettsgebyr

385 993 000

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

23 243 000

3

Diverse refusjoner

1 821 000

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

5 958 000

417 015 000

3430

Kriminalomsorgen:

2

Arbeidsdriftens inntekter

88 308 000

3

Andre inntekter

24 460 000

4

Tilskudd

2 340 000

115 108 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

3

Andre inntekter

1 035 000

1 035 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Gebyr - pass og våpen

258 868 000

2

Refusjoner mv.

272 715 000

3

Salgsinntekter

75 875 000

4

Gebyr - vaktselskap

2 000 000

6

Gebyr - utlendingssaker

268 685 000

7

Gebyr - sivile gjøremål

833 207 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

21 258 000

1 732 608 000

3442

Politihøgskolen:

2

Diverse inntekter

16 287 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

18 110 000

34 397 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

2

Refusjoner

14 500 000

14 500 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Gebyr

147 254 000

3

Diverse inntekter

26 177 000

6

Refusjon

2 173 000

175 604 000

3454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Refusjoner

25 877 000

25 877 000

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon:

1

Abonnementsinntekter

339 329 000

2

Refusjoner driftsutgifter

42 204 000

3

Refusjoner spesielle driftsutgifter - tjenester og produkter

94 969 000

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

9 352 000

485 854 000

3469

Vergemålsordningen:

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

9 378 000

9 378 000

3470

Fri rettshjelp:

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 948 000

3 948 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Diverse inntekter

5 000

5 000

3474

Konfliktråd:

2

Refusjoner

681 000

681 000

3490

Utlendingsdirektoratet:

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

115 510 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

9 849 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

716 358 000

5

Refusjonsinntekter

8 672 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

8 049 000

858 438 000

3496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

150 400 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

113 874 000

3

Tilskudd til integreringsmottak, ODA-godkjente utgifter

10 167 000

274 441 000

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

50 505 000

50 505 000

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

4 205 997 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3510

Departementenes sikkerhets- og service-organisasjon:

2

Ymse inntekter

21 692 000

3

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

124 383 000

146 075 000

3525

Fylkesmannsembetene:

1

Inntekter ved oppdrag

164 215 000

164 215 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

2

Ymse inntekter

3 189 000

3 189 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

2

Opplæringskontoret OK stat

5 281 000

3

Diverse inntekter

441 000

4

Internasjonale oppdrag

701 000

5

Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter

58 900 000

6

Betaling for tilleggstjenester knyttet til Difis nasjonale felleskomponenter

762 000

86

Tvangsmulkt

100 000

66 185 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter:

2

Diverse inntekter

2 658 000

3

Leieinntekter

265 000

2 923 000

3585

Husleietvistutvalget:

1

Gebyrer

1 111 000

1 111 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Diverse inntekter

106 000

4

Gebyrer

50 070 000

50 176 000

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

1

Gebyrinntekter tinglysing

419 377 000

2

Salg og abonnement m.m.

97 458 000

3

Samfinansiering

293 881 000

810 716 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 244 590 000

Arbeids- og sosialdepartementet

3605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Administrasjonsvederlag

14 830 000

4

Tolketjenester

2 580 000

5

Oppdragsinntekter mv.

26 390 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

27 720 000

71 520 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Gebyrinntekter, lån

22 000 000

90

Tilbakebetaling av lån

13 600 000 000

13 622 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring:

1

Premieinntekter

122 000 000

122 000 000

3616

Gruppelivsforsikring:

1

Premieinntekter

118 000 000

118 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak:

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200 000

200 000

3635

Ventelønn mv.:

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

13 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

400 000

13 400 000

3640

Arbeidstilsynet:

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

6 809 000

5

Tvangsmulkt

2 465 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

22 085 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombud

12 720 000

44 079 000

3642

Petroleumstilsynet:

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

7 315 000

3

Gebyr tilsyn

69 165 000

76 480 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

14 067 679 000

Helse- og omsorgsdepartementet

3701

E-helse, helseregistre mv.:

2

Diverse inntekter

71 534 000

71 534 000

3703

Internasjonalt samarbeid:

