Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Virksomheter med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte forvaltningsorganer)

Finansdepartementet har i samråd med berørte departementer etablert prosedyrer for innrapportering av standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter, jf. omtale i Gul bok 2010, kapittel 9.3. Tabellene 4.1 - 4.3 nedenfor oppsummerer tall som Finansdepartementet har mottatt fra de berørte departementene. Tabell 4.4 gir en oversikt over aktuelle departementer og tilhørende nettobudsjetterte virksomheter. De enkelte departementene gir i sine fagproposisjoner et mer detaljert tallgrunnlag for sine nettobudsjetterte virksomheter.

Tabellene nedenfor er en ren oppsummering av tall for enkeltvirksomheter, og det er ikke foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene. Som følge av dette vil for eksempel bevilgninger til Norges Forskningsråd som viderefordeles til øvrige nettobudsjetterte virksomheter, fremkomme som inntekter fra statlige bevilgninger to ganger i den aggregerte fremstillingen. Videre vil bevilgninger og tildelinger som de nettobudsjetterte virksomhetene mottar fra andre departementer eller statlige virksomheter, og som ikke tilflyter virksomheten direkte over den statlige nettobevilgning (post 50-59), fremkomme som inntekter fra statlige bevilgninger i tabellene 4.1 og 4.2 nedenfor. Det er gjort noen mindre reklassifiseringer i sammenligningstall for 2014 og 2015, basert på tallgrunnlag mottatt fra departementene.

 

Utgifter og inntekter fordelt etter art1

 

 

 

 

Budsjett

Beløp i mill. kroner

2014

2015

2016

2017

1. Utgifter

 

 

 

 

Driftsutgifter

 

 

 

 

Lønnsutgifter

25 891

27 399

28 710

29 309

Varer og tjenester

13 392

14 394

14 019

13 916

Sum driftsutgifter 39 282 41 794 42 729 43 225

 

       
Investeringsutgifter        

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

2 195

2 510

2 641

2 535

Sum investeringsutgifter 2 195 2 510 2 641 2 535

 

       
- Overføringer fra virksomheten 2        

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

4 607

3 488

4 354

4 361

Andre utbetalinger

3 895

5 550

5 882

6 519

Sum overføringsutgifter 8 502 9 038 10 237 10 880

 

       
Finansielle aktiviteter        

Kjøp av aksjer og andeler

3

9

8

0

Andre finansielle utgifter

6

7

17

1

Sum finansielle utgifter 9 16 25 1
Sum utgifter 49 988 53 358 55 631 56 640

 

       
2. Inntekter        
Driftsinntekter        

Inntekter fra salg av varer og tjenester

4 146

3 668

3 478

3 347

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

16

15

15

16

Refusjoner

689

702

620

488

Andre driftsinntekter

2 299

2 691

2 114

1 931

Sum driftsinntekter 7 150 7 076 6 227 5 782

 

       
Investeringsinntekter        

Salg av varige driftsmidler

16

102

7

6

Sum investeringsinntekter 16 102 7 6

 

       
Overføringer til virksomheten        
Inntekter fra statlige bevilgninger 3

43 358

45 987

49 628

49 722

Andre innbetalinger

956

716

925

890

Sum overføringsinntekter 44 314 46 703 50 554 50 612

 

       
Finansielle aktiviteter        

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

0

1

36

35

Andre finansielle innbetalinger

8

11

14

1

Sum finansielle inntekter 8 12 49 36

 

       
Sum inntekter 51 488 53 892 56 837 56 436
3. Netto endring i kontantbeholdningen (2-1) 4 1 500 534 1 206 -205
1) Tabell 4.1 gir et uttrykk for virksomhetenes samlede brutto utgifter og inntekter fordelt etter art for årene 2014, 2015 og 2016, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2017. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen oppstilling av brutto utgifter og inntekter på en standard mal. (Tallgrunnlaget for de tre virksomhetene som gikk inn i NIBIO/LMD medio 2015, er videreført med estimerte beløp for 2015, jf. også omtale i fjorårets Gul bok).
2) Overføringer fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør den vesentligste delen av overføringsutgiftene, med samlede overføringer på henholdsvis 7,0 mrd. kroner, 7,7 mrd. kroner og 8,7 mrd. kroner i årene 2014, 2015 og 2016, og estimerte utbetalinger i 2017 på om lag 9,2 mrd. kroner.
3) Inntekter fra statlige bevilgninger omfatter blant annet bevilgninger fra overordnet fagdepartement, bevilgninger fra andre departementer, bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer og tildelinger fra NFR. Det vises til innledende kommentarer til tabellene, hvor det fremgår at det ikke er foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene i oppstillingen.
4) Netto endring i kontantbeholdningen i tabell 4.1, beregnet ut fra sum inntekter med fradrag av sum utgifter, tilsvarer endringen i kontantbeholdningen mellom årene i tabell 4.3.

 

 

Inntekter etter inntektskilde1

Inntektskilde

Budsjett

Beløp i mill. kroner

2014

2015

2016

2017

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget        

Bevilgninger fra fagdepartementet

34 144

36 020

38 438

39 170

Bevilgninger fra andre departement

5 117

5 274

5 890

5 938

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

1 281

1 441

1 301

1 313

Tildelinger fra Norges forskningsråd

2 721

3 023

3 270

3 246

Sum bevilgninger 43 264 45 758 48 898 49 667

 

       
Offentlige og private bidrag        

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

104

189

287

313

Bidrag fra private

1 561

1 030

1 056

995

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

602

509

509

554

Sum bidrag 2 267 1 727 1 851 1 862

 

       
Oppdragsinntekter mv.        

