Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 1 S

(2017–2018)

Svalbardbudsjettet

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2016

Saldert budsjett 2017

Forslag 2018

70

Skattar m.m.

174 277

136 570

220 700

71

Utførselsavgift

4 738

1 250

3 200

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 092

1 044

1 007

Sum kap. 3030

180 107

138 864

224 907

Post 70 Skattar m.m.

Post 70 gir eit overslag over venta skatteinntekter frå Svalbard for 2018. Overslaget er basert på forventa fastsetjing for skatteåret 2017. Delar av venta auke skuldast venta skatteinntekt for forteneste av sal av ein større konkret eigedom på Svalbard.

Post 71 Utførselsavgift

Utførselsavgift blir kravd inn i medhald av lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kol, jordoljer og andre mineral og bergarter som blir førte ut frå Svalbard. Inntektene frå utførselsavgifta er avhengig av utskipa kvantum kol og kolprisen på verdsmarknaden. Innbetalt koleksportavgift for 2016 var 4,7 mill. kroner. Grunna svært låge kolprisar og ein sterk nedgang i produksjonen var det budsjettert med ein nedgang i avgifta frå 2016 til 2017. Budsjettert inntekt er justert opp igjen for 2018 mellom anna på grunn av nye prognosar for sal av kol.

Post 72 Utmålsgebyr, årsavgift

Utmål er eit avgrensa område der utmålshavaren for ein gitt periode har einerett til å utnytte geologiske ressursar. Inntektene under denne posten kjem frå avgift ved krav om og vidareføring av utmål som er nedfelte i Bergverksordninga. Årsavgifta for å føre vidare eit utmål er 6 000 kroner.

I 2016 var det 12 avgiftspliktige utmål som gjekk ut ved årsskiftet. Det vart ikkje tildelt nye utmål. Ved inngangen til 2017 er det vidareført 359 utmål, av desse er 198 avgiftspliktige.

Med bakgrunn i fredinga av delar av Svalbard i 2003 har Nærings- og fiskeridepartementet, i samråd med dei andre departementa dette vedkjem, redusert avgifta for utmål som ligg i verna område. Det er ikkje rimeleg å krevje full avgift når vernet fører til at ein ikkje kan ha nokon aktivitet i utmåla. Utmålsavgifta er i slike høve sett til 1 500 kroner i året pr. utmål. Dette gjeld 43 utmål. Det er lagt til grunn at ingen avgiftspliktige utmål går ut i framlegget til budsjett for 2018.