Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Frå og med statsbudsjettet for 2010 har departementet presentert standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte verksemder) som departementet har ansvaret for i budsjettproposisjonen. Dette gjeld følgjande verksemder:

  • Veterinærinstituttet

  • Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) blei oppretta 1.7.2015 gjennom ei samanslåing av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking og Norsk institutt for skog og landskap. Rekneskapstala frå NIBIO i 2015 gjeld difor berre for eit halvår.

Formålet med nøkkeltala er i første rekkje å forbetre kontroll og innsyn frå Stortinget og regjeringa ved å presentere same type informasjon som blir gitt for dei bruttobudsjetterte verksemdene i dei ordinære oppstillingane i statsbudsjettet og statsrekneskapen. Framstillinga er basert på kontantprinsippet for gjeldande budsjettår og rekneskapstala for dei tre siste åra. Nærare omtale av status for den enkelte verksemd går fram av kap. 1137 post 51.

Kort gjennomgang av tabellmaterialet

Tabell 1 under kvart enkelt organ gir ei oversikt over utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise verksemdas brutto utgifter og inntekter basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter same prinsipp som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.

Tabell 2 under kvart enkelt organ gir ei oversikt over inntekter etter inntektskjelde: Dei fleste nettobudsjetterte verksemder har fleire inntektskjelder og formålet med tabell 2 er å gi ei oversikt over dei ulike inntektskjeldene.

Tabell 3 under kvart enkelt organ gir ei oversikt over verksemdas kontantbehaldning per 31. desember med spesifikasjon av dei formål kontantbehaldningane skal nyttast til: Formålet med tabellane er å vise dei samla overføringane til neste budsjettår og samansetjinga av overføringane.

Veterinærinstituttet

Tabell 16.1 Utgifter og inntekter fordelt etter art

Utgifter/inntekter

(i 1 000 kr)

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Budsjett 2017

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønsutgifter

236 628

204 025

232 862

244 000

Varer og tenester

95 811

132 209

125 986

124 000

Sum driftsutgifter

332 439

336 234

358 848

368 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

0

4 615

8 927

9 770

Sum investeringsutgifter

0

4 615

8 927

9 770

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Andre utbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringsutgifter

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

0

0

Kjøp av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum utgifter

332 439

340 849

367 775

377 770

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

163 728

165 662

161 380

172 519

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

Refusjonar

0

0

Andre driftsinntekter

12 093

23 605

35 154

31 190

Sum driftsinntekter

175 821

189 267

196 534

203 709

Investeringsinntekter

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

176 026

156 527

166 577

169 345

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringsinntekter

176 026

156 527

166 577

169 345

Finansielle aktivitetar

Innbetalingar ved sal av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle inntekter

23

477

580

0

Sum finansielle inntekter

23

477

580

0

Sum inntekter

351 870

346 271

363 691

373 054

Sum nettoendring i kontantbehaldninga

19 431

5 422

-4 083

-4 716

Tabell 16.2 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap (i 1 000 kr)

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Budsjett 2017

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartement

106 201

86 460

83 063

85 891

Løyvingar frå andre departement

48 342

48 720

55 372

56 630

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

21 483

21 347

22 645

26 824

Sum løyvingar

176 026

156 527

161 080

169 345

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

46 672

75 279

84 490

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

2 924

7 328

2 317

905

Sum bidrag

2 924

54 000

77 596

85 395

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

83 787

104 840

85 905

87 124

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter 1

89 133

30 904

39 110

31 190

Sum oppdragsinntekter mv.

172 920

135 744

125 015

118 314

Sum inntekter

351 870

346 271

363 691

373 054

1 Andre inntekter inkluderer finanspostar og andre tidsavgrensingar

Tabell 16.3 Forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar i perioden 2015–2016

Rekneskapspost

Rekneskap (i 1 000 kr)

Endring

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

2015 til 2016

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

43 367

47 527

43 441

-4 086

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

4

1

4

3

Sum kontantar og kontantekvivalentar

43 371

47 528

43 445

-4 083

Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

Feriepengar mv.

21 419

19 744

20 152

408

Skattetrekk og offentlege avgifter

15 603

18 941

20 631

1 690

Gjeld til leverandørar

-16 978

-10 236

-7 893

2 343

Gjeld til oppdragsgjevarar

19 042

6 241

-6 508

-12 749

Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår

522

4 219

3 479

-739

Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

39 608

38 909

29 861

-9 048

Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekt i framtidige budsjettår

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

0

-1 824

-3 493

-1 669

Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang

2 040

0

Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement

46

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 086

-1 824

-3 493

-1 669

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

0

5 589

11 491

5 901

Fri verksemdskapital

-14 016

-1 554

1 406

2 960

Sum andre avsetjingar

-14 016

4 035

12 897

8 862

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

15 693

6 408

4 180

-2 228

Sum langsiktig gjeld

15 693

6 408

4 180

-2 228

Sum nettogjeld og forpliktingar

43 371

47 528

43 445

-4 083

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tabell 16.4 Utgifter og inntekter fordelt etter art

