Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 29. september 2017, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format