Oppdrag fra statlige virksomheter

1 081

1 231

1 231

1 009

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

108

110

99

82

Oppdrag fra private

532

600

614

502

Andre inntekter

4 237

4 466

4 143

3 314

Sum oppdragsinntekter mv. 5 958 6 407 6 087 4 906
Sum inntekter 51 488 53 892 56 837 56 436
1)  Tabell 4.2 gir et uttrykk for virksomhetenes samlede inntekter spesifisert etter inntektskilde for årene 2014, 2015 og 2016, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2017. Sum inntekter i tabell 4.2 skal samsvare med summen av inntekter i tabell 4.1, men gir supplerende informasjon om hva som er kilden til inntektene. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen spesifikasjon av brutto inntekter på en standard mal. (Se note 1 til tabell 4.1 vedr. NIBIO/LMD og tallgrunnlaget for 2015).

 

Forholdet mellom kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger pr. 31.121

Beløp i mill. kroner

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

 

       
Kontantbeholdning        
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank 2

15 827

16 359

17 592

1 233

Beholdning på andre bankkonti

622

619

626

7

Andre kontantbeholdninger

44

49

16

-34

Sum kontanter og kontantekvivalenter 16 493 17 028 18 234 1 206

 

       
Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår 3        

Feriepenger mv.

2 177

2 291

2 407

116

Skattetrekk og offentlige avgifter

1 895

1 823

1 954

130

Gjeld til leverandører

2 741

3 123

3 731

608

Gjeld til oppdragsgivere

-135

-301

-347

-47

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

551

384

930

546

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår 7 228 7 321 8 675 1 354

 

       
Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår        

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

304

243

254

11

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

43

-131

-355

-224

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

1 622

2 085

2 084

-1

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål 4

4 030

4 119

4 421

302

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

59

62

115

53

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår 6 058 6 379 6 520 141

 

       
Andre avsetninger        

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

2 621

2 555

2 332

-223

Fri virksomhetskapital

643

694

729

35

Sum andre avsetninger 3 264 3 249 3 061 -188

 

       
Langsiktig gjeld (netto)        
Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler 5

-132

-123

-80

43

Annen langsiktig gjeld

75

202

58

-144

Sum langsiktig gjeld -57 79 -22 -101

 

       
Sum netto gjeld og forpliktelser 16 493 17 028 18 234 1 206
1) Tabell 4.3 viser samlet kontantbeholdning i nettobudsjetterte virksomheter ved utgangen av 2014, 2015 og 2016, og endringen i kontantbeholdningen mellom de to siste årene. Tabellen spesifiserer også de formål som kontantbeholdningen er bundet opp i. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egne balanseoppstillinger basert på en standard mal.
2) Samlet bankbeholdning til nettobudsjetterte virksomheter på oppgjørskonto i Norges Bank tilsvarer beholdning bokført i kapitalregnskapets kontogruppe 82, eksklusiv Sametinget (konto 820501) som ikke omfattes av dette sammendraget.
3) Postene på eiendelssiden av balansen er i oppstillingen ikke spesifisert hver for seg, men er inkludert i de relaterte postene på gjeldssiden av balansen. Tallene i tabellen er derfor nettotall, og gruppen avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår , inneholder for eksempel også fordringer og andre omløpsmidler.
4) Forskningsprogram under behandling i NFR utgjør en betydelig del av denne avsetningen, med henholdsvis 3 117 mill. kroner, 3 159 mill. kroner og 3 305 mill. kroner for årene 2014, 2015 og 2016.
5) Negative tall for netto langsiktig forpliktelse knytter seg til anleggsmidler i NFR.

 

Oversikt over nettobudsjetterte virksomheter

Overordnet departement/virksomhet 1Antall
Kunnskapsdepartementet 2

 

Norges forskningsråd (NFR)

1

Universiteter 3

8

Vitenskapelige høyskoler 4

5

Statlige høyskoler 5

8

SIU, Senter for internasjonalisering av utdanning

1

Meteorologisk institutt 6

1

NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt

1

Kulturdepartementet

 

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

1

Arbeids- og sosialdepartementet

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt

1

Barne- og likestillingsdepartementet

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

1

Forbrukerrådet

1

Nærings- og fiskeridepartementet

 

Norsk romsenter

1

Landbruks- og matdepartementet

 

Norsk institutt for bioøkonomi

1

Veterinærinstituttet

1

Klima- og miljødepartementet

 

Norsk kulturminnefond

1

Forsvarsdepartementet

 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

1

Sum virksomheter 34
1) Sametinget (KMD) inngår ikke i tabellverket for nettobudsjetterte virksomheter.
2) Antall virksomheter gruppert under kategoriene universiteter og høyskoler (UH-sektoren), baserer seg på KD sin publisering og gruppering av tildelingsbrev for 2016. (Det er de senere år gjennomført sammenslåing av flere virksomheter innenfor UH-sektoren.)
3) Universiteter omfatter: Nord Universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges Teknisk- naturvitenskapelige universitet, Universitet i Agder, Universitet i Bergen, Universitet i Oslo, Universitet i Stavanger, og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
4) Vitenskapelige høyskoler omfatter: Norges handelshøyskole, Norges idrettshøyskole, Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk.
5) Statlige høyskoler omfatter: Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Kunsthøgskolen i Oslo, og Samisk høgskole.
6) Fra 2018 vil Meteorologisk institutt bli flyttet til Klima- og miljødepartementet.

 

Kilde: Finansdepartementet