Klima- og miljødepartementet (KLD)

5.1 Merknader til budsjettframlegget

Regjeringa foreslår ei samla løyving til Klima- og miljødepartementet på 10 452,842 mill. kroner på utgiftssida og 354,119 mill. kroner på inntektssida.

5.2 Utgifter

Utgifter under programkategori 12.10 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

1400

Klima- og miljødepartementet

482 723

555 220

639 660

15,2

1410

Miljøforsking og miljøovervaking

707 839

830 036

791 839

-4,6

1411

Artsdatabanken

66 328

1412

Meteorologiformål

469 279

Sum kategori 12.10

1 190 562

1 385 256

1 967 106

42,0

Utgifter under programkategori 12.20 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

1420

Miljødirektoratet

3 345 306

4 602 910

4 025 524

-12,5

1422

Miljøvennleg skipsfart

6 126

5 322

5 438

2,2

1423

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

14 282

15 586

16 735

7,4

1424

MAREANO

23 704

38 585

39 429

2,2

1425

Vilt- og fisketiltak

82 915

87 793

95 309

8,6

Sum kategori 12.20

3 472 333

4 750 196

4 182 435

-12,0

Utgifter under programkategori 12.30 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

1429

Riksantikvaren

606 493

650 419

633 985

-2,5

1432

Norsk kulturminnefond

87 094

103 898

92 378

-11,1

Sum kategori 12.30

693 587

754 317

726 363

-3,7

Utgifter under programkategori 12.60 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

1471

Norsk Polarinstitutt

292 728

299 278

301 094

0,6

1472

Svalbard miljøvernfond

19 838

14 638

17 658

20,6

1473

Kings Bay AS

41 573

21 642

-47,9

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforsking

52 074

51 913

51 793

-0,2

Sum kategori 12.60

364 640

407 402

392 187

-3,7

Utgifter under programkategori 12.70 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

1481

Klimakvotar

106 567

199 986

184 751

-7,6

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

2 648 051

2 881 825

3 000 000

4,1

Sum kategori 12.70

2 754 618

3 081 811

3 184 751

3,3

5.3 Inntekter

Inntekter under programkategori 12.10 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

4400

Klima- og miljødepartementet

2 479

2 138

2 195

2,7

Sum kategori 12.10

2 479

2 138

2 195

2,7

Inntekter under programkategori 12.20 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

4420

Miljødirektoratet

134 366

147 398

135 566

-8,0

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

93 560

100 819

107 500

6,6

Sum kategori 12.20

227 926

248 217

243 066

-2,1

Inntekter under programkategori 12.30 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

4429

Riksantikvaren

6 629

5 631

5 783

2,7

Sum kategori 12.30

6 629

5 631

5 783

2,7

Inntekter under programkategori 12.60 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

4471

Norsk Polarinstitutt

98 285

83 578

85 405

2,2

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

19 776

14 650

17 670

20,6

Sum kategori 12.60

118 061

98 228

103 075

4,9

Utgifter fordelte på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

01 – 01

Driftsutgifter

1 275 608

1 451 920

1 492 894

2,8

11 – 25

Varer og tenester

1 157 458

1 397 540

1 369 367

-2,0

30 – 49

Nybygg, anlegg m.v.

606 130

666 408

551 042

-17,3

50 – 59

Overføringar til andre statsrekneskaper

554 976

643 785

938 220

45,7

60 – 69

Overføringar til kommunar

63 738

436 007

256 707

-41,1

70 – 89

Overføringar til private

4 817 830

5 783 322

5 844 612

1,1

Sum under departementet

8 475 740

10 378 982

10 452 842

0,7

Inntekter fordelte på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

01 – 29

Sal av varer og tenester m.v.

241 759

238 745

228 949

-4,1

50 – 91

Skattar, avgifter og andre overføringar

113 336

115 469

125 170

8,4

Sum under departementet

355 095

354 214

354 119

0,0

Oversikt over bruk av stikkordet «kan overførast»

**Under Klima- og miljødepartementet blir stikkordet foreslått knytta til desse postane utanom postgruppe 30 – 49

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2017

Forslag 2018

1400

74

Tilskot til AMAP

4 345

1400

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

1 958

109 480

1411

50

Arter og naturtypar

16 942

1411

70

Tilskot til arter og naturtypar

11 441

1420

23

Oppdrags- og gebyrrelatert verksemd

4 984

137 162

1420

61

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing

97 300

106 920

1420

69

Oppryddingstiltak

49 287

96 962

1420

70

Tilskot til vassmiljøtiltak

34 755

1420

71

Marin forsøpling

29

20 290

1420

73

Tilskot til rovvilttiltak

12 757

70 051

1420

78

Friluftsformål

1 268

179 821

1420

79

Oppryddingstiltak

450

1420

81

Naturarv og kulturlandskap

944

51 261

1420

82

Tilskot til truga arter og naturtypar

40 455

1420

85

Naturinformasjonssenter

2 350

62 114

1424

21

Spesielle driftsutgifter

10 311

39 429

1425

70

Tilskot til fiskeformål

14 446

1425

71

Tilskot til viltformål

35 600

1429

22

Bevaringsoppgåver

9 189

24 182

1429

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne

2 161

33 164

1429

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

16 116

142 015

1429

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

51 545

1429

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring

14 267

45 952

1429

74

Tilskot til fartøyvern

5 149

61 883

1429

75

Tilskot til fartøyvernsenter

707

15 757

1429

77

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområde

360

8 000

1429

79

Tilskot til verdsarven

8 840

57 036

1471

21

Spesielle driftsutgifter

2 039

72 067

1474

50

Tilskot til statlege mottakarar

23 793

1474

70

Tilskot til private mottakarar

38

28 000

1481

01

Driftsutgifter

10 091

4 441

1481

22

Kvotekjøp, generell ordning

74 787

180 000

1481

23

Kvotekjøp, statstilsette sine flyreiser

310

1482

73

Klima- og skogsatsinga

129 738

2 901 543