Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

I tilknyting til budsjettproposisjonen for 2018 er det sett opp standardtabellar med nøkkeltal for Likestillings- og diskrimineringsombodet og Forbrukarrådet:

Tabell Utgifter og inntekter etter art: Føremålet med tabellen er å vise brutto utgifter og inntekter for verksemda basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter dei prinsippa som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.

Tabell Inntekter etter inntektskjelde: Dei fleste nettobudsjetterte verksemdene har fleire inntektskjelder, og føremålet med tabell 2 er å gi ei oversikt over dei ulike kjeldene.

Tabell Kontantbehaldningane til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei føremåla kontantbehaldningane skal nyttast til: Føremålet med tabellen er å vise dei totale overføringane til neste budsjettår og samansetjinga av overføringane.

11.1 Likestillings- og diskrimineringsombodet

Tabell 11.1 Utgifter og inntekter etter art

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2014

2015

2016

2017

Utgiftsart

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

39 624 241

41 262 912

39 542 353

40 121 000

Varer og tenester

17 439 863

15 133 996

13 069 996

14 872 000

Sum driftsutgifter

57 064 104

56 396 908

52 612 349

54 993 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

-316 938

0

-158 199

0

Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

-316 938

0

-158 199

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege

rekneskapar

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

56 747 166

56 396 908

52 454 150

54 993 000

Inntektsart

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

1 798 003

0

0

0

Andre driftsinntekter

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

1 798 003

0

0

0

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

54 035 000

53 981 000

52 856 000

53 907 000

Andre innbetalingar

1 111 341

344 141

523 259

0

Sum overføringar til verksemda

55 146 340

54 325 141

53 379 259

53 907 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling frå sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

56 944 343

54 325 141

53 379 259

53 907 000

Netto endring i kontantbehaldninga

119 761

-2 071 767

925 109

-1 086 000

Tabell 11.2 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2014

2015

2016

2017

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

54 035 000

53 981 000

52 856 000

53 907 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

54 035 000

53 981 000

52 856 000

53 907 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter m.m.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

2 909 344

344 141

523 259

0

Sum oppdragsinntekter m.m.

2 909 344

344 141

523 259

0

Sum inntekter

56 944 344

54 325 141

53 379 259

53 907 000

Tabell 11.3 Kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei føremåla kontantbehaldningane skal nyttast til

Balansedag 31. desember

2014

2015

2016

Endring

Beløp i NOK

2015–2016

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

16 412 059

14 340 292

15 265 401

925 109

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

16 412 059

14 340 292

15 265 401

925 109

Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 319 362

3 498 274

3 236 771

-261 503

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 944 763

3 052 208

2 875 001

-177 207

Gjeld til leverandørar

473 110

-330 921

550 574

881 495

Gjeld til oppdragsgivarar

-625 126

-2 489 231

-2 699 981

-210 750

Anna gjeld med forfall i neste budsjettår

1 423 561

1 736 142

1 739 218

3 076

Sum til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

7 535 670

5 466 472

5 701 583

235 111

Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større fleirårige investeringsprosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne føremål som ikkje er sette i gang

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål / ikkje spesifiserte føremål

8 876 389

8 873 820

9 563 818

689 998

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

8 876 389

8 873 820

9 563 818

689 998

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

16 412 059

14 340 292

15 265 401

925 109

11.2 Forbrukarrådet

Tabell 11.4 Utgifter og inntekter etter art

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2014

2015

2016

2017

Utgiftsart

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

83 372 490

90 023 556

95 724 321

102 417 000

Varer og tenester

37 886 711

40 956 218

50 019 324

65 753 000

Sum driftsutgifter

121 259 201

130 979 774

145 743 644

168 170 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

2 543 658

7 054 809

7 778 336

4 315 000

Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

2 543 658

7 054 809

7 778 336

4 315 000

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

200 000

200 000

0

0

Sum overføringar frå verksemda

200 000

200 000

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

25 099

11 949

9 413

20 000

Sum finansielle aktivitetar

25 099

11 949

9 413

20 000

Sum utgifter

124 027 958

138 246 531

153 531 394

172 505 000

Inntektsart

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

1 497 171

-467 866

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

1 138 996

10 266

0

0

Sum driftsinntekter

2 636 167

-457 600

0

0

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

125 720 363

144 374 194

152 067 171

170 507 000

Andre innbetalingar

1 562 470

2 595 581

1 420 938

1 998 000

Sum overføringar til verksemda

127 282 833

146 969 775

153 488 109

172 505 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling frå sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

129 919 000

146 512 175

153 488 109

172 505 000

Netto endring i kontantbehaldninga

5 891 042

8 265 643

-43 285

0

Tabell 11.5 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2014

2015

2016

2017

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

125 004 123

144 374 194

151 321 318

170 507 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

37 500

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

716 240

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

125 720 363

144 374 194

151 358 818

170 507 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

1 963 761

1 851 008

2 122 636

1 998 000

Sum bidrag

1 963 761

1 851 008

2 122 636

1 998 000

Oppdragsinntekter m.m.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

0

0

0

0

Sum oppdragsinntekter m.m.

2 234 876

286 974

6 655

0

Sum inntekter

129 919 000

146 512 175

153 488 109

172 505 000

Tabell 11.6 Kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei føremåla kontantbehaldningane skal nyttast til

Balansedag 31. desember

2014

2015

2016

Endring

Beløp i NOK

2015–2016

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

31 195 234

39 460 878

39 417 593

-43 285

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

118 655

118 655

Sum kontantar og kontantekvivalentar

31 195 234

39 460 878

39 536 248

75 370

Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

7 108 376

7 511 706

8 565 309

1 053 602

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 214 221

6 770 517

6 897 675

127 158

Gjeld til leverandørar

2 033 539

5 512 971

6 997 047

1 484 076

Gjeld til oppdragsgivarar

1 499 761

770 312

-45 340

-815 653

Anna gjeld med forfall i neste budsjettår

6 307 006

7 917 250

3 471 739

-4 445 511

Sum til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

23 162 905

28 482 757

25 886 429

-2 596 328

Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større fleirårige investeringsprosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne føremål som ikkje er sette i gang

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål / ikkje spesifiserte føremål

-1 784 088

-2 817 068

-1 894 955

922 113

Fri verksemdskapital

9 816 419

13 795 190

15 544 775

1 749 585

Sum andre avsetjingar

8 032 331

10 978 122

13 649 820

2 671 698

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

-1

-1

-1

0

Sum langsiktig gjeld

-1

-1

-1

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

31 195 234

39 460 878

39 536 248

75 370