Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 22. september 2017, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format