Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Under Landbruks- og matdepartementet blir i Prop. 1 S (2017–2018) statsbudsjettet for budsjettåret 2018 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla 1100–1161, 4100–4162, 5576, 5652

I

Utgifter :

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet

01

Driftsutgifter

163 279 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

2 555 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan , kan overførast, kan nyttast under post 50

2 720 000

50

Større utstyrskjøp og vedlikehald – forvaltningsorgan med særskilde fullmakter

292 000

168 846 000

Sum Administrasjon m.m.

168 846 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

97 252 000

97 252 000

1115

Mattilsynet

01

Driftsutgifter

1 348 935 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 492 000

71

Tilskott til erstatningar , overslagsløyving

4 200 000

1 366 627 000

Sum Matpolitikk

1 463 879 000

Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

235 921 000

235 921 000

1137

Forsking og innovasjon

50

Forskingsaktivitet, Noregs forskingsråd

242 827 000

51

Basisløyvingar m.m., Noregs forskingsråd

187 822 000

53

Omstillingsmidlar instituttsektoren mv.

3 564 000

54

Næringsretta matforsking mv.

160 000 000

70

Innovasjonsaktivitet mv. , kan overførast

8 375 000

71

Bioøkonomiordninga , kan overførast

2 832 000

605 420 000

Sum Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

841 341 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjonar m.m.

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjonar og prosessar , kan overførast

1 268 000

72

Stiftinga Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

7 068 000

8 336 000

1139

Genressursar, miljø- og ressursregistreringar

71

Tilskott til genressursforvaltning og miljøtiltak , kan overførast

24 596 000

24 596 000

1142

Landbruksdirektoratet

01

Driftsutgifter

222 365 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald , kan overførast

1 312 000

50

Arealressurskart

7 658 000

60

Tilskott til veterinærdekning

146 373 000

70

Tilskott til fjellstover

819 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark , kan overførast

4 460 000

72

Erstatningar ved ekspropriasjon og leige av rett til reinbeite , overslagsløyving

452 000

73

Tilskott til erstatningar mv. etter offentlege pålegg i plante- og husdyrproduksjon , overslagsløyving

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeigarar som blir pålagt beitenekt

1 000 000

80

Radioaktivitetstiltak , kan overførast

500 000

440 549 000

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar , overslagsløyving

156 000 000

156 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

51

Tilskott til Utviklingsfondet for skogbruket

3 530 000

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket , kan overførast

92 300 000

73

Tilskott til skog-, klima- og energitiltak , kan overførast

48 899 000

144 729 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

17 500 000

50

Tilskott til Landbrukets Utviklingsfond (LUF)

1 123 553 000

70

Marknadsregulering , kan overførast

317 809 000

71

Tilskott til erstatningar m.m. , overslagsløyving

43 000 000

73

Pristilskott , overslagsløyving

3 483 204 000

74

Direkte tilskott , kan overførast

8 361 247 000

77

Utviklingstiltak , kan overførast

256 880 000

78

Velferdsordningar , kan overførast

1 504 800 000

15 107 993 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskott til Utviklings- og investeringsfondet

32 800 000

72

Tilskott til organisasjonsarbeid

6 500 000

75

Kostnadssenkande og direkte tilskott , kan overførast

76 700 000

79

Velferdsordningar , kan overførast

2 600 000

118 600 000

1161

Myndigheitsoppgåver og sektorpolitiske oppgåver på statsgrunn

70

Tilskott til Statskog SFs myndigheitsoppgåver og sektorpolitiske oppgåver

14 293 000

75

Tilskott til oppsyn i statsalmenningar

10 212 000

24 505 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

16 025 308 000

Sum departementets utgifter

18 499 374 000

Inntekter :

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

4100

Landbruks- og matdepartementet

01

Refusjonar m.m.

120 000

30

Husleige

926 000

1 046 000

Sum Administrasjon m.m.

1 046 000

Matpolitikk

4115

Mattilsynet

01

Gebyr m.m.

196 174 000

02

Driftsinntekter og refusjonar m.m.

5 799 000

201 973 000

Sum Matpolitikk

201 973 000

Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

30

Husleige, Norsk institutt for bioøkonomi

20 643 000

20 643 000

Sum Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

20 643 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

4142

Landbruksdirektoratet

01

Driftsinntekter, refusjonar m.m.

42 279 000

42 279 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statleg eigarskap

90

Avdrag på lån

25 000 000

25 000 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

70

Forskingsavgift på landbruksprodukt

160 000 000

160 000 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

227 279 000

Forretningsdrift

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

630 000

85

Utbytte

26 000 000

26 630 000

Sum Forretningsdrift

26 630 000

Sum departementets inntekter

477 571 000

Fullmakter til å overskride løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 1115 post 01

  kap. 4115 post 02

  kap. 1137 post 54

  kap. 5576 post 70

  kap. 1142 post 01

  kap. 4142 post 01

  Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og får difor òg verknad for kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

  Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter blir tekne med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

 2. overskride løyvinga under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan, med eit beløp som svarer til meirinntektene frå sal av eigedom. Unytta meirinntekter frå sal av eigedom kan reknast med ved utrekning av overførbart beløp under løyvinga.

III

Forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan overskride løyvinga under kap. 1142 Landbruksdirektoratet, post 01 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i samanheng med forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

IV

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan gi tilsegn om tilskott utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1137

Forsking og innovasjon

71

Bioøkonomiordninga

5,8 mill. kroner

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar

59,3 mill. kroner

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket

95,0 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Sal av fast eigedom

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan selje innkjøpt og opphavleg statseigedom for inntil 25 mill. kroner.

VI

Avtale om kjøp

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan inngå avtale om kjøp av Giesesalt for ein periode på opp til 6 år.