Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 1 S

(2017–2018)

Svalbardbudsjettet

Tilråding frå Justis- og beredskapsdepartementet 22. september 2017, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format

Innholdsfortegnelse

Del 1 Innleiing

1 Innleiing

2 Mål for norsk svalbardpolitikk

3 Forslag til svalbardbudsjett for 2018

4 Forslag til løyvingar til svalbardformål frå andre departement over statsbudsjettet (jf. vedlegg 1)

5 Oversikt over forslag til løyvingar på svalbardbudsjettet for 2018

Del 2 Dei enkelte utgifts- og inntektskapitla

Kap. 0001 Tilskot til Svalbard kyrkje

Kap. 0003 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

Kap. 0004 Tilskot til Svalbard museum

Kap. 0005 Sysselmannen (jf. kap. 3005)

Kap. 3005 Sysselmannen (jf. kap. 0005)

Kap. 0006 Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

Kap. 3006 Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 0006)

Kap. 0007 Tilfeldige utgifter

Kap. 0009 Kulturminnetiltak (jf. kap. 3009)

Kap. 3009 Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009)

Kap. 0011 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

Kap. 0017 Refusjon til Norsk Polarinstitutt

Kap. 0018 Navigasjonsinnretningar

Kap. 0019 Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

Kap. 0020 Statsbygg Svalbard (jf. kap. 3020)

Kap. 0022 Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 3022)

Kap. 3022 Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 0022)

Kap. 3030 Skattar og avgifter

Kap. 3035 Tilskot frå statsbudsjettet

Forslag til vedtak om løyving av utgifter og inntekter for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2018

Forslag til vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2018

Forslag til vedtak om bestillingsfullmakt for budsjetterminen 2018

Forslag til vedtak om meirinntektsfullmakt for budsjetterminen 2018

Forslag til vedtak om meirinntektsfullmakt for budsjetterminen 2018

Forslag til vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjetterminen 2018

Vedlegg og registre

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3