Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 1 S

(2017–2018)

Svalbardbudsjettet

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

01

Diverse inntekter

295

280

330

Sum kap. 3022

295

280

330

Heile inntekta er avtalt refusjon frå Svalbard miljøvernfond for arbeidet skattekontoret utfører med rekneskaper for fondet. Det er foreslått at Finansdepartementet i 2018 kan overskride løyvinga på kap. 0022, post 01 mot tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3022, post 01.