Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 1 S

(2017–2018)

Svalbardbudsjettet

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

01

Driftsutgifter

53 986

64 616

66 640

Sum kap. 0005

53 986

64 616

66 640

Sysselmannen på Svalbard hadde 37 tilsette ved utgangen av 2016. Alle er tilsette i åremålsstillingar, med maksimalt åremål på seks år.

Løyvinga på kap. 0005 Sysselmannen skal dekkje utgifter til løn og drift av sysselmannskontoret, under dette utgifter til vedlikehald og fornying av utstyrsparken, mellom anna terrenggåande beltevogner, småbåtar, snøskuterar og utstyr for oljevernberedskap. Løyvinga er ei prisjustert vidareføring av 2017-løyvinga.

Regjeringa foreslår å auke løyvinga med 475 000 kroner grunna heilårsverknad knytt til ei ny politistilling frå hausten 2017.

Sysselmannen disponerer store utstyrs- og transportressursar, mellom anna terrenggåande beltevogner, småbåtar, snøskuterar og utstyr for oljevernberedskap. Dette er naudsynt for å kontrollere og halde oppsyn med den store øygruppa. Saman med helikopter og skip er utstyrsparken òg naudsynt for redningsberedskapen på øygruppa.

Justis- og beredskapsdepartementet ber Stortinget samtykkje i at departementet i 2018 kan bestille varer for inntil 3 mill. kroner utover løyvinga som er gitt på kap. 0005 post 01, jf. forslag til vedtak. Svalbardbudsjettet er i stor grad eit driftsbudsjett. Fullmakta er meint å dekkje Sysselmannens behov for større utstyrsinvesteringar over budsjetterminane.