Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 1 S

(2017–2018)

Svalbardbudsjettet

Følgjande oversikt viser rekneskapstal for 2016, vedteke budsjett for 2017 og forslag til løyving over svalbardbudsjettet for 2018. Inntektene er eksklusive tilskotet frå statsbudsjettet.

(i 1 000 kr)

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Utgifter

444 650

462 982

466 907

Inntekter

186 930

142 044

228 537

Utgifter på programkategori 06.80 fordelt på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

0001

Tilskot til Svalbard kyrkje

4 889

5 234

5 350

2,2

0003

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

168 405

153 506

150 190

-2,2

0004

Tilskot til Svalbard Museum

11 924

12 250

12 520

2,2

0005

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

53 986

64 616

66 640

3,1

0006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

193 849

198 500

202 867

2,2

0007

Tilfeldige utgifter

1 745

1 400

1 100

-21,4

0009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 3009)

1 937

1 975

2 020

2,3

0011

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1 659

1 800

1 840

2,2

0017

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

3 432

3 520

3 600

2,3

0018

Navigasjonsinnretningar

6 700

7 200

7 360

2,2

0019

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

6 635

7 120

7 190

1,0

0020

Statsbygg, Svalbard (jf. kap. 3020)

3 831

2 061

2 110

2,4

0022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 3022)

3 757

3 800

4 120

8,4

Sum kategori 06.80

462 749

462 982

466 907

0,8

Utgifter på programkategori 06.80 fordelt på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

01-23

Driftsutgifter

272 238

285 097

294 147

3,2

30-49

Nybygg, anlegg m.v.

116

0

0

0

50-58

Overføringar til andre stats- rekneskapar

3 432

3 520

3 600

2,4

70-89

Overføringar til private

186 963

172 390

169 160

-1,9

Sum under departementet

462 749

462 982

466 907

0,8

Inntekter på programkategori 06.80 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

Pst. endr. 17/18

3005

Sysselmannen (jf. kap. 0005)

5 330

2 900

3 300

13,8

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 0006)

1 199

0

0

-

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009)

0

0

0

-

3020

Statsbygg Svalbard (jf. kap. 0020)

0

0

0

-

3022

Skattekontoret Svalbard (jf. kap. 0022)

295

280

330

17,9

3030

Skattar og avgifter

180 107

138 864

224 907

62,0

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

276 138

320 938

238 370

-25,7

Sum kategori 06.80

463 069

462 982

466 907

0,8