Finansdepartementet (FIN)

Utgifter fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

Regjeringa

20

Statsministerens kontor

104 861

117 900

118 700

0,7

21

Statsrådet

172 674

169 500

173 400

2,3

24

Regjeringsadvokaten

96 453

117 200

114 800

-2,0

Sum kategori 00.30 373 988 404 600 406 900 0,6

Stortinget og underliggjande institusjonar

41

Stortinget

1 539 677

1 658 500

1 777 700

7,2

42

Ombodsmannsnemnda for Forsvaret

6 316

7 100

7 300

2,8

43

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

70 442

76 300

83 500

9,4

44

Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste

14 765

15 000

18 800

25,3

45

Noregs nasjonale institusjon for menneskerettar

9 595

20 600

24 500

18,9

51

Riksrevisjonen

523 117

493 200

552 400

12,0

Sum kategori 00.40

2 163 912

2 270 700

2 464 200

8,5

Sum programområde 00 2 537 900 2 675 300 2 871 100 7,3

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet

381 540

439 621

463 500

5,4

1602

Finanstilsynet

359 622

361 903

386 600

6,8

1605

Direktoratet for økonomistyring

390 431

393 630

473 900

20,4

1608

Tiltak for å styrkje statleg økonomi- og prosjektstyring

19 790

15 953

18 841

18,1

Sum kategori 23.10 1 151 383 1 211 107 1 342 841 10,9

Skatte- og avgiftsadministrasjon

1610

Tolletaten

1 393 831

1 594 831

1 581 200

-0,9

1618

Skatteetaten

5 850 423

6 409 559

6 751 100

5,3

Sum kategori 23.20 7 244 254 8 004 390 8 332 300 4,1

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå

768 455

849 739

828 300

-2,5

Sum kategori 23.30 768 455 849 739 828 300 -2,5

Andre føremål

1632

Kompensasjon for meirverdiavgift

23 334 313

23 180 000

25 810 000

11,3

1633

Nettoordning, statleg betalt meirverdiavgift

5 923 437

5 683 531

6 300 000

10,8

Sum kategori 23.40

29 257 750

28 863 531

32 110 000

11,2

Sum programområde 23 38 421 842 38 928 767 42 613 441 9,5

Statsgjeld, renter og avdrag m.m.

1650

Statsgjeld, renter m.m.

10 862 622

11 661 772

8 915 500

-23,5

1651

Statsgjeld, avdrag og innløysing

14 778 000

63 207 000

-100,0

Sum kategori 24.10 25 640 622 74 868 772 8 915 500 -88,1

Statlege fordringar, avsetningar m.m.

1670

Avsetningar til Den nordiske investeringsbanken

20 000

139 800

10 000

-92,8

Sum kategori 24.20

20 000

139 800

10 000

-92,8

Sum programområde 24

25 660 622

75 008 572

8 925 500

-88,1

Sum utgifter

66 620 364

116 612 639

54 410 041

-53,3

Inntekter fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

Regjeringa

3021

Statsrådet

100

100

0,0

3024

Regjeringsadvokaten

18 495

18 000

18 500

2,8

Sum kategori 00.30 18 495 18 100 18 600 2,8

Stortinget og underliggjande institusjonar

3041

Stortinget

9 807

7 700

9 400

22,1

3051

Riksrevisjonen

2 773

2 100

2 500

19,0

Sum kategori 00.40

12 580

9 800

11 900

21,4

Sum programområde 00 31 075 27 900 30 500 9,3

Finansadministrasjon

4600

Finansdepartementet

2 784

398

400

0,5

4602

Finanstilsynet

12 531

10 870

11 600

6,7

4605

Direktoratet for økonomistyring

79 444

49 600

50 600

2,0

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

342 434

357 500

389 200

8,9

Sum kategori 23.10 437 193 418 368 451 800 8,0

Skatte- og avgiftsadministrasjon

4610

Tolletaten

44 796

41 687

50 400

20,9

4618

Skatteetaten

2 168 380

2 252 376

2 286 800

1,5

Sum kategori 23.20 2 213 176 2 294 063 2 337 200 1,9

Offisiell statistikk

4620

Statistisk sentralbyrå

252 083

244 843

271 400

10,8

Sum kategori 23.30

252 083

244 843

271 400

10,8

Sum programområde 23 2 902 452 2 957 274 3 060 400 3,5

Statlege fordringar, avsetningar m.m.

5341

Avdrag på uteståande fordringar

404

8 000 300

500

-100,0

5351

Overføring frå Noregs Bank

26 588 794

17 700 000

14 500 000

-18,1

5605

Renter av kontantar i statskassa og av andre fordringar

1 813 848

1 691 300

2 230 500

31,9

5692

Utbyte av statens kapital i Den nordiske investeringsbanken

95 315

110 100

112 200

1,9

5693

Utbyte av aksjar i ymse selskap m.m.

1 360

700

600

-14,3

Sum kategori 24.20

28 499 721

27 502 400

16 843 800

-38,8

Sum programområde 24

28 499 721

27 502 400

16 843 800

-38,8

Sum inntekter

31 433 248

30 487 574

19 934 700

-34,6

4.1 Bruk av stikkordet «kan overførast»

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2017

Framlegg 2018

1600

21

Spesielle driftsutgifter

29 968

77 600

1608

21

Spesielle driftsutgifter

3 965

18 841

1618

22

Større IT-prosjekt

189 305

576 500

1620

21

Spesielle driftsutgifter

63 187

247 700

4.2 Talet på tilsette

I omtala av kvar verksemd under Finansdepartementet er det gjeve tal for tilsette, målt i årsverk. Alle tal er henta frå verksemdene sine årsrapportar. I noko utstrekning er det skilnader mellom reknemetodane som er brukte for dette, og ein kan difor ikkje jamstille tala direkte. Difor vil det òg vere avvik mellom tala frå verksemdene og dei berekningar Statistisk sentralbyrå gjer av årsverk i offentleg sektor.