Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Fordeling av jordbruksoppgjøret 2017–2018

Tabell 1.1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskuddMill. kr

 

Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

377,1

-

Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter

0,0

=

Nettoeffekt av tilskudd

377,1

+

Avtalepriser fra 1.7

150,0

=

Sum avtalepriser og tilskudd

527,1

+

Omdisponering overførte midler 2017

78,9

=

Sum til fordeling

606,0

 

Inntektsverdi jordbruksfradrag

19,0

=

Ramme for oppgjøret

625,0

+

Fordelt fra Landbrukets utviklingsfond

130,0

 

Tabell 1.2 Målpriser fra 1.7.2017

Produkt

Mill. l/kg/kr

Målpris, kr/l/kg

Endring, kr/l/kg

Endring, mill. kr

Melk, ku og geit

1 531,8

5,33

0,03

46,0

Gris

137,3

32,43

0,00

0,0

Poteter

197,6

4,54

0,15

29,6

Grønnsaker og frukt

2 754,6

 

2,2 %

60,2

Norsk matkorn

177,6

3,17

0,080

14,2

Sum målprisendringer

     

150,0

 

Tabell 1.3 Markedsordningen for korn

Prisendringer norsk korn

1 000 tonn

Målpris, kr/kg

Endring, kr/kg

Mill. kr

Hvete, matkorn

157,7

3,17

0,09

14,2

Rug, matkorn

19,9

2,82

0,00

0,0

Bygg

482,9

2,70

0,06

29,0

Havre

249,3

2,45

0,05

12,5

Fôrhvete og fôrrug

167,5

 

0,06

10,1

Erter til modning

4,0

 

0,06

0,2

Såkorn

54,6

 

0,06

3,4

Oljevekster

11,0

5,63

0,06

0,7

Sum korn og oljevekster

1146,8

 

0,06

70,0

 

Tabell 1.4 Anslag endring i kraftfôrpris

 

1 000 tonn

Andel

Ref. pris kr/kg

Endring, kr/kg

Endring, mill. kr

Karbohydrat kraftfôr

1 370,9

69,8

2,63

0,057

77,6

Protein, soya m.m.

462,7

23,5

3,933

0,085

0,0

Fett

45,3

2,3

 

0,000

0,0

Vitaminer og mineraler

86,5

4,4

 

0,000

0,0

Sum

1 965,5

   

0,039

77,6

 

Tabell 1.5 Kap. 1150 og kap. 4150 Jordbruksavtalen, mill. kroner

Post

Benevnelse


Budsjett 2017 1


Endring 2018 2

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21,500

-4,000

50

Tilskudd til landbrukets utviklingsfond

1 148,053

-24,500

70.11

Avsetningstiltak

24,400

0,000

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen m.v.

252,700

2,709

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

38,000

0,000

70

Markedsregulering, kan overføres

315,100

2,709

71

Tilskudd til erstatninger m.m. , overslagsbevilgning

43,000

0,000

73. 11

Tilskudd til norsk ull

132,720

0,000

73.13

Pristilskudd melk

610,500

17,900

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 410,100

-8,300

73.16

Distriktstilskudd egg

3,234

0,000

73.17

Distriktstilskudd på frukt, bær og grønnsaker

87,100

14,500

73.18

Frakttilskudd

345,681

0,000

73.19

Tilskudd til prisnedskriving korn

651,200

0,000

73.20

Tilskudd til matkorn

58,000

9,600

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 298,535

33,700

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon

1 373,400

195,800

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2 182,010

97,000

74.16

Beitetilskudd

854,500

62,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 025,900

21,500

74.19

Regionale miljøprogram

422,400

13,137

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

107,200

6,400

74

Direkte tilskudd, kan overføres

7 965,410

395,837

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

83,300

-1,000

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

13,720

2,000

77.13

Tilskudd til rådgivning

84,500

4,000

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

51,860

4,500

77.17

Tilskudd til fruktlager

13,000

1,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

246,380

10,500

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 167,019

-20,019

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

158,400

-5,100

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

73,000

-3,700

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordingen

63,000

0,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

80,535

-8,335

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 541,954

-37,154

 

