Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

Det er i budsjettproposisjonen omtalt oppmodingsvedtak som Barne- og likestillingsdepartementet har hovudansvar for. Dei går fram av tabellen nedanfor.

Tabell 3.1 Oversikt over oppmodingsvedtak, ordna etter sesjon og nummer

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

Omtalt side

2012–2013

106

visjon om eit universelt utforma samfunn fram mot 2025

132

2014–2015

666

opplysningsplikta til barnevernet

87

2015–2016

602

årleg orientering om likestilling og mangfald

125

2015–2016

603

trepartssamarbeid for auka likestilling i arbeidslivet

125

2015–2016

611

tillegg til statsbudsjettet om likestilling

126

2015–2016

740

bruk av tvang i barnevernet

85

2015–2016

741

barn som har utført eller vore utsette for overgrep, og barn med traume

47

2015–2016

742

fosterheimar med barn som har nedsett funksjonsevne

85

2015–2016

743

forsking biologiske barn som fosterbror/-søster

81

2015–2016

744

best mogleg oppfølging for å sikre ein god oppvekst for adopterte barn

38

2015–2016

745

pålagde barnevernstiltak under svangerskap

89

2015–2016

746

årleg rettleiing fosterforeldre

81

2015–2016

747

rammevilkår fosterforeldre

86

2015–2016

748

pensjonsvilkår fosterforeldre

81

2015–2016

749

fosterheimskontraktane

86

2015–2016

750

forsking ettervern

82

2015–2016

752

uføretrygd fosterforeldre

82

2015–2016

757

søsken i same fosterheim

86

2015–2016

785

kunnskap om årsakene til at barn opplever kroppspress og slit med dårleg sjølvbilete

56

2015–2016

811

innsynsrett i barnevernssaker

92

2015–2016

820

barnevernsinstitusjon, barn/ungdom som utfører seksuelle overgrep

92

2015–2016

832

levekårskartlegging om fleirlingfamiliar, einslege med fleire barn i småbarnsalder, familiar med barn som har alvorleg sjukdom eller funksjonsnedsetjing, familiar som har alvorleg sjukdom hos foreldra, og andre med spesielle omsorgsbehov

36

2015–2016

890

lov om openheit om produksjonsstader og etikkinformasjon om vareproduksjon til forbrukarar og organisasjonar

113

2016–2017

488

rutinar som sikrar informasjon om foreldreansvar

45

2016–2017

489

informasjon om små barn og tilknyting til foreldra

45

2016–2017

490

omfanget av saker der far er ukjend

45

2016–2017

491

evaluere felles foreldreansvar

45

2016–2017

492

retningslinjer for likare praksis for mekling og rådgiving

45

2016–2017

493

forsking på ulike former for bustad for barn i delte familiar

46

2016–2017

494

gjennomgå dommar i foreldretvistar

46

2016–2017

495

gjennomgå dei økonomiske ordningane når foreldre ikkje bur saman

37

2016–2017

496

økonomiske støtteordningar for åleineforsørgjarar

38

2016–2017

498

landsomfattande levekårsundersøking for LHBTI-personar

131

2016–2017

596

rettleiing om korleis tilsette i kommunar kan avdekkje og følgje opp vald i nære relasjonar

53

2016–2017

597

lovfeste at barnevern og politi skal samarbeide betre

89

2016–2017

598

opplysningsplikt til barnevernet

87

2016–2017

602

opptrappinga av familievernkontora

54

2016–2017

603

styrkje familievernkontora

54

2016–2017

604

leggje til rette for rettleiing for foreldre

46

2016–2017

606

politiattest for yrkesgrupper som er i kontakt med barn

53

2016–2017

607

ordning for å sertifisere alle offentleg tilsette som er i kontakt med barn

53

2016–2017

611

tilsette med minoritetsbakgrunn og auka kompetanse på minoritetskulturar i barnevernet

88

2016–2017

616

Stine Sofie Senteret

49

2016–2017

618

alle ATV-kontor får eit familiemandat

54

2016–2017

626

rapportere i dei årlege budsjettproposisjonane om alle tiltak vedtekne i opptrappingsplanen mot vald og overgrep

53

2016–2017

627

rapport om dei økonomiske behova knytte til arbeidet mot vald og overgrep

53

2016–2017

628

økonomisk forplikting og øyremerking knytte til tiltaka i opptrappingsplanen mot vald og overgrep

53

2016–2017

647

opplysingar om studiesituasjonen til ungdommar

42

2016–2017

682

offentleg utval som ser på kva likestillingsutfordringar barn møter på ulike arenaer

126

2016–2017

683

evaluere foreldrepermisjonsordninga

149

2016–2017

779

årleg rapportering om barnevernet til kommunestyret

83

2016–2017

780

spesialiserte hjelpetiltak

83

2016–2017

781

vurdere korleis tilsette i barnevernet kan sikrast mot vald og truslar

79

2016–2017

782

fullfinansiere barnevernsreforma

83

2016–2017

783

reglar for anbod i barnevernet

84

2016–2017

786

ordninga med nasjonal gjeldsinformasjon

109

2016–2017

788

portalbasert teneste for gjeldsinformasjon

109

2016–2017

789

utanlandsadopsjon

38

2016–2017

790

oppfølging av adopterte og familiane

38

2016–2017

791

kartleggje behovet for oppfølging etter adopsjon

38

2016–2017

873

oppretting og flytting av ny diskrimineringsnemnd

135

2016–2017

875

lågterskeltilbod for handheving av forbodet mot seksuell trakassering

135

2016–2017

932

sentral eining med ansvar for oppfølging av mindreårige offer for menneskehandel

89

2016–2017

1119

vidareføre aktivitets- og rapporteringsplikta

133