Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

2.1 Forslag til utgifter og inntekter fordelte på kapittel og postgrupper

Utgifter fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

Administrasjon

800

Barne- og likestillingsdepartementet

156 066

161 806

161 159

-0,4

Sum kategori 11.00 156 066 161 806 161 159 -0,4

Familie og oppvekst

840

Tiltak mot vald og overgrep

169 919

202 100

207 368

2,6

841

Samliv og konfliktløysing

27 274

36 104

33 486

-7,3

842

Familievern

489 937

533 890

541 996

1,5

843

Adopsjonsstønad

10 562

13 797

12 172

-11,8

844

Kontantstøtte

1 568 291

1 709 500

1 710 180

0,0

845

Barnetrygd

15 042 660

15 180 000

15 070 000

-0,7

846

Familie- og oppveksttiltak

414 974

483 009

520 218

7,7

847

EUs ungdomsprogram

8 433

8 188

8 252

0,8

848

Barneombodet

13 647

15 554

21 492

38,2

Sum kategori 11.10 17 745 697 18 182 142 18 125 164 -0,3

Barnevernet

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

200 318

224 608

226 322

0,8

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

1 782 607

1 389 913

986 813

-29,0

855

Statleg forvalting av barnevernet

6 506 051

6 655 944

6 765 354

1,6

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

1 198 812

843 825

215 489

-74,5

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

269 381

272 810

272 434

-0,1

Sum kategori 11.20 9 957 170 9 387 100 8 466 412 -9,8

Forbrukarpolitikk

860

Forbrukarrådet

155 183

157 778

160 586

1,8

862

Positiv miljømerking

7 352

10 058

10 330

2,7

865

Forbrukarpolitiske tiltak

19 121

18 749

19 197

2,4

867

Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukartvistutvalet

10 884

11 466

13 543

18,1

868

Forbrukartilsynet

25 020

27 045

27 225

0,7

Sum kategori 11.30 217 560 225 096 230 881 2,6

Likestilling og ikkje-diskriminering

870

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

5 705

6 413

18 611

190,2

871

Likestilling og ikkje-diskriminering

46 804

50 649

54 267

7,1

872

Nedsett funksjonsevne

239 120

246 269

252 844

2,7

873

Likestillings- og diskrimineringsombodet

52 856

53 907

42 929

-20,4

Sum kategori 11.40

344 485

357 238

368 651

3,2

Sum programområde 11

28 420 977

28 313 382

27 352 267

-3,4

Stønad ved fødsel og adopsjon

2530

Foreldrepengar

19 546 442

20 971 000

21 113 000

0,7

Sum kategori 28.50

19 546 442

20 971 000

21 113 000

0,7

Sum programområde 28

19 546 442

20 971 000

21 113 000

0,7

Sum utgifter

47 967 419

49 284 382

48 465 267

-1,7

Inntekter fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

Administrasjon

3800

Barne- og likestillingsdepartementet

25

Sum kategori 11.00 25

Familie og oppvekst

3842

Familievern

203

696

715

2,7

3847

EUs ungdomsprogram

4 496

2 364

2 364

0,0

Sum kategori 11.10 4 699 3 060 3 079 0,6

Barnevernet

3853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

657

3855

Statleg forvalting av barnevernet

1 357 863

1 453 855

1 491 567

2,6

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

1 053 174

723 548

139 983

-80,7

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

726

458

470

2,6

Sum kategori 11.20 2 412 420 2 177 861 1 632 020 -25,1

Forbrukarpolitikk

3868

Forbrukartilsynet

958

Sum kategori 11.30

958

Sum programområde 11

2 418 103

2 180 921

1 635 099

-25,0

Sum inntekter

2 418 103

2 180 921

1 635 099

-25,0

Utgifter fordelte på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

01-23

Drift

8 497 683

8 525 359

7 825 418

-8,2

30-49

Nybygg og anlegg

10 670

7 639

-100,0

50-59

Overføringer til andre statsregnskaper

224 601

242 829

234 354

-3,5

60-69

Overføringer til kommunar

4 110 245

1 790 471

1 609 755

-10,1

70-98

Overføringer til private

37 056 603

38 718 084

38 795 740

0,2

Sum under departementet

49 899 802

49 284 382

48 465 267

-1,7

2.2 Postar med stikkordet kan overførast

Under Barne- og likestillingsdepartementet blir stikkordet føreslått knytt til desse postane utanom postgruppe 30–49.

(1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2017

Forslag 2018

840

73

Tilskot til senter for valdsutsette barn

30 214

846

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

12 443

30 564

846

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv.

3 232

11 110

847

01

Driftsutgifter

21

8 252

854

72

Tilskot til forsking og kompetanseutvikling i barnevernet

106 570

855

21

Spesielle driftsutgifter

2 804

23 605

865

21

Spesielle driftsutgifter

3 134

2 196

865

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk

2 269

6 134

871

21

Spesielle driftsutgifter

292

11 611

871

79

Internasjonalt likestillings- og ikkje-diskrimineringsarbeid

6 384

3 642

872

71

Universell utforming og auka tilgjenge

28 277

2.3 Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2018 kan:

overskride løyvinga på

mot tilsvarande meirinntekt under

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 847 post 01

kap. 3847 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postane 01, 02 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og gjeld derfor òg kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltingsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter er tekne med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.