SUM KAP. 1150

14 579,932

377,092

 

SUM KAP. 4150

0,000

0,000

1 Saldert budsjett

2 Budsjett 2018 før flyttinger, kvantums- og konsekvensjusteringer

 

Tabell 1.6 Post 21 Spesielle driftsutgifter, mill. kroner

 

2016

2017

Endring

Evalueringer, utredninger, arbeidsgrupper

2,0

2,5

0,0

Estil, PT, Avløsertilskudd

16,7

8,0

-8,0

Agros – erstatning av Saturn

4,1

11,0

-4,0

Ny løsning importvern og RÅK

   

8,0

Justert bevilgningsbehov

   

0,0

Sum

22,8

21,5

-4,0

 

Tabell 1.7 Kap. 1150 og kap. 4150 Jordbruksavtalen, mill. kroner

 

2017

Ekstra midler 2017

Komp. CO 2 2017

2018

Endring 2017–2018

Bedriftsrettede midler til investering og utvikling

574,5

33,0

 

634,5

60,0

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

48,0

   

50,0

2,0

Rekruttering og kompetanse i landbruket

         

Nasjonale kompetansetiltak (KIL-midler)

6,0

   

6,0

0,0

Regionale tilskudd til rekruttering og komp.heving

20,0

   

14,0

-6,0

Nasjonal modell for voksenagronom

0,0

   

11,0

11,0

Forskning og utvikling

53,0

 

22,0

55,0

2,0

Matmerk

52,0

   

55,0

3,0

Utviklingsprogrammet

90,0

   

102,5

12,5

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi (tidl. Bioenergiprogrammet)

67,0

 

3,0

67,0

0,0

Skogbruk

214,0

 

8,0

222,0

8,0

Midler til konfliktforeb. tiltak jordbruk/reindrift

1,5

   

1,5

0,0

Dyrevelferdsprogram mink

0,0

   

2,0

2,0

Utsiktsrydding

8,0

   

8,0

0,0

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

95,0

 

20,0

95,0

0,0

Drenering

58,0

   

58,0

0,0

Investeringsstøtte organisert beitebruk

10,0

   

13,0

3,0

Klima- og miljøprogram

18,0

 

2,0

20,0

2,0

Biogass

1,0

   

2,0

1,0

Støtte verdensarvområdene og utv. kulturlandskap

9,5

   

13,5

4,0

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk

30,0

   

31,0

1,0

SUM tilskuddsramme

1 355,5

33,0

55,0

1 461,0

105,5

Uttak fra egenkapitalen i LUF

       

-130,0

Sum bevilgning til Landbrukets utviklingsfond

       

-24,5

 

Tabell 1.8 Post 70.11 Avsetningstiltak, mill. kroner

 

Budsjett 2017

Prognose 2018

Endring

Kollektiv dekning omsetningsavgift

24,4

24,0

0,0

Justert bevilgningsbehov

   

0,0

Sum

24,4

24,0

0,0

 

Tabell 1.9 Post 70.12 Tilskudd til råvareprisordningen mv., mill. kroner

 

Budsjett 2017

Prognose 2018

Endring

Eksportstøtte XR prognose

27,1

24,5

0,0

PNS, prognose

225,6

226,4

0,0

Målprisjustering melk

   

3,0

Endret målpris potet

   

1,5

Behov knyttet til produkter uten målpris

   

0,0

Justert bevilgningsbehov

   

-1,8

Sum

252,7

250,9

2,7

 

Tabell 1.10 Post 70.13 Tilskudd til potetsprit og potetstivelse, mill. kroner

 

Budsjett 2017

Prognose 2018

Endring

Potetsprit

18,0

18,0

0,0

Potetstivelse

20,0

20,0

0,0

Justert bevilgningsbehov

   

0,0

Sum

38,0

38,0

0,0

 

Tabell 1.11 Post 71 Tilskudd til erstatninger, mill. kroner

 

Budsjett 2017

Endring

Erstatning ved avlingssvikt i planteprod.

