Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Omtalen av oppmodingsvedtak er fordelt mellom fleire av dokumenta frå Finansdepartementet i samband med statsbudsjettforslaget for 2018 ut frå kor dei ut frå samanhengen passar best. I kolonna «Omtale i dokument» nedanfor viser «Prop. 1 LS» til Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 2018, «Prop. 1 S Gul bok» til Prop. 1 S med det samla forslag til vedtak om statsbudsjettet for 2018, medan «Prop. 1 S» viser til dokumentet her.

Tabell 3.1 Oversyn over oppmodingsvedtak, ordna etter sesjon og nummer

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

Omtale i dokument

Kor

2014–2015

602

Offentleg eigarskapsregister

Prop. 1 S

Kap. 1600

2014-2015

792

LLR-rapportering, synleggjering og tilsyn

Prop. 1 S

Kap. 1600

2015–2016

88

Skatteinsentiv for langsiktige investeringar i oppstartsselskap

Prop. 1 S

Kap. 1600

2015–2016

631

Eigedomsskattegrunnlag – innsynsrett for kommunar

Prop. 1 LS

Kap. 41

2015–2016

634

Krav til offentleg finansiert tenesteproduksjon

Prop. 1 S Gul bok

Kap. 8.2

2016–2017

48

LLR-rapportering, rekneskaps- og skatterapportering m.m.

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

49

LLR-rapportering for skatteformål – internasjonal prosess

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

108 pkt. 2.1

Vidareføring nullsats meirverdiavgift – elbilar

Prop. 1 LS

Kap. 9.4.2

2016–2017

108 pkt. 2.2

Vidareføring avgiftsfordelar – brenselcellebilar

Prop. 1 LS

Kap. 9.4.2

2016–2017

108 pkt. 3

Fritak årsavgift (trafikkforsikringsavgift) – elbilar

Prop. 1 LS

Kap. 9.4.4

2016–2017

108 pkt. 4

Eingongsavgift på motorsyklar

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

108 pkt. 12

Eingongsavgift på ladbare hybridbilar

Prop. 1 LS

Kap. 9.4.3

2016–2017

108 pkt. 13

Fritak omregistreringsavgift – elbilar

Prop. 1 LS

Kap. 9.4.6

2016–2017

108 pkt. 14

Avskrivingar

Prop. 1 LS

Kap. 36

2016–2017

108 pkt. 15

Globalt klimamål

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

108 pkt. 19

Materialavgift

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

108 pkt. 21

CO 2 -avgift

Prop. 1 LS

Kap. 9.8.2

2016–2017

108 pkt. 22

Differensiert og lågare årsavgift for personbilar i område utan reelt alternativ til bil

Prop. 1 LS

Kap. 9.4.4

2016–2017

108 pkt. 23

Vurdere Oslo kommunes klimabudsjett

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

108 pkt. 36

Kapitaliseringsrenta i eigedomsskatten på kraftanlegg

Prop. 1 LS

Kap. 34

2016–2017

108 pkt. 44

Fritak for meirverdiavgift for digital journalistikk

Prop. 1 LS

Kap. 37

2016–2017

108 pkt. 59

Skattefunn

Prop. 1 LS

Kap. 33

2016–2017

294

Mva-kompensasjon og ordningar for tilskot – stønad til bustader for vanskelegstilte

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

305

Talet på år i utrekninga av eigedomsskatt på kraftanlegg

Prop. 1 LS

Kap. 34

2016–2017

306

Skatteinsentiv for oppstartselskap

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

446

Skogfondsmidlar – investering i skogsindustri

Prop. 1 LS

Kap. 31

2016–2017

557

Rentetak

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

718

Nullutslipp nye bilar frå 2025

Prop. 1 LS

Kap. 9.4.2

2016–2017

787

Rentetak

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

854

Avgift på eksportert ikkje-bearbeida fisk

Prop. 1 LS

Kap. 35

2016–2017

1035

Forsikringar ved bustadhandel

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

1104

Avgift på biodrivstoff

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

1107

Mva-kompensasjon – rus- og psykiatribustader

Prop. 1 LS

Kap. 38

2016–2017

1116

Frådrag for tilskot til vitskapleg forskning m.m.

Prop. 1 S

Kap. 1600

2016–2017

1118

Materialavgift

Prop. 1 LS

Kap. 9.17