Kulturdepartementet (KUD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

Administrasjon

300

Kulturdepartementet

144 471

165 501

172 105

4,0

Sum kategori 08.10

144 471

165 501

172 105

4,0

Frivillighetsformål

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

20 265

315

Frivillighetsformål

1 755 267

1 587 342

1 600 568

0,8

Sum kategori 08.15

1 775 532

1 587 342

1 600 568

0,8

Kulturformål

320

Norsk kulturråd

775 986

1 087 573

1 143 450

5,1

321

Kunstnerøkonomi

490 606

512 739

517 140

0,9

322

Bygg og offentlige rom

492 135

225 447

372 134

65,1

323

Musikk og scenekunst

1 188 997

2 699 842

2 813 297

4,2

324

Scenekunstformål

2 103 092

325

Allmenne kulturformål

503 042

447 796

-11,0

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

912 776

791 423

802 912

1,5

328

Museum og visuell kunst

1 225 545

1 555 810

1 614 170

3,8

329

Arkivformål

397 842

394 488

413 890

4,9

Sum kategori 08.20

7 586 979

7 770 364

8 124 789

4,6

Medieformål m.m.

334

Film- og medieformål

790 855

827 041

846 076

2,3

335

Mediestøtte

376 559

383 720

500 555

30,4

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

46 215

47 000

48 030

2,2

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

80 044

86 468

84 950

-1,8

Sum kategori 08.30

1 293 673

1 344 229

1 479 611

10,1

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

340

Den norske kirke

1 918 285

2 286 423

2 085 350

-8,8

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

307 873

344 234

358 461

4,1

342

Kirkebygg og gravplasser

122 637

150 101

125 872

-16,1

Sum kategori 08.40

2 348 795

2 780 758

2 569 683

-7,6

Sum utgifter

13 149 450

13 648 194

13 946 756

2,2

Veksten i budsjettforslagets utgiftsside er på 298,6 mill. kroner, sammenlignet med saldert budsjett for 2017. Det tilsvarer en økning på 2,2 pst.

I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet kommer spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS som fordeles til kultur-, idretts- og frivillighetsformål. Tildeling til disse formålene er omtalt under del III, pkt. 5.

Utgifter fordelt på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Betegnelse

Regnskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

01–01

Driftsutgifter

3 048 584

1 809 551

1 862 160

2,9

21–23

Spesielle driftsutgifter

170 021

137 634

177 690

29,1

30–49

Nybygg, anlegg m.v.

28 881

31 490

32 118

2,0

50–59

Overføringer til andre statsregnskap

1 532 376

1 546 626

1 584 820

2,5

60–69

Overføringer til kommuner

63 904

54 398

54 461

0,1

70–89

Overføringer til private

8 305 684

10 068 495

10 235 507

1,7

Sum under departementet

13 149 450

13 648 194

13 946 756

2,2

Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

Administrasjon

3300

Kulturdepartementet

81

83

2,5

Sum kategori 08.10

81

83

2,5

Kulturformål

3320

Norsk kulturråd

8 797

4 826

5 645

17,0

3322

Bygg og offentlige rom

375

129

132

2,3

3323

Musikk og scenekunst

26 795

24 467

25 128

2,7

3324

Scenekunstformål

31 735

3325

Allmenne kulturformål

23 578

24 215

2,7

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

30 531

25 183

25 863

2,7

3329

Arkivformål

38 592

24 797

25 466

2,7

Sum kategori 08.20

136 825

102 980

106 449

3,4

Medieformål m.m.

3334

Film- og medieformål

16 501

21 253

16 808

-20,9

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

24 651

16 150

13 099

-18,9

Sum kategori 08.30

41 152

37 403

29 907

-20,0

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

3340

Den norske kirke

78 218

3342

Kirkebygg og gravplasser

31 134

22 867

23 484

2,7

Sum kategori 08.40

109 352

22 867

23 484

2,7

Skatter og avgifter

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

106 134

103 125

106 803

3,6

Sum kategori 08.50

106 134

103 125

106 803

3,6

Sum inntekter

393 463

266 456

266 726

0,1

Under Kulturdepartementet blir stikkordet «kan overføres» foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30–49

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2017

Forslag 2018

315

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter

6 000

321

73

Kunstnerstipend m.m.

5 277

182 700

321

75

Vederlagsordninger

191 320

322

70

Nasjonale kulturbygg

50 124

324 500

323

21

Spesielle driftsutgifter

7 047

59 580

325

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter

10 703

16 200

325

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m.

51 550

326

21

Spesielle driftsutgifter

500

15 300

329

21

Spesielle driftsutgifter

25 637

18 440

334

21

Spesielle driftsutgifter

2 349

8 830

334

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner

7 172

57 000

334

73

Regional filmsatsing

84 350

335

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

4 575

19 410

339

21

Spesielle driftsutgifter

5 275

5 070

342

60

Rentekompensasjon – kirkebygg

5 821

33 341