40,0

0,0

Erstatning svikt i honningprod.

3,0

0,0

Sum

43,0

0,0

 

Tabell 1.12 Post 73.11 Tilskudd til norsk ull

 

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Ull (nye kvalitetsklasser)

3,500

40,00

0,00

40,00

0,0

 

Tabell 1.13 Post 73.13 Pristilskudd, melk

  

Mill. l.

Sats, kr/l

Endring, kr/l

Ny sats kr/l

Endring, mill. kr

Grunntilskudd geitmelk

 

21,3

3,36

0,00

3,36

0,0

Distriktstilskudd melk

Sone A

197,8

0,00

 

0,00

0,0

 

Sone B

327,5

0,12

 

0,12

0,0

 

Sone C

231

0,31

 

0,31

0,0

 

Sone D

518,2

0,44

0,03

0,47

15,5

 

Sone E

119,8

0,54

 

0,54

0,0

 

Sone F

49,7

0,67

 

0,67

0,0

 

Sone G

51,8

0,92

0,03

0,95

1,6

 

Sone H

3,3

1,13

0,03

1,16

0,1

 

Sone I

14,2

1,71

0,03

1,74

0,4

 

Sone J

11

1,80

0,03

1,83

0,3

Sum distriktstilskudd, melk

 

1 524,3

 

0,01

 

17,9

Sum pristilskudd, melk

         

17,9

 

Tabell 1.14 Post 73.15 Pristilskudd kjøtt

Kvalitetstilskudd lammeslakt

 

Antall 12 mnd

Sats, kr/slakt

Endring, kr/slakt

Ny sats kr/slakt

Endring, mill. kr

Kval. O og bedre

 

1 085 000

500,00

0,00

500,00

0,0

Ikke godkjent klassifisør

 

5 700

484,00

0,00

484,00

0,0

Kjeslakt over 3,5 kg

 

15 200

300,00

0,00

300,00

0,0

Tillegg økologiske slakt

 

30 000

40,00

0,00

40,00

0,0

Justering klasse O ikke tilskudd

 

66 000

6,1%

-500,00

 

-33,0

Sum

 

1 069 900

     

-33,0

             

Grunntilskudd, kjøtt

 

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Sau

 

25,3

3,81

0,00

3,81

0,0

Geit

 

0,3

5,15

0,00

5,15

0,0

Sum

 

25,6

     

0,0

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

           

Kvalitetsklasse O

 

21,8

3,00

-0,50

2,50

-10,9

Kvalitetsklasse O+ og bedre

 

27,9

7,00

0,50

7,50

14,0

Justering for fettgruppe 4 og høyere

         

-13,9

Sum

 

49,7

     

-10,8

             

Distriktstilskudd, kjøtt

  Mill., kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Storfe, sau og geit

Sone 1

22,3

0,00

0,00

0,00

0,0

 

Sone 2

57,6

4,55

0,40

4,95

23,0

 

Sone 3

19,1

7,35

0,40

7,75

7,6

Storfe og Geit

Sone 4

7,3

11,30

0,40

11,70

2,9

Storfe og Geit

Sone 5

0,9

11,90

0,40

12,30

0,4

Sau

Sone 4

3,3

13,30

0,40

13,70

1,3

Sau

Sone 5

0,7

13,80

0,40

14,20

0,3

Gris

Sone 4

8,1

5,10

 

5,10

0,0

Gris

Sone 5

0,2

5,40

 

5,40

0,0

Vestlandet og Agder1 Gris

 

9,9

1,10

 

