Klima- og miljødepartementet (KLD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Tilråding frå Klima- og miljødepartementet 22. september 2017, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format