Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 1 S

(2017–2018)

Svalbardbudsjettet

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

168 405

153 506

150 190

Sum kap. 0003

168 405

153 506

150 190

Løyvinga er ei prisjustert vidareføring av 2017-løyvinga og skal dekkje utgiftene til drift av og investeringar i lokalstyret si verksemd. Løyvinga er redusert med 5 mill. kroner som statens del av kostnadane i samband med rehabiliteringa av energiverket (Stortinget vedtok i 2015 at kostnadane med rehabiliteringa i perioden 2015–2018 blir dekte som eit spleiselag der lokalstyret dekkjer 1/3 og staten 2/3 av kostnadane). Vidare er løyvinga redusert med 2 mill. kroner for bortfall av eingongsløyvinga til tiltak for omstilling i 2017 og 180 000 kroner grunna endringar i regelverket for kontanttilskot og auka makspris i barnehagar.

Longyearbyen Lokalstyre har gjennom mange år fått eit tilskot på kap. 7 på svalbardbudsjettet til å utarbeide ein årleg analyse av samfunns- og næringsutviklinga. Regjeringa foreslår at løyvinga frå 2018 gis direkte på kap. 3 med 150 000 kroner.

Etter forskrift 5. april 2000 nr. 347 om overskotsutdeling frå Nordpolet AS, skal nettooverskotet frå sal av alkoholhaldig drikk frå Nordpolet overførast til Longyearbyen lokalstyre, som fordeler midlane til velferdsformål. Lokalstyret fordelte i 2017 overskotet for 2016 som utgjorde 5,5 mill. kroner. Longyearbyen lokalstyre rapporterer til Sysselmannen om bruken av midlane.