Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Utgiftsendringer sammenliknet med saldert budsjett inneværende år

mill. kr

Betegnelse

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

Programområde 10.00 Helse og omsorg

10.00 Helse- og omsorgsdepartementet mv.

1 044,7

841,7

-19,4

10.10 Folkehelse mv.

1 972,8

783,5

-60,3

10.20 Helseforvaltning

1 947,7

0,0

-100,0

10.30 Spesialisthelsetjenester

141 479,3

148 106,7

4,7

10.40 Sentral helseforvaltning

0,0

3 958,5

10.50 Legemidler

352,6

0,0

-100,0

10.60 Helse- og omsorgstjenester i kommunene

10 481,1

11 255,5

7,4

10.70 Tannhelse

286,5

304,1

6,1

10.80 Kunnskap og kompetanse

676,8

656,9

-2,9

Sum før lånetransaksjoner

158 241,4

165 906,9

4,8

Lånetransaksjoner

0,0

0,0

0

Sum Helse og omsorg

158 241,4

165 906,9

4,8

Programområde 30.00 Helsetjenester, folketrygden

30.10 Spesialisthelsetjenester mv.

5 605,2

5 723,0

2,1

30.50 Legehjelp, legemidler mv.

25 660,0

26 016,0

1,4

30.90 Andre helsetiltak

235,0

234,0

-0,4

Sum før lånetransaksjoner

31 500,2

31 973,0

1,5

Lånetransaksjoner

0,0

0,0

0

Sum Helsetjenester, folketrygden

31 500,2

31 973,0

1,5

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

189 741,6

197 879,9

4,3

Årsverk

Kap.

Virksomhet

Mars 2016

Oktober 2016

700

Helse- og omsorgsdepartementet

214,6

200,6

701

Direktoratet for e-helse

239,4

278,4

710

Folkehelseinstituttet

1266,6

1236,0

712

Bioteknologirådet

6,0

7,0

720

Helsedirektoratet

1433,9

1397,5

721

Statens helsetilsyn

112,8

106,9

722

Norsk pasientskadeerstatning

158,4

157,1

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

79,7

83,3

729

Pasient- og brukerombud

64,3

67,5

750

Statens legemiddelverk

255,0

265,0

Sum

3830,7

3799,2

Merknader: Tall per mars 2017 foreligger ikke ved trykking. Samlet reduksjon i den sentrale helseforvaltningen fra mars til oktober 2016 utgjør 32 årsverk. Direktoratet for e-helse har en økning på 39 årsverk i perioden, knyttet til regjeringens styrking av arbeidet med IKT i helse- og omsorgssektoren. Tall for Helsedirektoratet inkluderer Helseøkonomiforvaltingen Helfo og Statens strålevern.

Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister.

Anmodningsvedtak

Det vises til samlet omtale i del III, kapittel 14.

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

2007–2008

189

Kvalitetsforskriften

2008–2009

556

Spesialistgodkjenning

2011–2012

408

Fast kontakt for ofre og pårørende ved krise

2013–2014

26

Rammevilkår for ideelle organisasjoner

2014–2015

494

Plikt dagaktivitetstilbud

2015–2016

22

Ergoterapikompetanse

2015–2016

93

Regel for medikamentgjennomgang

2015–2016

437.2

Helsepersonell blant beboere på mottak

2015–2016

520

Strafferettslige særreaksjoner

2015–2016

521

Strafferettslige særreaksjoner

2015–2016

522

Strafferettslige særreaksjoner, statistikk

2015–2016

545

Basestruktur for luftambulanse

2015–2016

627

Alvorlig rusmiddelavhengighet, prevensjon

2015–2016

628

Lar-behandling, graviditet

2015–2016

658

Biobanker, helseregistre mv.

2015–2016

786

Ungdomshelsestrategi, kroppspress

2015–2016

787

Ungdomshelsestrategi, kroppspress

2015–2016

839

Medikamentfrie behandlingstilbud, barn og unge

2015–2016

840

Strategi for barn og unges psykiske helse

2016–2017

108.27

Dagtilbudet for demente

2016–2017

108.28

Statens barnehus, overgrepsutsatte barn

2016–2017

108.29

Dødehavsklinikken, pasientreiser

2016–2017

108.51

Sammenslåing av egenandelstak 1 og 2

2016–2017

108.54

Tverrsektoriell strategi for psykisk helse

2016–2017

108.55

Sosialpediatre, barneavdelinger

2016–2017

108.56

Ideelles pensjonskostnader

2016–2017

108.62

Utredning, protonsentre

2016–2017

125

Tobakkskadeloven, godteri

2016–2017

126

Ideell virksomhet, andel av samlete helse- og omsorgssektor

2016–2017

307

Tax-free salg, norske flyplasser

2016–2017

341

Informasjon om legemidler i bruk til barn

2016–2017

342

Avvikling av diagnoselisten, konsekvenser for studenter mv.

2016–2017

420

Reduksjon av matsvinn

2016–2017

600

Gravide, rutiner for avdekking av voldsbruk

2016–2017

601

Hjemmebesøk etter fødsel

2016–2017

614

Psykologkompetanse og helsestasjonsvirksomhet

2016–2017

615

Teambasert tjenestetilbud i møte med volds- og overgrepsutsatte

2016–2017

617

Pakkeforløp psykisk helse og rus, voldserfaringer

2016–2017

619

Domfelling seksuelle overgrep, behandlingstilbud

2016–2017

620

Hjemmebesøk, tilstedeværelse av foresatte

2016–2017

732

Forhold ved sykehjem, internasjonale menneskerettigheter

2016–2017

734

Helsestasjoner og skolehelsetjeneste, nasjonale retningslinjer

2016–2017

770

Profesjonsstudier i utlandet, autorisasjon

2016–2017

847

Tannhelsetjenesten, prøveordning kommunalt ansvar

2016–2017

848

Tannhelsetjenesten, evaluering

2016–2017

849

Tannhelsetjenesten, økonomiske insentiver

2016–2017

850

Tannhelsetjenesten, overføring av ansvar

2016–2017

851

Tannpleierkompetanse i kommunene

2016–2017

920

Etablering av overgrepsmottak i hele landet

2016–2017

934

Tilgang til spesialisthelsetjeneste, barn utsatt for menneskehandel

2016–2017

992

Autismefeltet, nedsetting av utvalg

2016–2017

993

Prioritering av autismespekterforstyrrelser

2016–2017

1001

Handlingsplan for fysisk aktivitet

2016–2017

1010

Teknologiutvikling i vannbransjen

2016–2017

1117

Ideelles pensjonsforpliktelser