1,10

0,0

Sum

 

129,4

     

35,5

Sum pristilskudd kjøtt

         

-8,3

 

Tabell 1.15 Post 73.16 Distriktstilskudd egg

 

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Vestlandet

5,865

0,25

0,00

0,25

0,0

Nord Norge

2,545

0,75

0,00

0,75

0,0

Sum distriktstilskudd egg

       

0,0

 

Tabell 1.16 Post 73.17 Distriktstilskudd, frukt og bær og grønnsaker

  

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Epler, pærer og plommer, kirsebær

Sone 1

2,1

1,72

0,15

1,87

0,3

Sone 2-4

1,8

2,40

0,35

2,75

0,6

Sone 5

4,2

5,22

1,25

6,47

5,3

Moreller

Sone 1

0,0

2,69

0,15

2,84

0,0

Sone 2-4

0,1

3,35

0,35

3,70

0,0

Sone 5

0,4

6,20

1,25

7,45

0,4

Pressfrukt

 

5,4

1,97

0,60

2,57

3,2

Bær

Sone 1-3

4,9

1,47

0,10

1,57

0,5

Sone 4-5

3,5

3,56

1,20

4,76

4,2

Sone 6-7

0,0

5,67

 

5,67

0,0

Sum distriktstilskudd frukt og bær

 

22,4

     

14,5

 

Kvantumsgrense

         

Tomat

103 400 kg

         

Sone 1-3

 

1,7

1,40

0,00

1,40

0,0

Sone 4-7

 

2,9

2,76

0,00

2,76

0,0

Slangeagurk

151 800 kg

         

Sone 1-3

 

4,2

0,85

0,00

0,85

0,0

Sone 4-7

 

1,1

1,64

0,00

1,64

0,0

Salat

220 000 stk

         

Sone 1-3

 

6,7

0,55

0,00

0,55

0,0

Sone 4-7

 

2,3

1,04

0,00

1,04

0,0

Sum tilskudd grønnsaker

 

19,0

     

0,0

Potetprod. i Nord Norge

 

3,3

1,30

0,00

1,30

0,0

SUM

 

44,7

     

14,5

 

Tabell 1.17 Post 73.18 Frakttilskudd

 

Mill. kr

Endring, mill. kr

Sonefrakt korn

67,0

0,0

Frakt kraftfôr

138,0

0,0

Innfrakt slakt

132,0

0,0

Frakt egg

8,7

0,0

Sum

345,7

0,0

 

Tabell 1.18 Post 73.19 Prisnedskrivning norsk korn

 

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Korn

1 140,0

0,566

0,000

0,566

0,0

Økologisk korn

11,1

1,528

0,000

1,528

0,0

Oljevekster, lupiner og bønner

8,1

2,018

0,000

2,018

0,0

Økologiske oljevekster, lupin, bønner

0,2

3,228

0,000

3,228

0,0

Fôrerter

3,7

0,948

0,000

0,948

0,0

Økologiske fôrerter

0,1

1,598

0,000

1,598

0,0

Sum

1 163,3

     

0,0

Herav 70 pst utslag i inneværende år

814,3

     

0,0

 

Tabell 1.19 Post 73.20 Tilskudd norsk matkorn

 

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Tilskudd norsk matkorn

239,0

0,31

0,04

0,35

9,6

Herav 50 pst utslag i inneværende år

119,5

     

4,8

 

Tabell 1.20 Post 74.11 Driftstilskudd, melk og ammeku

  

