Justis- og beredskapsdepartementet

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

70

Diverse tilskot

1 745

1 400

1 100

Sum kap. 0007

1 745

1 400

1 100

Løyvinga under denne posten er disponert av Justis- og beredskapsdepartementet. Posten skal dekkje informasjonstiltak, støtte til ulike velferdsformål, utgreiingar, mindre prosjektkostnader og liknande, og til mindre, ikkje føresette utgifter.

Meirutgiftene Telenor har i samband med samfunnspålagte teletenester på Svalbard, er dekte over denne posten.

Longyearbyen lokalstyre har gjennom mange år fått eit tilskot på kap. 7 på svalbardbudsjettet til å utarbeide ein årleg analyse av samfunns- og næringsutviklinga. Det er foreslått at løyvinga frå 2018 blir gitt direkte på kap. 3 (Tilskot til Longyearbyen lokalstyre) med 150 000 kroner.