2

Diverse inntekter

2 044 000

2 044 000

3710

Vaksiner mv.:

3

Vaksinesalg

96 742 000

96 742 000

3714

Folkehelse:

4

Gebyrinntekter

2 361 000

2 361 000

3732

Regionale helseforetak:

80

Renter på investeringslån

286 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

465 000 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632 000 000

1 383 000 000

3740

Helsedirektoratet:

2

Diverse inntekter

19 202 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

47 921 000

4

Gebyrinntekter

42 723 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

69 503 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

80 000 000

259 349 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning:

2

Diverse inntekter

6 451 000

50

Premie fra private

17 928 000

24 379 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

50

Premie fra private

2 435 000

2 435 000

3745

Folkehelseinstituttet:

2

Diverse inntekter

180 835 000

180 835 000

3746

Statens legemiddelverk:

2

Diverse inntekter

15 587 000

4

Registreringsgebyr

90 302 000

5

Refusjonsgebyr

3 093 000

108 982 000

3747

Statens strålevern:

2

Diverse inntekter

19 369 000

4

Gebyrinntekter

8 302 000

27 671 000

3748

Statens helsetilsyn:

2

Diverse inntekter

1 525 000

1 525 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

2 160 857 000

Barne- og likestillingsdepartementet

3842

Familievern:

1

Diverse inntekter

715 000

715 000

3847

EUs ungdomsprogram:

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 364 000

2 364 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Diverse inntekter

15 569 000

2

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale egenandeler

1 472 039 000

1 491 567 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

139 983 000

139 983 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

1

Diverse inntekter

470 000

470 000

Sum Barne- og likestillingsdepartementet

1 635 099 000

Nærings- og fiskeridepartementet

3900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter

157 000

2

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter

100 000

86

Tvangsmulkt

10 000

267 000

3902

Justervesenet:

1

Gebyrinntekter

39 000 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

16 700 000

4

Oppdragsinntekter

350 000

56 050 000

3903

Norsk akkreditering:

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

48 100 000

48 100 000

3904

Brønnøysundregistrene:

1

Gebyrinntekter

484 000 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

31 100 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

85 800 000

600 900 000

3905

Norges geologiske undersøkelse:

3

Oppdragsinntekter og andre inntekter

77 900 000

77 900 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

100 000

2

Behandlingsgebyrer

765 000

865 000

3910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

183 100 000

2

Maritime personellsertifikater

14 000 000

3

Diverse inntekter

400 000

4

Gebyrer for skip i NIS

52 000 000

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

4 800 000

254 300 000

3911

Konkurransetilsynet:

3

Refusjoner og andre inntekter

200 000

86

Lovbruddsgebyr

100 000

300 000

3912

Klagenemndssekretariatet:

1

Klagegebyr

1 100 000

2

Refusjoner og andre inntekter

200 000

87

Overtredelsesgebyr

100 000

1 400 000

3917

Fiskeridirektoratet:

1

Refusjoner og diverse inntekter

100 000

5

Saksbehandlingsgebyr

17 800 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og utvikling

4 500 000

86

Forvaltningssanksjoner

1 000 000

23 400 000

3923

Havforskningsinstituttet:

1

Oppdragsinntekter

410 200 000

410 200 000

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Oppdragsinntekter

84 000 000

84 000 000

3935

Patentstyret:

1

Inntekter av informasjonstjenester

5 300 000

2

Inntekter knyttet til NPI

4 500 000

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

82 000 000

91 800 000

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

1

Gebyrer

700 000

700 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap:

96

Salg av aksjer

25 000 000

25 000 000

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning:

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 100 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

2 700 000

4 800 000

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

1 679 982 000

Landbruks- og matdepartementet

4100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Refusjoner m.m.

120 000

30

Husleie

926 000

1 046 000

4115

Mattilsynet:

1

Gebyr m.m.

196 174 000

2

Driftsinntekter og refusjoner m.m.

