Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt

1.1 Bestillings- og tilsagnsfullmakter

I sammenheng med budsjettet for 2018 foreslås det bestillings- og tilsagnsfullmakter for i alt 100 461 mill. kroner, mot 93 743 mill. kroner i Gul bok 2017.

Forslagene til bestillingsfullmakter utgjør i alt 67 734 mill. kroner, mot 59 720 mill. kroner i Gul bok 2017. Under Forsvarsdepartementet er det foreslått bestillingsfullmakter på 66 867 mill. kroner, mot 58 867 mill. kroner i Gul bok 2017. Det fremmes forslag om tilsagnsfullmakter på i alt 32 727 mill. kroner, mot 34 023 mill. kroner i Gul bok 2017. Utover fullmaktene i tabellen, foreslås det enkelte tilsagnsfullmakter uten en beløpsramme, for eksempel en fullmakt som hjemler at Statens lånekasse for utdanning kan gi tilsagn om støtte for vårhalvåret 2019 etter de samme satser som for høsthalvåret 2018. For øvrige fullmakter til å forplikte staten for fremtidige budsjettår, eksempelvis bygge- og eiendomsfullmakter under KMD og investerings-, drifts- og vedlikeholdsfullmakter under SD, vises det til forslag til romertallsvedtak under det enkelte departement.

 

Oversikt over bestillingsfullmakter og tilsagnsfullmakter

 

 

 

 

1 000 kroner

Kap.

Post

Betegnelse

Bestillingsfullmakt

Tilsagnsfullmakt

117

 

EØS-finansieringsordningene

 

 

 

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021

 

12 830 000

 

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021

 

10 784 000

161

 

Næringsutvikling

 

 

 

70

Næringsutvikling

 

50 000

166

 

Klima, miljø og fornybar energi

 

 

 

74

Fornybar energi

 

100 000

220

 

Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

 

 

 

70

Tilskudd til læremidler mv.

 

30 000

226

 

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

20 000

 

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

 

237 000

231

 

Barnehager

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

50 000

         

270

 

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

 

 

 

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

 

472 800

322

 

Bygg og offentlige rom

 

 

 

50

Kunst i offentlige rom

 

14 500

 

70

Nasjonale kulturbygg

 

599 300

430

 

Kriminalomsorgen

 

 

 

70

Tilskudd

 

10 000

440

 

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

 

 

 

01

Driftsutgifter

100 000

 

454

 

Redningshelikoptertjenesten

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

112 000

 

490

 

Utlendingsdirektoratet

 

 

 

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger

 

50 000

540

 

Direktoratet for forvaltning og IKT

 

 

 

25

Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter

 

103 000

567

 

Nasjonale minoriteter

 

 

 

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

 

4 100

581

 

Bolig- og bomiljøtiltak

 

 

 

76

Tilskudd til utleieboliger

 

675 900

 

78

Tilskudd til boligsosiale tiltak

 

4 300

 

79

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering

 

35 000

590

 

Planlegging og byutvikling

 

 

 

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

 

16 200

595

 

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

250 000

 

634

 

Arbeidsmarkedstiltak

 

 

 

76

Tiltak for arbeidssøkere

 

2 966 700

 

77

Varig tilrettelagt arbeid

 

793 400

710

 

Vaksiner mv.

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

260 000

 

761

 

Omsorgstjeneste

 

 

 

63

Investeringstilskudd

 

9 790 500

 

79

Andre tilskudd

 

1 000

900

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

7 500

 

904

 

Brønnøysundregistrene

 

 

 

22

Forvaltning av Altinn-løsningen

50 000

 

920

 

Norges forskningsråd

 

 

 

51

Tilskudd til atomforskning

 

105 000

1137

 

Forskning og innovasjon

 

 

 

71

Bioøkonomiordningen

 

5 800

1148

 

Naturskade – erstatninger

 

 

 

71

Naturskade, erstatninger

 

59 300

1149

 

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

 

 

 

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

 

95 000

1352

 

Jernbanedirektoratet

 

 

 

74

Tilskudd til eksterne

 

1 340 000

1360

 

Kystverket

 

 

 

72

Tilskudd for overføring av gods fra veg til sjø

 

60 000

1380

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 

 

 

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap

 

60 000

1420

 

Miljødirektoratet

 

 

 

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

 

55 000

 

31

Tiltak i verneområder

3 000

 

 

33

Statlige erverv, nytt vern

 

4 400

 

34

Statlige erverv, nasjonalparker

 

1 000

 

35

Statlige erverv, skogvern

 

116 400

 

38

Restaurering av myr og annen våtmark

9 500

 

 

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

 

156 000

 

71

Marin forsøpling

 

15 000

 

73

Tilskudd til rovvilttiltak

 

10 000

 

78

Friluftsformål

 

3 000

 

85

Naturinformasjonssentre

 

2 000

         
         

1429

 

Riksantikvaren

 

 

 

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner

 

61 000

 

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

 

40 000

 

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

 

10 000

 

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

 

10 000

 

74

Tilskudd til fartøyvern

 

15 000

 

79

Tilskudd til verdensarven

 

15 000

1482

 

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

 

 

 

73

Klima- og skogsatsingen

 

2 014 000

1610

 

Tolletaten

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 000

 

1618

 

Skatteetaten

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

35 000

 

1700

 

Forsvarsdepartementet

 

 

 

73

Forskning og utvikling

 

68 000

1720

 

Felleskapasiteter i Forsvaret

 

 

 

01

Driftsutgifter

1 517 000

 

1731

 

Hæren

 

 

 

01

Driftsutgifter

30 000

 

1732

 

Sjøforsvaret

 

 

 

01

Driftsutgifter

910 000

 

1733

 

Luftforsvaret

 

 

 

01

Driftsutgifter

1 500 000

 

1734

 

Heimevernet

 

 

 

01

Driftsutgifter

65 000

 

1760

 

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

 

 

 

01

Driftsutgifter

1 100 000

 

 

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

80 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

25 000 000

 

 

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

165 000

 

         

1761

 

Nye kampfly med baseløsning

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

34 335 000

 

1790

 

Kystvakten

 

 

 

01

Driftsutgifter

2 080 000

 

1791

 

Redningshelikoptertjenesten

 

 

 

01

Driftsutgifter

60 000

 

1792

 

Norske styrker i utlandet

 

 

 

01

Driftsutgifter

25 000

 

1800

 

Olje- og energidepartementet

 

 

 

72

Tilskudd til olje- og energiformål

 

126 000

1820

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

 

 

 

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

 

40 000

 

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging

 

10 000

1825

 

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

 

 

 

50

Overføring til Klima- og energifondet

 

400 000

2421

 

Innovasjon Norge

 

 

 

72

Innovasjonskontrakter

 

400 000

 

76

Miljøteknologi

 

550 000

 

 

 

67 734 000

32 727 400

Kilde: Finansdepartementet

 

1.2 Statlige garantier

For 2018 bes det om fullmakt til å gi nye garantier innenfor følgende totale garantirammer under disse ordningene:

Utenriksdepartementet

 

Kjøp av prevensjonsimplantater til bruk i utviklingsland

USD 140 mill.

   
Nærings- og fiskeridepartementet

 

Avtaler for leie av grunn til bolig- og næringsformål på Svalbard

25 mill. kroner

Innovasjon Norge

 

 • Lån til realinvesteringer og driftskapital

201 mill. kroner

GIEK

 

 • Alminnelig garantiordning og Gammel alminnelig ordning

145 000 mill. kroner

 • Eksport til og investeringer i utviklingsland

3 150 mill. kroner

 • Byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien

5 000 mill. kroner

 • Langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri

20 000 mill. kroner

 • Kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge

10 000 mill. kroner

   

Samferdselsdepartementet

 

 • Restverdigaranti for togmateriell, bokførte verdier

7 043 mill. kroner

 • Restverdigaranti for togmateriell, oppgraderinger og nyinvesteringer

1 191 mill. kroner

 

Finansdepartementet

 

Den nordiske investeringsbank

 

 • Grunnkapital til Den nordiske investeringsbank

1 231 mill. euro

 • Prosjektinvesteringslån

387 mill. euro

 • Miljølån

57 mill. euro


 

Kilde: Finansdepartementet

Det vises for øvrig til spesifisert oversikt over statens garantiansvar og utbetalinger i 2016 i Meld. St. 3 (2016–2017) Statsrekneskapen for 2016, vedlegg 4.

Økonomireglementet for staten med tilhørende utfyllende bestemmelser fastsetter normalvilkår for statlige garantier. Normalvilkårene er basert på tidligere generelle behandlinger i Stortinget av garantisaker, senest på grunnlag av Dokument nr. 3:6 (1995–96), jf. Innst. S. nr. 218 (1995–96). Stortinget har imidlertid akseptert unntak fra normalvilkårene for flere av de eksisterende ordningene. Det forutsettes at de tidligere godtatte unntakene kan legges til grunn også for garantier som gis i 2018. Vilkårene for de enkelte garantiordningene omtales i departementenes fagproposisjoner.