Under Klima- og miljødepartementet blir i Prop. 1 S (2017 – 2018) statsbudsjettet for budsjettåret 2018 dei forslag til vedtak som følgjer ført opp:

Kapitla 1400 – 1482, 4400 – 4471 og 5578

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, forsking, og internasjonalt arbeid m.m.

1400

Klima- og miljødepartementet

01

Driftsutgifter

286 283 000

21

Spesielle driftsutgifter

84 608 000

50

Heilskapleg profilering, grøne løysingar

10 000 000

62

Den naturlege skulesekken

2 409 000

70

Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar

57 402 000

71

Internasjonale organisasjonar

85 133 000

74

Tilskot til AMAP , kan overførast

4 345 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak , kan overførast

109 480 000

639 660 000

1410

Miljøforsking og miljøovervaking

21

Miljøovervaking og miljødata

263 952 000

50

Basisløyvingar til miljøforskingsinstitutta

187 193 000

51

Forskingsprogram m.m.

276 503 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforsking

6 750 000

70

Nasjonale oppgåver ved miljøforskingsinstitutta

52 441 000

72

Tilskot til GenØk – Senter for biotryggleik

5 000 000

791 839 000

1411

Artsdatabanken

01

Driftsutgifter

31 670 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under postane 50 og 70

6 275 000

50

Arter og naturtypar , kan overførast, kan nyttast under postane 21 og 70

16 942 000

70

Tilskot til arter og naturtypar , kan overførast, kan nyttast under postane 21 og 50

11 441 000

66 328 000

1412

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

302 982 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

166 297 000

469 279 000

Sum Fellesoppgåver, forsking, og internasjonalt arbeid m.m.

1 967 106 000

Klima, naturmangfald og forureining

1420

Miljødirektoratet

01

Driftsutgifter

666 264 000

21

Spesielle driftsutgifter

243 020 000

22

Statlege vassmiljøtiltak

245 964 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert verksemd , kan overførast

137 162 000

30

Statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde , kan overførast

32 460 000

31

Tiltak i verneområde , kan overførast

74 419 000

32

Statlege tileigningar, fylkesvise verneplanar , kan overførast

3 006 000

33

Statlege tileigningar, nytt vern , kan overførast

5 062 000

35

Statlege tileigningar, skogvern , kan overførast

392 612 000

37

Skogplanting , kan overførast

10 375 000

38

Restaurering av myr og anna våtmark , kan overførast

20 625 000

39

Oppryddingstiltak , kan overførast, kan nyttast under postane 69 og 79

12 483 000

61

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing , kan overførast

106 920 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåtar

20 000 000

64

Skrantesjukeprøver frå fallvilt

1 700 000

65

Tiltak i kommunar med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

20 000 000

69

Oppryddingstiltak , kan overførast, kan nyttast under postane 39 og 79

96 962 000

70

Tilskot til vassmiljøtiltak , kan overførast

34 755 000

71

Marin forsøpling , kan overførast

20 290 000

72

Erstatning for beitedyr tekne av rovvilt , overslagsløyving

140 892 000

73

Tilskot til rovvilttiltak , kan overførast

70 051 000

74

CO 2 -kompensasjonsordning for industrien

496 041 000

75

Utbetaling av vrakpant , overslagsløyving

701 518 000

76

Refusjonsordningar , overslagsløyving

119 462 000

77

Ymse organisasjonar og stiftelsar m.m.

