Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 29. september 2017, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format