Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 1 S

(2017–2018)

Svalbardbudsjettet

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

01

Driftsutgifter

6 700

7 200

7 360

Sum kap. 0018

6 700

7 200

7 360

Løyvinga skal dekkje utgifter til vedlikehald og naudsynte utskiftingar av navigasjonsinnretningar i farvatna ved Svalbard. Innretningane er etablerte for sjøtrafikk. Norsk Polarinstitutt utfører tenesta på oppdrag frå Kystverket, og så langt det er praktisk mogeleg i kombinasjon med instituttet si ekspedisjonsverksemd på Svalbard. Løyvinga vil setje Kystverket i stand til i 2018 å vidareføre den naudsynte moderniseringa av navigasjonsinnretningane.