14 416 000

78

Friluftsformål , kan overførast

179 821 000

79

Oppryddingstiltak , kan overførast, kan nyttast under postane 39 og 69

450 000

81

Naturarv og kulturlandskap , kan overførast, kan nyttast under post 21

51 261 000

82

Tilskot til truga arter og naturtypar , kan overførast

40 455 000

84

Internasjonalt samarbeid

4 964 000

85

Naturinformasjonssenter , kan overførast

62 114 000

4 025 524 000

1422

Miljøvennleg skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

5 438 000

5 438 000

1423

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

01

Driftsutgifter

16 735 000

16 735 000

1424

MAREANO

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

39 429 000

39 429 000

1425

Vilt- og fisketiltak

01

Driftsutgifter

15 132 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 131 000

70

Tilskot til fiskeformål , kan overførast

14 446 000

71

Tilskot til viltformål , kan overførast

35 600 000

95 309 000

Sum Klima, naturmangfald og forureining

4 182 435 000

Kulturminne og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren

01

Driftsutgifter

145 383 000

21

Spesielle driftsutgifter

36 829 000

22

Bevaringsoppgåver , kan overførast

24 182 000

50

Tilskot til samisk kulturminnearbeid

3 523 000

60

Kulturminnearbeid i kommunane

8 716 000

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne , kan overførast

33 164 000

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap , kan overførast

142 015 000

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne , kan overførast

51 545 000

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring , kan overførast

45 952 000

74

Tilskot til fartøyvern , kan overførast

61 883 000

75

Tilskot til fartøyvernsenter , kan overførast

15 757 000

77

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområde , kan overførast

8 000 000

79

Tilskot til verdsarven , kan overførast

57 036 000

633 985 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

92 378 000

92 378 000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

726 363 000

Nord- og polarområda

1471

Norsk Polarinstitutt

01

Driftsutgifter

228 529 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

72 067 000

50

Stipend

498 000

301 094 000

1472

Svalbard miljøvernfond

50

Overføringar til Svalbard miljøvernfond

17 658 000

17 658 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskot

21 642 000

21 642 000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforsking

50

Tilskot til statlege mottakarar , kan overførast, kan nyttast under post 70

23 793 000

70

Tilskot til private mottakarar , kan overførast, kan nyttast under post 50

28 000 000

51 793 000

Sum Nord- og polarområda

392 187 000

Internasjonalt klimaarbeid

1481

Klimakvotar

01

Driftsutgifter , kan overførast

4 441 000

22

Kvotekjøp, generell ordning , kan overførast

180 000 000

23

Kvotekjøp, statstilsette sine flyreiser , kan overførast

310 000

184 751 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

01

Driftsutgifter

98 457 000

73

Klima- og skogsatsinga , kan overførast

2 901 543 000

3 000 000 000

Sum Internasjonalt klimaarbeid

3 184 751 000

Sum departementets utgifter

10 452 842 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, regional planlegging, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

4400

Klima- og miljødepartementet

02

Ymse inntekter

429 000

03

Refusjon frå Utanriksdepartementet

1 766 000

2 195 000

Sum Fellesoppgåver, regional planlegging, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

2 195 000

Klima, naturmangfald og forureining

4420

Miljødirektoratet

01

Oppdrag og andre ymse inntekter

4 280 000

04

Gebyr, forureiningsområdet

38 200 000

06

Gebyr, fylkesmannsembeta sine miljøvernavdelingar

29 524 000

07

Gebyr, kvotesystemet

8 100 000

08

Gebyr, naturforvaltningsområde

4 912 000

09

Internasjonale oppdrag

50 550 000

135 566 000

Sum Klima, naturmangfald og forureining

135 566 000

Kulturminne og kulturmiljø

4429

Riksantikvaren

02

Refusjonar og ymse inntekter

4 506 000

09

Internasjonale oppdrag

1 277 000

5 783 000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

5 783 000

Nord- og polarområda

4471

Norsk Polarinstitutt

01

Sals- og utleigeinntekter

11 031 000

03

Inntekter frå ymse tenesteyting

60 794 000

21

Inntekter, Antarktis

13 580 000

85 405 000

Sum Nord- og polarområda

85 405 000

Skattar og avgifter

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

17 670 000

71

Jeger- og fellingsavgifter

91 000 000

72

Fiskaravgifter

16 500 000

125 170 000

Sum Skattar og avgifter

125 170 000

Sum departementets inntekter

354 119 000

Fullmakt til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan:

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinntekter under

kap. 1400 post 01

kap. 4400 post 02

Kap. 1420 post 01

Kap. 4420 post 01

kap. 1420 post 23

kap. 4420 postene 04, 06, 08 og 09

kap. 1429 post 01

kap. 4429 postene 02 og 09

kap. 1471 post 01

kap. 4471 postene 01 og 03

kap. 1471 post 21

kap. 4471 post 21

kap. 1472 post 50

kap. 5578 post 70

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding skal også dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og påverkar derfor også kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltingsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift. Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter blir tekne med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

III

Fullmakt til overskridingar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan:

  1. overskride løyvinga på kap. 1481 Klimakvotar, post 01 Driftsutgifter, til dekning av honorar, transaksjonskostnader og utgifter til fagleg bistand i samband med sal av klimakvotar.

