Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 LS

(2017–2018)

Skatter, avgifter og toll 2018

Fra 1. januar 2018 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO 2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO 2 -avgift til statskassen etter følgende satser:

  1. for naturgass som slippes ut til luft kr 7,30 per standardkubikkmeter

  2. for CO 2 som utskilles fra petroleum og slippes ut til luft kr 1,06 per standardkubikkmeter

  3. for annen gass kr 1,06 per standardkubikkmeter

  4. for olje eller kondensat kr 1,06 per liter.