Antall

Sats kr per bruk/dyr

Sats-endring

Ny sats kr/ bruk/dyr

Endring, mill. kr

Kumelk AK-sone 2

Foretak

610

125 050

10 000

135 050

6,1

Kumelk Ak-sone 1-3-4

Foretak

1 654

132 050

12 000

144 050

19,8

Kumelk AK-sone 5

Foretak

5 156

132 050

24 000

156 050

123,7

Kumelk AK-sone 6-7

Foretak

878

140 050

24 000

164 050

21,1

Geitemelk landet

Foretak

301

140 050

24 000

164 050

7,2

Ammekyr s. 1-4, 6-39 kyr

Dyr

21 872

3 032

250

3 282

5,5

40 og flere kyr

Foretak

234

121 280

10 000

131 280

2,3

Ammekyr s. 5-7, 6-39 kyr

Dyr

29 887

3 032

600

3 632

17,9

40 og flere kyr

Foretak

108

121 280

24 000

145 280

2,6

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

       

-10,4

Sum driftstilskudd, melk og ammeku

         

195,8

 

Tabell 1.21 Post 74.14 Tilskudd til husdyr

 

Fra

Til

Antall dyr

Sats kr/dyr

Endring kr/dyr

Ny sats kr/dyr

Endring, mill. kr

Melkekyr

1

16

122 713

4 168

0

4 168

0,0

 

17

25

39 550

2 022

0

2 022

0,0

 

26

50

45 754

976

0

976

0,0

 

51 +

 

13 682

780

0

780

0,0

 

Sum

 

221 699

     

0,0

Ammekyr

1

50

80 498

3 880

0

3 880

0,0

 

51+

 

3 148

780

0

780

0,0

 

Sum

 

83 645

     

0,0

Andre storfe

   

561 160

780

0

780

0,0

Melkegeit

1

125

28 827

1462

0

1 462

0,0

 

126+

 

5 991

538

0

538

0,0

 

Sum

 

34 817

     

0,0

Sau over 1 år

1

100

700 929

1 044

50

1 094

35,0

og ammegeiter

101+

 

109 164

244

0

244

0,0

 

Sum

 

810 093

     

35,0

Avlsgris Sør-Norge 2

1

35

21 998

498

0

498

0,0

Avlsgris Jæren

1

35

4 723

350

0

350

0,0

Avlsgris Nord-Norge

1

35

1 555

776

0

776

0,0

 

Sum

 

28 276

     

0,0

Slaktegris 2

1

1400

980 782

14

0

14

0,0

Slaktegris Jæren

1

1400

209 218

10

0

10

0,0

 

Sum

 

1 190 000

     

0,0

Verpehøner Sør-Norge

1

1 000

587 079

10

0

10

0,0

Verpehøner Nord-Norge

1

1 000

27 822

24

0

24

0,0

Verpehøner, landet

1 001

5 000

2 195 555

10

0

10

0,0

 

Sum

 

2 810 455

     

0,0

Bikuber

1

+

30 760

423

50

473

1,5

Hjort over 1 år

   

5610

209

78

287

0,4

Genbevaring

Storfe

 

2960

2900

100

3 000

0,3

 

Sau/lam

 

18861

200

30

230

0,6

 

Geit

 

403

500

30

530

0,0

 

Hest

 

319

1 000

30

1 030

0,0

 

Sum

 

22 543

     

0,9

Bunnfradrag 35 pst. 1

35 %

 

40 317

6 000

0

6 000

0,0

Beløpsavgrensing

     

560 000

0

560 000

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

           

59,2

Sum produksjonstilskudd, husdyr

         

97,0


Satsene omregnes teknisk for omlegging av tilskudd til påsettlam og søyer født året før og tidligere (faktor 1,26)


1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst. tilskudd husdyr og 65 pst. arealtilskudd

2 Unntatt Jæren

 

Tabell 1.22 Post 74.16 Tilskudd til dyr på beite

  

Antall dyr

Sats kr/dyr

Endring kr/dyr

Ny sats kr/dyr

Endring, mill. kr

Utmarksbeitetilskudd:

Kyr, storfe, hest

263 517

428

200

628

52,7

 

Sau, lam, geit

2 153 775

150

35

185

75,4

Beitetilskudd:

Storfe m.m.

638 314

428

-78

350

-49,8

 

Småfe m.m.

