9.1 Overordnet vurdering

NATO gjennomfører, som et ledd i sin felles forsvarsplanprosess, regelmessige vurderinger av den enkelte alliertes forsvarsplaner og forsvarsinnsats. Ved siden av å hovedsakelig beskrive utviklingen innenfor ulike deler av forsvarssektoren, inneholder vurderingene anbefalinger til den enkelte nasjon om prioriteringer i det kontinuerlige arbeidet med å utvikle forsvarsevnen. NATOs vurdering av allierte utgis normalt hvert annet år. En oversettelse av NATOs siste vurdering av Norge er gjengitt i Prop. 1 S (2016–2017) og NATOs neste vurdering av Norge innarbeides i budsjettproposisjonen for 2019.

9.2 Resultatmåling

I tillegg til de mer omfattende vurderingene av den enkelte nasjons forsvarsplaner og forsvarsinnsats har NATO egne målesystemer som synliggjør medlemslandenes bidrag innenfor utvalgte områder. Oversikten som gjengis her gir status innenfor utvalgte områder for 2015 og 2016.

Målingen gir en pekepinn på hvordan statene har anvendt sine ressurser og styrker. I tillegg gis en vurdering av hvor stor andel av styrkene som er tilgjengelige for, og kan opprettholdes over tid i, internasjonale operasjoner.

Det er utfordrende å etablere systemer i NATO som på en helhetlig og dekkende måte kan måle nasjonenes samlede bidrag, og ikke minst kvaliteten på bidragene. Målingene gir derfor kun en forenklet kvantitativ framstilling av statenes bidrag på enkelte områder, og er et supplement til de mer grundige og helhetlige vurderingene.

Nedenfor følger et faktaark for Norge som lister opp de ulike indikatorene i målingen og som illustrerer hvordan Norge er plassert, sammenliknet med NATOs øvrige medlemsland. Indikatorene er basert på regnskapstall og ikke på salderte budsjetter. Resultatmålingen viser blant annet at Norge økte sine forsvarsutgifter fra 2015 til 2016 og at forsvarsutgiftenes andel av brutto nasjonalproduktet økte i samme periode. Resultatmålingen viser også at deployerbarheten til landstyrkene og at antallet oppfylte stillinger i NATOs kommandostruktur har økt noe fra 2015 til 2016. Samlet vurdert kommer Norge godt ut av denne målingen.

Tabell 9.1 Input/Output Metrics – Individual Nation’s Fact Sheet. Year: 2015–2016

Norway

Selected Indicator

Absolute Value 2015

Absolute Value 2016

Contribution (%) 2015

Contribution (%) 2016

NATO Guideline (%)

Rank 2015

Rank 2016

GDP (constant 2010 prices, million national currency)

2 810 539

2 839 330

1. Defence Expenditure (constant 2010 prices, million national currency)

41 299

44 006

1,47

1,55

2

Top

Top

2.1 Major Equipment Expenditure, including related R&D (constant 2010 prices, million national currency)

9 287

10 583

22,49

24,05

20

Top

Top

2.2 Personnel Expenditure (constant 2010 prices, million national currency)

15 984

16 406

38,70

37,28

Top

Top

2.3 Operations & Maintenance and Other Expenditure (constant 2010 prices, million national currency)

13 717

13 953

33,21

31,71

Top

Top

2.4 Infrastructure Expenditure (constant 2010 prices, million national currency)

2 312

3 064

5,60

6,96

Top

Top

Total Land Forces Personnel

10 071

9 757

4.1

Deployable Land Forces Personnel

5 916

6 422

58,74

65,82

50

Middle

Middle

5.1

Sustainable Land Forces Personnel

1 187

1 127

11,79

11,55

10

Top

Middle

6.1

Land Forces Personnel deployed/employed (annual average) – NATO

45

0,46

Land Forces Personnel deployed/employed (annual average) – non-NATO

47

0,48

Land Forces Personnel deployed/employed (annual average) – Other Activities

0

0,00

Land Forces Personnel deployed/employed (annual average) – Total

91

0,94

Total Airframes

110

110

4.2

Deployable Airframes

96

98

87,27

89,09

40

Top

Top

5.2

Sustainable Airframes

18

18

16,36

16,36

8

Top

Top

6.2

Airframes deployed/employed (annual average) – NATO

0,24

0,22

Airframes deployed/employed (annual average) – non-NATO

0,92

0,84

Airframes deployed/employed (annual average) – Other Activities

0

0,00

Airframes deployed/employed (annual average) – Total

1,16

1,06

Total Vessels

40

39

4.3

Deployable Vessels

40

39

100

100

80

Top

Top

5.3

Sustainable Vessels

14

14

35,00

35,90

28

Top

Top

6.3

Vessels deployed/employed (annual average) – NATO

2,00

5,13

Vessels deployed/employed (annual average) – non-NATO

0,00

0,00

Vessels deployed/employed (annual average) – Other Activities

0,00

0,00

Vessels deployed/employed (annual average) – Total

2,00

5,13

6.4 Incremental expenditure on operations, missions, engagements and other activities (constant 2010 prices, million national currency)

656

1,49

7. Fulfilment of NATO Command Structure (NCS) positions

National NCS Positions

112

114

NCS Positions Filled

109

113

97,32

99,12

100

Top

Middle