5 799 000

201 973 000

4136

Kunnskapsutvikling m.m.:

30

Husleie, Norsk institutt for bioøkonomi

20 643 000

20 643 000

4142

Landbruksdirektoratet:

1

Driftsinntekter, refusjoner m.m.

42 279 000

42 279 000

4162

Statskog SF - forvaltning av statlig eierskap:

90

Avdrag på lån

25 000 000

25 000 000

Sum Landbruks- og matdepartementet

290 941 000

Samferdselsdepartementet

4300

Samferdselsdepartementet:

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 600 000

2 600 000

4312

Avinor AS:

90

Avdrag på lån

444 400 000

444 400 000

4313

Luftfartstilsynet:

1

Gebyrinntekter

138 400 000

138 400 000

4320

Statens vegvesen:

1

Salgsinntekter m.m.

193 500 000

2

Diverse gebyrer

438 500 000

3

Refusjoner fra forsikringsselskaper

108 600 000

740 600 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS:

90

Avdrag på lån

75 000 000

75 000 000

4330

Særskilte transporttiltak:

1

Gebyrer

13 900 000

13 900 000

4331

Infrastrukturfond:

85

Avkastning infrastrukturfond

2 053 000 000

2 053 000 000

4352

Jernbanedirektoratet:

1

Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemuseum

95 800 000

95 800 000

4354

Statens jernbanetilsyn:

1

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

14 300 000

14 300 000

4360

Kystverket:

2

Andre inntekter

12 000 000

12 000 000

4361

Samfunnet Jan Mayen:

7

Refusjoner og andre inntekter

5 900 000

5 900 000

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Diverse gebyrer

600 000

600 000

Sum Samferdselsdepartementet

3 596 500 000

Klima- og miljødepartementet

4400

Klima- og miljødepartementet:

2

Diverse inntekter

429 000

3

Refusjon fra Utenriksdepartementet

1 766 000

2 195 000

4420

Miljødirektoratet:

1

Oppdrag og andre diverse inntekter

4 280 000

4

Gebyrer, forurensningsområdet

38 200 000

6

Gebyrer, fylkesmannsembetenes miljøvernavdelinger

29 524 000

7

Gebyrer, kvotesystemet

8 100 000

8

Gebyrer, naturforvaltningsområdet

4 912 000

9

Internasjonale oppdrag

50 550 000

135 566 000

4429

Riksantikvaren:

2

Refusjoner og diverse inntekter

4 506 000

9

Internasjonale oppdrag

1 277 000

5 783 000

4471

Norsk Polarinstitutt:

1

Salgs- og utleieinntekter

11 031 000

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting

60 794 000

21

Inntekter, Antarktis

13 580 000

85 405 000

Sum Klima- og miljødepartementet

228 949 000

Finansdepartementet

4600

Finansdepartementet:

2

Diverse refusjoner

400 000

400 000

4602

Finanstilsynet:

3

Saksbehandlingsgebyr

11 100 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

500 000

11 600 000

4605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Økonomitjenester

50 600 000

50 600 000

4610

Tolletaten:

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

6 800 000

2

Andre inntekter

900 000

4

Diverse refusjoner

1 100 000

5

Refusjon fra Avinor AS

24 600 000

85

Overtredelsesgebyr

17 000 000

50 400 000

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

59 000 000

2

Andre refusjoner

45 100 000

3

Andre inntekter

37 100 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

49 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

2 400 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

19 100 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 489 500 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

262 600 000

89

Overtredelsesgebyr

13 000 000

2 286 800 000

4620

Statistisk sentralbyrå:

2

Oppdragsinntekter

251 400 000

85

Tvangsmulkt

20 000 000

271 400 000

Sum Finansdepartementet

2 671 200 000

Forsvarsdepartementet

4700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsinntekter

25 194 000

25 194 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsinntekter

3 664 063 000

47

Salg av eiendom

503 574 000

4 167 637 000

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret:

1

Driftsinntekter

224 387 000

224 387 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsinntekter

11 641 000

11 641 000

4731

Hæren:

1

Driftsinntekter

90 584 000

90 584 000

4732

Sjøforsvaret:

