Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 1 S

(2017–2018)

Svalbardbudsjettet

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 kan bestille varer for inntil 3 mill. kroner ut over den totale løyvinga som er gitt på kap. 5, post 01 og kap. 6, post 01 på svalbardbudsjettet.