Kunnskapsdepartementet (KD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Tilråding frå Kunnskapsdepartementet 22. september 2017, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format