Landbruks- og matdepartementet (LMD)

I samband med handsaminga av Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon la Stortinget til grunn ein revidert målstruktur for jordbrukspolitikken. Denne er, som omtalt i innleiinga, innarbeidd i målstrukturen for landbruks- og matpolitikken. I denne delen blir det rapportert på status for landbruks- og matpolitikken dei seinare åra. Difor er den gamle målstrukturen lagt til grunn.

Figur 3.1 Gamal målstruktur for landbruks- og matpolitikken

Figur 3.1 Gamal målstruktur for landbruks- og matpolitikken