Utgifter/inntekter

(i 1 000 kr)

31.12.2015 1

31.12.2016

Budsjett 2017

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønsutgifter

168 180 255

340 384 319

350 000 000

Varer og tenester

247 541 392

407 752 445

400 000 000

Sum driftsutgifter

415 721 647

748 136 764

750 000 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

3 143 571

19 501 130

35 000 000

Sum investeringsutgifter

3 143 571

19 501 130

35 000 000

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

Andre utbetalingar

32 519 364

56 606 300

55 000 000

Sum overføringsutgifter

32 519 364

56 606 300

55 000 000

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og eigardelar

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

Sum finansielle utgifter

0

0

0

Sum utgifter

451 384 582

824 244 194

840 000 000

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

5 194 899

9 593 330

10 000 000

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

Andre driftsinntekter

26 675 636

59 055 088

60 000 000

Sum driftsinntekter

31 870 535

68 648 418

70 000 000

Investeringsinntekter

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

171 775 196

424 884 500

376 022 000

Andre innbetalingar

218 097 830

395 735 714

394 000 000

Sum overføringsinntekter

389 873 026

820 620 214

770 022 000

Finansielle aktivitetar

Innbetalingar ved sal av aksjar og eigardelar

0

0

0

Andre finansielle inntekter

0

0

0

Sum finansielle inntekter

0

0

0

Sum inntekter

421 743 561

889 268 632

840 022 000

Sum nettoendring i kontantbehaldninga

-29 641 021

65 024 438

22 000

1 Halvårstal for 2015 er omklassifisert i samsvar med gjeldande standard, samanlikna med tilsvarande tal som blei presenterte i fjor

Tabell 16.5 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap (i 1 000 kroner)

31.12.2015 2

31.12.2016

Budsjett 2017

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartement

126 255 500

275 673 000

233 179 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

45 519 696

149 211 500

142 843 000

Sum løyvingar

171 775 196

424 884 500

376 022 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

15 521 380

17 461 225

20 000 000

Bidrag frå private

57 571 437

75 776 627

80 000 000

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

20 978 343

7 933 618

10 000 000

Sum bidrag

94 071 160

101 171 470

110 000 000

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

11 036 955

22 378 663

12 000 000

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

5 697 848

8 836 513

10 000 000

Oppdrag frå private

37 380 601

46 344 527

49 000 000

Andre inntekter

101 781 800

285 652 958

283 000 000

Sum oppdragsinntekter mv.

155 897 205

363 212 662

354 000 000

Sum inntekter

421 743 561

889 268 632

840 022 000

1 Andre inntekter inkluderer finanspostar og andre tidsavgrensingar

2 Halvårstal for 2015 er omklassifisert i samsvar med gjeldande standard, samanlikna med tilsvarande tal som blei presenterte i fjor

Tabell 16.6 Forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar i perioden 2015–2016

Rekneskapspost

Endring

31.12.2015 1

31.12.2016

2015 til 2016

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjørskonto i Noregs Bank

173 175 216

231 485 856

58 310 640

Behaldning på andre bankkonti

840 366

7 552 549

6 712 183

Andre kontantbehaldningar

6 288

7 902

1 614

Sum kontantar og kontantekvivalentar

174 021 869

239 046 307

65 024 437

Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

Feriepengar mv.

39 755 103

39 342 906

-412 197

Skattetrekk og offentlege avgifter

40 572 938

38 164 247

-2 408 691

Gjeld til leverandørar

29 313 305

28 478 124

-835 181

Gjeld til oppdragsgjevarar

-95 145 310

-107 308 511

-12 163 201

Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår

40 636 064

61 592 901

20 956 837

Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

55 132 099

60 269 666

5 137 567

Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekt i framtidige budsjettår

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

12 882 217

24 267 940

11 385 723

Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt av grunnløyvinga frå fagdepartement

58 341 231

106 350 028

48 008 797

Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang

0

0

0

Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

71 223 448

130 617 968

59 394 520

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

34 016 994

38 878 748

4 861 754

Fri verksemdskapital

12 582 923

9 053 585

-3 529 338

Sum andre avsetjingar

46 599 918

47 932 333

1 332 416

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

1 066 405

226 339

-840 066

Sum langsiktig gjeld

1 066 405

226 339

-840 066

Sum nettogjeld og forpliktingar

174 021 869

239 046 307

65 024 437

1 Halvårstal for 2015 er omklassifisert i samsvar med gjeldande standard, samanlikna med tilsvarande tal som blei presenterte i fjor