Kulturdepartementet (KUD)

Tabell 3.1 gir en oversikt over anmodningsvedtak som Kulturdepartementet har ansvar for å følge opp. Listen omfatter vedtak som Stortinget fattet sesjonen 2016–2017 og vedtak fra sesjonene 2015–2016 og 2014–2015 hvor oppfølgingen ikke er avsluttet. Departementet redegjør for oppfølgingen av vedtakene i del III, pkt. 13.

Tabell 3.1 Anmodningsvedtak

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

Omtalt side

(2014–2015)

60

Nasjonalgalleriet

146

(2015–2016)

237

Tros- og livssynssamfunn – nytt finansieringssystem

151

(2015–2016)

362

Tilskudd til frivillige organisasjoner

145

(2015–2016)

407 og 408

Vedlikehold av kulturhistorisk verdifulle kirker

151

(2015–2016)

442

Trossamfunn – utenlandsk finansiering

151

(2015–2016)

443

Utdanning av religiøse ledere

151

(2015–2016)

502

Rammeverket for kringkastingsrådet

148

(2015–2016)

503

Alternative modeller for klageadgang og kontakt med NRK

148

(2015–2016)

929

Trossamfunn – tilbaketrekking av statlig støtte

151

(2016–2017)

79

Fremtidig organisering og drift av Norges Postmuseum

146

(2016–2017)

108.33

Kommersielle produkter til rettighetsutøveres egne åndsverk

148

(2016–2017)

108.34

Regionale filmfond

148–149

(2016–2017)

108.45

Tilskudd til egenorganisert idrett

145

(2016–2017)

108.46

Stimulere til bruk av norsk musikk i DAB-nettet

149

(2016–2017)

111

Slukking av FM-nettet

149

(2016–2017)

230

Bevilgningene knyttet til språkpolitiske tiltak og språkorganisasjoner

146

(2016–2017)

231

Revidering av arkivloven

146–147

(2016–2017)

232

Bydelsaviser som mister tilskudd

149

(2016–2017)

431

Lov om medieansvar – teknologinøytral lovgivning

149

(2016–2017)

434

Støtteordning for privatarkiv

147

(2016–2017)

436

Revisjon av kulturloven

147

(2016–2017)

486

Vurdering av museumsreformen

147

(2016–2017)

612

Trossamfunn – opplæring i vold og overgrep

151

(2016–2017)

636

Søknadsgrunnlag for Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige organisasjoner

145

(2016–2017)

637

Kartlegge tilbudet til spillavhengige

150

(2016–2017)

638

Hovedbingospill via internett

150

(2016–2017)

639

Evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis

150

(2016–2017)

640

Endring av forskrift til lov om lotterier m.v.

150

(2016–2017)

776 og 777

Endre NRK-plakaten

150

(2016–2017)

1047

Utredning av samfunnets arkivfunksjoner

147–148

(2016–2017)

1048

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

145

(2016–2017)

1115

Støtteordning for privatarkiv over tippemidlene

148