  2. overskride løyvinga på kap. 1481 Klimakvotar, post 22 Kvotekjøp, generell ordning, med eit beløp som svarer til inntekter frå sal av klimakvotar som er rekneskapsført på kap. 4481 Sal av klimakvotar, post 01 Salsinntekter.

Fullmakt til å pådra staten forpliktingar utover løyvingar som er gitt

IV

Kjøp av klimakvotar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvotar innanfor ei samla ramme på 1 900 mill. kroner for gamle og nye forpliktingar under kap. 1481 Klimakvotar, post 22 Kvotekjøp, generell ordning.

V

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan gjere bestillingar av materiell o.l. utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye bestillingar og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1420

Miljødirektoratet

31

Tiltak i verneområde

3 mill. kroner

38

Restaurering av myr og anna våtmark

9,5 mill. kroner

VI

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan gi tilsegn om tilskot utover løyvingar som er gitt, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1420

Miljødirektoratet

30

Statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde

55 mill. kroner

33

Statlege tileigningar, nytt vern

4,4 mill. kroner

34

Statlege tileigningar, nasjonalparkar

1 mill. kroner

35

Statlege tileigningar, skogvern

116,4 mill. kroner

61

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing

156 mill. kroner

71

Marin forsøpling

15 mill. kroner

73

Rovvilttiltak

10 mill. kroner

78

Friluftsformål

3 mill. kroner

85

Naturinformasjonssenter

2 mill. kroner

1429

Riksantikvaren

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne

61 mill. kroner

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

40 mill. kroner

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

10 mill. kroner

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring

10 mill. kroner

74

Tilskot til fartøyvern

15 mill. kroner

79

Tilskot til verdsarven

15 mill. kroner

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsinga

2014 mill. kroner

VII

Fullmakt til å inngå forpliktingar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan pådra forpliktingar for framtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsegn om tilskot ut over gitt løyving under kap. 1420 Miljødirektoratet, postane 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at samla ramme for nye forpliktingar og gammalt ansvar ikkje overstig 30,7 mill. kroner.

Andre fullmakter

VIII

Utbetaling av tilskot

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2018 får unntak frå føresegnene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalingar av gitte løyvingar på følgjande måte:

  1. Utbetalingar av tilskot til utviklingsformål kan gjerast éin gang i året for FNs klima- og skogprogram, Verdsbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og Bio-Carbon Fund plus.

  2. Utbetalingar av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan gjerast i medhald av organisasjonens regelverk.

  3. Utbetalingar av tilskot til fond forvalta av FNs Multi Partner Trust Fund og Inter-American Development Bank (IDB) kan skje i medhald av regelverket for det enkelte fondet.

IX

Utbetaling til Verdsbankens karbonfond

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2018 får unntak frå føresetnadene i Stortingets vedtak frå 8. november 1984 om utbetalingar av gitte løyvingar gjennom at tilskot til Verdsbankens Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund kan utbetalast med det føremål å betale for framtidige verifiserte utsleppsreduksjonar.

X

Utbetaling av tilskot til offentleg-privat samarbeid

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet får unntak frå føresetnadene i Stortingsvedtak av 8. november 1984 om at utbetaling av gitte løyvingar berre skal skje ved behov, slik at det kan utbetalast tilskot til risikoreduksjon for investeringar i avskogingsfri og berekraftig råvareproduksjon i tråd med kriteria for kap. 1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak, post 73 Klima- og skogsatsinga.

XI

Utbetaling av renter på tilskot

Stortinget samtykkjer i at opptente renter på tilskot som er utbetalte frå Noreg under Klima- og skogsatsinga på kap. 1482, post 73 kan nyttast til tiltak etter avtale mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottakaren.