Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 LS

(2017–2018)

Skatter, avgifter og toll 2018

Tilråding fra Finansdepartementet 29. september 2017, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format

Innholdsfortegnelse

Del 1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

2 Hovedtrekk i skatte- og avgiftssystemet

Del 2 Nærmere om forslagene

3 Skatt på alminnelig inntekt mv.

4 Formuesskatt

5 Personskatt for øvrig

6 Næringsbeskatning

7 Eiendomsskatt

8 Merverdiavgift

9 Særavgifter

10 Avgift på trafikkforsikringer

11 Toll

12 Sektoravgifter og gebyrer

Del 3 Andre lovsaker

13 Begrense muligheten for tapsfradrag når utbytte er skattefritt etter skatteavtale

14 Justering i konsernbidragsreglene – utenlandsk selskap med underskudd fra tidligere virksomhet i Norge

15 Gebyr for uforsikrede motorvogner mv.

16 Ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon – enkelte presiseringer

17 Overføring av oppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten – lovendringer

18 Endringer i opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter mv. i a-ordningen

19 Opphevelse av adgangen til å sende a-melding på papir

20 Bruk av politiattest ved tilsettinger i Tolletaten

21 Endringer i opplysningsplikten om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere

22 Oppretting og presisering av lovtekst mv.

Del 4 Omtalesaker

23 Naturalytelser

24 Skatte- og arbeidsgiveravgiftsfritak for frivillige og ideelle organisasjoner – beløpsgrenser

25 Endring i skatteloven § 2-2 første ledd (hjemmehørendebegrepet for selskap mv.)

26 Endringer i rentebegrensningsreglene for selskap

27 Omtale av tiltak som skal motvirke overskuddsflytting mv.

28 Finansskatt – tiltak mot tilpasning ved fellesregistrering av konsernforetak

29 Delingsøkonomi og skatt

30 Fondsordning for jordbruket etter mønster av skogbruket

31 Skattekredittordning for skogeiere – anmodningsvedtak nr. 446 (2016–2017)

32 Skattlegging av forsikrings- og pensjonsforetak

33 Utvidelse av Skattefunn for selskaper som er yngre enn åtte år – anmodningsvedtak nr. 108 punkt 59 (2016–2017)

34 Eiendomsskatten på kraftanlegg – anmodningsvedtak nr. 108 punkt 36 og nr. 305 (2016–2017)

35 Eksportavgift for oppdrettsfisk – anmodningsvedtak nr. 854 (2016–2017)

36 Anmodningsvedtak om grønn omlegging av saldoavskrivningssystemet – anmodningsvedtak nr. 108 punkt 14 (2016–2017)

37 Digital journalistikk – anmodningsvedtak nr. 108 punkt 44 (2016–2017)

38 Merverdiavgiftskompensasjon for rus- og psykiatriboliger – anmodningsvedtak nr. 1107 (2016–2017)

39 Innføring av ny personidentifikator

40 Forenklinger i skatte- og avgiftssystemet

41 Innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg (anmodningsvedtak nr. 631 (2015–2016))

A – Forslag til lovvedtak

Forslag til lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

Forslag til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

Forslag til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)

Forslag til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Forslag til lov om endringer i bidragsinnkrevingsloven m.m. (overføring av innkrevingsoppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten)

Forslag til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Forslag til midlertidig lov om tillegg til lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven)

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2018 (Stortingets skattevedtak)

Forslag til stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2018

Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2018

Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2018

Forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2018

Forslag til stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2018

Forslag til stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2018 (kap. 5521 post 70)

Forslag til stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018

Forslag til stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2018 (kap. 5511 post 70 og 71)

Vedlegg og registre

Vedlegg 1 Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner

Vedlegg 2 Skattestatistikk for 2015

Vedlegg 3 Toll