Klima- og miljødepartementet (KLD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

Omtalt side.

2016 – 2017

19

Omsetjingskrav for bruk av berekraftig biodrivstoff i drivstoffet for skipsfarten

143

2016 – 2017

21

Stimulere til auka ordremengd for null- og lågutsleppsskip og rapportere om korleis dette medverkar til å nå Noregs klimamål

143

2016 – 2017

24

Handlingsplan med sikte på å styrkje det samla friluftslivsarbeidet og friluftslivet si rolle i folkehelsearbeidet

143

2016 – 2017

25

Handlingsplan for auka skjøtsel, kanalisering og tilrettelegging, for å ta vare på naturverdiane og fremje friluftslivet i nasjonalparkaer og andre store verneområde

144

2016 – 2017

26

Utviding av Skjergardstenesta

144

2016 – 2017

27

Styrking av tiltak mot marin forsøpling – deltaking frå frivillige og lokale initiativ

144

2016 – 2017

108, nr. 1

Setje i gang ein prosess med aktuelle næringsorganisasjonar om etablering av ei miljøavtale med tilhøyrande CO 2 -fond

144

2016 – 2017

108, nr. 5

Trappe opp omsetjingskravet for biodrivstoff til vegtrafikk og delkravet om avansert biodrivstoff i åra 2017–2020

144

2016 – 2017

108, nr. 6

Følgje marknaden for avansert biodrivstoff

145

2016 – 2017

108, nr. 7

Utgreie klimapotensialet ved CO 2 -nøytralt syntetisk drivstoff

145

2016 – 2017

108, nr. 8

Innføre E10 som bransjestandard for bensin

145

2016 – 2017

108, nr. 18

Mål i forslag til klimalov

146

2016 – 2017

108, nr. 48

EUs miljøprogram LIFE

69

2016 – 2017

309

Privatimporterte bilar og lovpålagt returordning

147

2016 – 2017

421

Matsvinn

147

2016 – 2017

440

Gjennomføring forvaltinga av ulv

147

2016 – 2017

441

Endring av Forskrift om forvalting av rovvilt

148

2016 – 2017

529

Gratis levering av marint avfall

148

2016 – 2017

530

Endring av forureiningslova, gebyr for forsøpling

148

2016 – 2017

533

Forvalting av fisket i Tanavassdraget

148

2016 – 2017

589

Endring av rovviltforskrifta

148

2016 – 2017

590

Vidare oppfølging, praktisering og forvalting av ulv i Noreg

149

2016 – 2017

591

Fagleg gjennomgang av den norske delbestanden av ulv

149

2016 – 2017

722

Vedlikehaldsetterslepet på kulturminne

185

2016 – 2017

748

Oppretting av teknisk berekningsutval på klimafeltet

149

2016 – 2017

749

Biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukt av palmeolje

149

2016 – 2017

750

Avklare med ESA om det er rom for Noreg til å gjere gjeldande EUs berekraftskrav for alt biodrivstoff som blir omsett i Noreg.

149

2016 – 2017

751

Bransjeavtale om at alt sal av biodrivstoff skal vere palmeoljefritt og ha høgare klimaeffekt enn EUs minstekrav

149

2016 – 2017

753

Vurdere handlingsrommet for å fremje bruk av avansert berekraftig biodrivstoff

150

2016 – 2017

907

Heilskapleg nasjonal plan for marine verneområde

150

2016 – 2017

908

Ikkje iverksetje petroleumsverksemd i Froan/Sularevet og Iverryggen

150

2016 – 2017

909

Leggje fram fagleg oppdatert avgrensing av heile iskantsonen inkludert «Vesterisen»

150

2016 – 2017

910

Revidering av forvaltningsplan for Barentshavet–Lofoten

150

2016 – 2017

914

Forslag til tiltak og verkemiddel for overvassproblematikk

151

2016 – 2017

961

Industrielle anlegg for produksjon av biogass

151

2016 – 2017

1105

Fossilfrie anleggsprosjekt

151

2016 – 2017

1110

Etablering av ei miljøavtale med tilhøyrande CO 2 -fond for næringstransport

151

2015 – 2016

57

Tiltak for auka bruk av låg- og nullutsleppsteknologi i nærskipsfarten

152

2015 – 2016

100

Gjennomgang av Statskog SFs ordinære skogeigedommar for verneverdig skog

152

2015 – 2016

103

Karbonrike skogtypar

217

2015 – 2016

405

Status for bestanden av anadrome laksefisker

290

2015 – 2016

406

Stortingsmelding om avfallspolitikk og den sirkulære økonomien

152

2015 – 2016

537

Mål for reduksjon av matavfall og matsvinn i omsetnings- og forbrukarleddet

152

2015 – 2016

667

Mål om vern av både offentleg eigd skog og frivillig vern av privateigd skog

153

2015 – 2016

668

Plan for marine verneområde

153

2015 – 2016

669

Forringa økosystem

153

2015 – 2016

670

Vurdere kvalitetsnormer for økosystem

154

2015 – 2016

671

Vedtak i sakene om nasjonalparkane Jomfruland, Raet, vurdere vernevedtaket knytt til Lofotodden

154

2015 – 2016

672

Revidere dei heilskaplege og økosystembaserte forvaltingsplanane for havområda våre

154

2015 – 2016

673

Oppdatert forvaltingsplan for Norskehavet

154

2015 – 2016

674

Handlingsplan for sjøfuglar

154

2015 – 2016

675

Kvalitetsnorm for myr

155

2015 – 2016

676

Utvalte kulturlandskap

155

2015 – 2016

677

Kvalitetsnorm for villrein, og fleire utvalte arter

155

2015 – 2016

678

Styrkje arbeidet med eit økologisk grunnkart for Noreg

155

2015 – 2016

679

Oppdatere svartelista over framande skadelege organismar og raudlistene over truga arter og naturtypar

156

2015 – 2016

681

Forbod mot mikroplast i kroppspleieprodukt

156

2015 – 2016

682

Handlingsplan mot mikroplast

156

2015 – 2016

768

Endringar i ulvesona

156

2015 – 2016

769

Bestandsmålet for ulv i Noreg

156

2015 – 2016

770

Økonomiske ordningar for tap av eventuelle rettar eller belastningar innanfor ulvesona

157

2015 – 2016

771

Midlar til kommunar med ynglingar innanfor ulvesonen

157

2015 – 2016

772

Lik jakttid i og utanfor ulvesona

157

2015 – 2016

773

Uavhengig utgreiing av det genetiske opphavet til ulvestammen i Noreg

157

2015 – 2016

894

Noregs forslag til forsterka mål – som utgangspunkt for prosessen for å oppnå Paris-avtalas formål

217

2015 – 2016

895

Parisavtala, Noregs endelege nasjonalt fastsette bidrag for perioden 2021 – 2030

218

2015 – 2016

897

Klimanøytralitet

218

2014 – 2015

43

Heilskapleg plan for å fase ut fossil grunnlast i alle statlege bygg

157

2014 – 2015

387

Forbod mot fyring med fossil olje i hushald og til grunnlast i andre bygg

159

2014 – 2015

507

Saksbehandling av GMO-saker

159