2 517 305

57

-17

40

-42,8

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

       

26,5

Sum beitetilskudd

 

5 572 911

     

62,0

 

Tabell 1.23 Post 74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd

 

Antall dekar

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring, mill. kr

Kulturlandskapstilskudd alt areal

9 134 828

170

-15

155

-137,0

Bunnfradrag, 65 pst 1

40 317

6 000

0

6 000

0,0

Arealtilskudd, grovfôr

5 938 369

     

95,9

Innmarksbeitearealer (omregningsfaktor)

1 562 368

     

0,0

Arealtilskudd, korn

2 958 373

     

65,5

Arealtilskudd, potet

119 723

     

0,0

Arealtilskudd, grønnsaker

73 090

     

0,0

AK-tilskudd, frukt, bær og planteskoleareal

45 273

     

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

       

-2,9

Sum, AK-tilskudd

9 134 828

     

21,5

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst tilskudd husdyr og 65 pst arealtilskudd

 

Arealtilskudd, grovfôr

     
 

Antall daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring, mill. kr

Sone 1

405 837

40

-40

0

-16,2

Sone 2

311 603

0

0

0

0,0

Sone 3

603 183

105

-20

85

-12,1

Sone 4

478 529

105

0

105

0,0

Sone 5

3 322 346

210

30

240

99,7

Sone 6

700 486

240

30

270

21,0

Sone 7

116 385

286

30

316

3,5

Sum grovfôr alle soner

5 938 369

     

95,9

 

Arealtilskudd, korn

     
 

Antall daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring, mill. kr

Sone 1

1 275 432

140

25

165

31,9

Sone 2 og 3

1 113 665

205

20

225

22,3

Sone 4

417 429

240

20

260

8,3

Sone 5 – 7

151 847

227

20

247

3,0

Sum korn, alle soner

2 958 373

 

22,1

 

65,5

 

Arealtilskudd, øvrige vekster

     
 

Antall daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring, mill. kr

Potet sone 1–5

115 079

80

0

80

0,0

Potet sone 6–7

4 644

930

0

930

0,0

Sum poteter, alle soner

119 723

     

0,0

Grønnsaker sone 1–5

72 662

550

0

550

0,0

Grønnsaker sone 6–7

428

1 550

0

1550

0,0

Sum grønnsaker, alle soner

73 090

     

0,0

Frukt sone 1–4

8 854

700

0

700

0,0

Frukt sone 5–7

11 694

1 450

0

1450

0,0

Sum frukt, alle soner

20 548

     

0,0

Bær sone 1–4

17 216

1 000

0

1000

0,0

Bær sone 5–7

7 509

1 450

0

1450

0,0

Sum bær, alle soner

24 725

     

0,0

 

Tabell 1.24 Post 74.19 Tilskudd til regionale miljøprogram, mill. kroner

 

Budsjett 2017

Prognose 2018

Endring

Endring, mill. kr

Justert bevilgningsbehov

     

0,0

Landet

422,4

422,4

+3,1 %

13,137

 

Tabell 1.25 Post 74.20 Tilskudd til økologisk landbruk

Arealtilskudd

Antall daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring, mill. kr

Korn til modning

71 505

300

25

325

1,8

Grønnsaker, frukt og bær

5 285

1 425

75

1 500

0,4

Poteter

1 229

600

0

600

0,0

Grønngjødsling

6 358

500

0

500

0,0

Innmarksbeite

42 743

25

0

25

0,0

Grovfôr og annet økologisk areal

273 658

25

0

25

0,0

Sum arealtilskudd økologisk areal

400 778

     

2,2

 

Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Antall dyr

Sats kr/dyr

Endring kr/dyr

Ny sats kr/dyr

Endring, mill. kr

Melkekyr

8 345

3 000

0

3 000

0,0

Ammekyr

4 458

2 200

0

2 200

0,0

Andre storfe

18 293

700

0

700

0,0

Sau over 1 år

47 012

500

0

500

0,0

Melke- og ammegeit

874

250

0

250

0,0

Avlsgris

250

502

0

502

0,0

Slaktegris

11 278

300

0

300

0,0

Sum tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

   

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

   

4,2

Sum tilskudd til økologisk jordbruk

   

6,4

 

Tabell 1.26 Post 77.11 Tilskudd til dyreavl m.m., mill. kroner

 

Budsjett 2017

Prognose 2018

Endring 2018

Tilskudd til veterinær reiser

44,5

41,5

2,0

Tilskudd til semin

24,6

24,6

0,0

Tilskudd til avlsorganisasjoner

14,2

14,2

0,0

Justert bevilgningsbehov

   

-3,0

Sum

83,3

80,3

-1,0

 

Tabell 1.27 Post 77.12 Tilskudd til frøavl m.m., mill. kroner


 

Budsjett 2017

Prognose 2018

Endring 2018

Tilskudd til frøavl

10,0

12,0

0,0

Tilskudd til lagring av såkorn

3,7

3,7

0,0

Justert bevilgningsbehov

   

2,0

Sum

13,7

15,7

2,0

 

Tabell 1.28 Post 77.13 Tilskudd til rådgivning, NLR

 

Budsjett 2017

Prognose 2018

Endring 2018

Tilskudd til NLR

84,5

84,5

4,0

Justert bevilgningsbehov

   

0,0

Sum

84,5

84,5

4,0

 

Tabell 1.29 Post 77.15 Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak, mill. kroner

 

Budsjett 2017

Prognose 2018

Endring 2018

Utvikling av plantemateriale – oppformering

12,9

12,9

0,0

Utvikling av plantemateriale – Graminor

22,5

22,5

3,0

Kvalitetstiltak settepotetavl

7,5

9,0

0,0

Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

9,0

9,0

0,0

Justert bevilgningsbehov

   

1,5

Sum

51,9

53,4

4,5

 

Tabell 1.30 Post 77.17 Tilskudd til fruktlager

 

Volum siste 3 år, tonn

Sats 2017, kr / kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Sum

7 921,8

1,64

0,13

1,77

1,00

 

Tabell 1.31 Post 78.11 Tilskudd for avløsning til ferie og fritid

 

Antall bruk/dyr

Kr per bruk/dyr

Endring kr /bruk/dyr

Ny sats kr/bruk/dyr

Endring mill.kr

Tilskudd per foretak

7 817

74 200

0

74 200

0,0

           

Prognose mill. kr

Endring pst.

Endring mill. kr

Utslag av tak mill. kr

 

Utslag av satsendringer

1 167,0

0,00 %

0,0

0,0

0,0

Justert bevilgningsbehov

       

-20,0

Sum tilskudd til avløsning for ferie og fritid

       

-20,0

 

Tabell 1.32 Post 78.12 Tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

 

Antall dager

Sats kr/dag

Endring kr/dag

Endring, mill. kr

Antall avløsningsdager

181 157

1 530

25

 

Gjennomsnittsberegning

181 157

789

13

2,3

Justert bevilgningsbehov

     

-7,4

Sum

     

-5,1

 

Tabell 1.33 Post 78.15 Tilskudd til landbruksvikarordningen

 

Antall årsverk

Sats kr/å.v.

Endring kr/å.v.

Endring, mill. kr

Tilskudd per vikar

237

270 200

 

0,0

Justert bevilgningsbehov

     

0,0

Sum

     

0,0

 

Tabell 1.34 Post 78.16 Tilskudd til tidligpensjonsordning

 

Antall

Sats, kr/pers.

Endring kr/pers

Endring, mill. kr

Enbruker

597

100 000

0

0,0

Tobruker

104

160 000

0

0,0

Justert bevilgningsbehov

     

-8,3

Sum

     

-8,3