Samferdselsdepartementet (SD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Tilråding fra Samferdselsdepartementet 22. september 2017, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format

Innholdsfortegnelse

Del 1 Innleiing og oversikt

1 Mål og hovudprioriteringar

2 Oversikt over budsjettforslaget mv.

3 Oppmodingsvedtak

Del 2 Nærmere omtale av bevilgningsforslagene

4 Nærmere om budsjettforslaget

Del 3 Omtale av viktige oppfølgingsområde

5 Oppfølging av Nasjonal transportplan 2018–2029

6 Omtale av særlege tema

Forslag

Vedlegg og registre

Vedlegg 1 Fullmakter