Forsvarsdepartementet (FD)

Ordninger i tilknytning til verneplikten

Følgende bestemmelser gjelder for verneplikten i 2018

Førstegangstjenesten

Innkalling til førstegangstjenesten skal baseres på rettferdig og mest mulig lik behandling av vernepliktige og frivillige. Den enkeltes ønsker skal vektlegges så langt det er mulig og alle skal ha samme mulighet til å konkurrere seg til tjenestestillinger.

Førstegangstjenestens varighet er normalt tolv måneder, men kan differensieres mellom seks og 18 måneder. De som frivillig utvider førstegangstjenesten utover tolv måneder, kan få en lengre ordinær tjenestetid, jf. forsvarsloven § 18.

Forsvaret kan forkorte førstegangstjenesten med inntil seks uker. Tjenestepliktige som ikke ønsker å få redusert tjenestetiden, skal gis anledning til å fullføre tjenesten dersom forholdene ligger til rette for det. Av hensyn til utdanning og arbeid kan den enkelte vernepliktige som er innkalt til minimum tolv måneders tjeneste, førtidsdimitteres inntil seks uker før ordinær dimisjonsdato. Tjenestetidsreduksjonene skal gjennomføres på en måte som gir forutsigbarhet for de vernepliktige og ikke får konsekvenser for beredskapen.

Tjenestepliktige som avtjener førstegangstjeneste kan ta ut inntil seks uker av foreldrepengeperioden. Dette kommer i tillegg til 14 dagers omsorgspermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-3.

Fellesbestemmelser

Frivillig tjeneste regnes ikke som del av den ordinære tjenesteplikten dersom annet ikke er bestemt.

Repetisjonstjeneste og kurs

Repetisjonstjeneste er normalt 21 dager. Offiserer, befal og øvrig militært personell som har avtjent førstegangstjenesten og har kompetanse Forsvaret har behov for, med grad over menig, kan i tillegg kalles inn til tjeneste i ni dager før eller etter hver repetisjonstjeneste. Øvrig militært personell omfatter grenaderer og konstabler (OR 2–4 i militærordningen). Slik tjeneste skal ikke overskride 36 dager. Det skal normalt gå minimum to år mellom hver repetisjonstjeneste som varer lengre enn ti dager. Det gis ingen begrensning i antall innkallinger i tjenestepliktperioden.

Vernepliktige og tjenestepliktige som ikke er pålagt annen tjeneste, kan kalles inn for å støtte gjennomføring av repetisjonstjeneste og etterutdanningskurs. Tjenesten omtales som hjelpetjeneste.

Vernepliktige og tjenestepliktige kan innkalles til etterutdanningskurs av inntil tolv dagers varighet.

De som sier seg villige til sjefsstillinger og forutbestemte nøkkelstillinger på lavere og midlere nivå, kan kalles inn til etterutdanningskurs av inntil fem ukers varighet.

Årlig tjenesteplikt i Heimevernet

Den årlige tjenesteplikten i Heimevernet er inntil seks dager for vernepliktige med menig grad, og inntil ni dager for offiserer, befal og personell som har avtjent førstegangstjenesten og har kompetanse Forsvaret har behov for med grad over menig.

De som har inngått kontrakt om tjeneste i Heimevernets innsatsstyrke, har inntil 30 dagers tjenesteplikt i tillegg til den årlige tjenesteplikten i Heimevernet.

Tjenesteplikt for kvinner født før 1997

Kvinner som er født før 1. januar 1997 og som har inngått kontrakt om tjenesteplikt i Forsvaret, tjenestegjør på samme vilkår og har samme forpliktelser som vernepliktige. Det samme gjelder kvinner som allerede tjenestegjør i Forsvaret.

Godtgjøringer til vernepliktige i tjeneste

For å sikre at regulering av godtgjøringer er på linje med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig, vil regulering av godtgjøringer til vernepliktige i tjeneste fra og med 1. januar 2018 gjennomføres med grunnlag i den årlige justeringen av grunnbeløpet i folketrygden. Stortinget vedtok denne endringen ved behandling av Innst. 492 S (2016–2017) til Prop. 139 S (2016–2017). Grunnbeløpet i folketrygden ble justert med 1,14 pst. i mai 2017. Med virkning fra 1. januar 2018 reguleres godtgjøringer til vernepliktige i tjeneste med grunnlag i justeringen av grunnbeløpet.

Offiserer, befal og øvrig militært personell (OR 2–4) som ikke er tilsatt i Forsvaret skal under ekstraordinær tjeneste og repetisjons- og heimevernstjeneste, etter forsvarsloven § 17, godtgjøres i samsvar med lønnsoppgjøret i staten og Forsvarets praksis. Det militære personellet som omfattes skal ha gjennomført førstegangstjeneste, ha over menig grad, og inneha en kompetanse Forsvaret har behov for. Godtgjøring gis for alle tjenestegjørende dager, inklusive reisedager til og fra tjenesten. Godtgjøringen er skattepliktig.