Forsvarsdepartementet (FD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

10.1 Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway AS)

Administrerende direktør i AIM Norway AS, Ove Haukåssveen, mottok i 2016 en fastlønn på 1 648 000 kroner og 300 000 kroner i bonus. Andre godtgjørelser utgjorde 127 000 kroner. Administrerende direktør er del av foretakets innskuddsbaserte pensjonsordning, og beregnet pensjonsutgift utgjør 75 000 kroner. Dersom styret sier opp ansettelsesforholdet gis det tolv måneders etterlønn etter oppsigelsestidens utløp.