1

Driftsinntekter

54 284 000

54 284 000

4733

Luftforsvaret:

1

Driftsinntekter

107 878 000

107 878 000

4734

Heimevernet:

1

Driftsinntekter

5 681 000

5 681 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsinntekter

30 400 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

71 536 000

101 936 000

4790

Kystvakten:

1

Driftsinntekter

1 122 000

1 122 000

4791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsinntekter

768 137 000

768 137 000

4792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsinntekter

39 362 000

39 362 000

4799

Militære bøter:

86

Militære bøter

500 000

500 000

Sum Forsvarsdepartementet

5 598 343 000

Olje- og energidepartementet

4800

Olje- og energidepartementet:

10

Refusjoner

703 000

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 450 000

2 153 000

4810

Oljedirektoratet:

1

Gebyrinntekter

25 700 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

117 000 000

142 700 000

4811

Statoil ASA:

96

Utbytteaksjer

1 900 000 000

1 900 000 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Gebyrinntekter

74 500 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

87 000 000

40

Flom- og skredforebygging

21 000 000

182 500 000

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi:

95

Tilbakebetaling av kapitalinnskudd

67 750 000 000

67 750 000 000

Sum Olje- og energidepartementet

69 977 353 000

Ymse inntekter

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse

150 000 000

150 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

23 600 000

29

Termingebyr

18 512 000

89

Purregebyrer

104 672 000

90

Redusert lån og rentegjeld

10 172 117 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

6 409 778 000

16 728 679 000

5312

Husbanken:

1

Gebyrer m.m.

10 546 000

11

Tilfeldige inntekter

102 700 000

90

Avdrag

11 590 000 000

11 703 246 000

5325

Innovasjon Norge:

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

70

Låneprovisjoner

60 000 000

90

Avdrag på utestående fordringer

47 900 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

47 975 000 000

5326

Siva SF:

70

Låne- og garantiprovisjoner

7 000 000

7 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS:

70

Gebyrer m.m.

20 000 000

90

Avdrag på utestående fordringer

6 700 000 000

6 720 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer:

95

Avdrag på lån til andre stater

500 000

500 000

5351

Overføring fra Norges Bank:

85

Overføring

14 500 000 000

14 500 000 000

Sum Ymse inntekter

97 784 425 000

Sum Inntekter under departementene

205 747 318 000

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

130 200 000 000

2 Driftsutgifter

-26 300 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-1 500 000 000

4 Avskrivninger

-22 200 000 000

5 Renter av statens kapital

-3 300 000 000

76 900 000 000

30

Avskrivninger

22 200 000 000

80

Renter av statens kapital

3 300 000 000

102 400 000 000

Sum Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

102 400 000 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5445

Statsbygg:

39

Avsetning til investeringsformål

1 129 976 000

1 129 976 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu:

40

Salgsinntekter, Fornebu

200 000

200 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

10 900 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

8 000 000

18 900 000

5470

Statens pensjonskasse:

30

Avsetning til investeringsformål

25 000 000

25 000 000

5490

NVE Anlegg:

1

Salg av utstyr mv.

200 000

200 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:

30

Avskrivninger

1 232 865 000

1 232 865 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

2 407 141 000

Skatter og avgifter

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv.

66 400 000 000

72

Fellesskatt

178 100 000 000

244 500 000 000

5502

Finansskatt:

70

Skatt på lønn

1 840 000 000

71

Skatt på overskudd

460 000 000

2 300 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

31 300 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

52 900 000 000

74

Arealavgift mv.

1 300 000 000

85 500 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

5 600 000 000

5 600 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:

70

Avgift

5 000 000

5 000 000

5511

Tollinntekter:

70

Toll

3 200 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

250 000 000

3 450 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift

291 500 000 000

291 500 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol

13 800 000 000

13 800 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 100 000 000

7 100 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift

16 000 000 000

72

Trafikkforsikringsavgift

7 100 000 000

73

Vektårsavgift

350 000 000

75

Omregistreringsavgift

1 450 000 000

24 900 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin

5 200 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

10 200 000 000

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG

8 000 000