Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Aust-Agder

Vest-Agder Aust-Agder Telemark Østfold Akershus VestfoldOslo Buskerud Rogaland Hordaland Hedmark Oppland Sogn og fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Svalbard

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Agder (UiA) med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 260 sjøfolk i Aust-Agder omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon:

 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Aust-Agder kan søke om disse pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 1,3 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Aust-Agder fylke.

Klima

 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.

Fengsel

 • Regjeringen foreslår å bevilge 732 millioner kroner i 2018 til byggeprosjektet med nytt fengsel i Agder, henholdsvis over Kommunal- og moderniseringsdepartementets og Justis- og beredskapsdepartementets budsjett. Det skal etableres to avdelinger med 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal. Administrasjon av fengselet legges til avdelingen i Mandal. Forventet ferdigstillelse er medio 2020.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til planlagt utvidelse av Arendal fengsel, avdeling Evje.

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Aust-Agder innebærer dette: 

 • E18 Tvedestrand-Arendal, Tvedestrand og Arendal kommuner
  Prosjektet E18 Tvedestrand–Arendal i Aust-Agder er det første utbyggingsprosjektet som ble satt i gang av Nye Veier AS. I veiutbyggingsavtalen med Samferdselsdepartementet er det avtalt et samlet vederlag på 6 037 millioner 2017-kroner. Bompengefinansieringen utgjør 2 126 millioner kroner. Anlegget planlegges åpnet høsten 2019.
 • Vederlag til OPS-prosjekter: E18 Grimstad-Kristiansand, Grimstad, Lillesand og Kristiansand kommuner
  E18 Grimstad–Kristiansand i Aust-Agder og Vest-Agder ble åpnet for trafikk i 2009.  Kontrakten løper fram til 2034. For 2018 utgjør det kontraktsfestede vederlaget 354 millioner kroner, som forutsettes finansiert med 114 millioner kroner i statlige midler og 240 millioner kroner i bompenger.
 • E18 Grimstadporten, Grimstad kommune
  Innenfor midlene til fornying legges det opp til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Grimstadporten.
 • Rv 9 Bjørneråa-Optestøyl, Bykle kommune
  Innenfor rammen vil regjeringen prioritere midler til å videreføre arbeidene med strekningsvise utbedringstiltak på rv 9 i Setesdal i Aust-Agder. Det legges derfor opp til anleggsstart for utbyggingen av delstrekninga Bjørnaråa – Optestøyl i Bykle kommune i 2018.
 • Rv 9 Skomedal i Setesdal, Bygland kommune
  Det legges til grunn statlige midler til restfinansiering av utbyggingen av rv 9 ved Skomedal i Setesdal. Prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2017. 
 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
  Aust-Agder er omfattet av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. Regjeringen foreslår å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen i 2018, hvor nå syv fylker er omfattet. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene. 

Jernbane

 • Vedlikehold og fornying av jernbanenettet
  For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Aust-Agder med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov.

Elektronisk kommunikasjon

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.
 • Tilskudd til telesikkerhet og beredskap
  Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner. 

Post

 • Lørdagsomdeling av aviser
  Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
 • Statlig kjøp av post- og banktjenester
  Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.

Distrikts- og regionalpolitikk

 • Aust-Agder fylkeskommune er foreslått tildelt 24 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Aust-Agder deltar, og en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner).

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2017 til 2018 er anslått til 2,5 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2017 med 4 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2018 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2017 og 2018 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2016. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2017. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2017 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2018 anslått til -0,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2018 på 2,6 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2017–2018), Grønt hefte for 2018 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Aust-Agder

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,5 prosent.

I Aust-Agder har 6 av 15 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Evje og Hornnes kommune med 3,8 prosent, mens Bygland kommune har lavest vekst med 1,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2017.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Aust-Agder i 2016 utgiftskorrigerte frie inntekter under landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

I Aust-Agder hadde 7 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet1. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Aust-Agder hadde i 2016 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 4,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Aust-Agder hadde i gjennomsnitt 75 672 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2016. Landsgjennomsnittet var 63 977 kroner per innbygger.

Aust-Agder fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 1,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Aust-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,2 prosent (fra anslag på regnskap for 2017) i 2018.

Finansielle indikatorer

Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Aust-Agder fylkeskommune hadde i 2016 et netto driftsresultat på 5,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet uten Oslo var 5,0 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 10 525 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet uten Oslo lå på 11 392 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2016a

Netto

lånegjeld

2016a

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2016b

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2018

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2017 - 2018

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

0901 Risør

3,4

85 150

95

386 144

10 298

2,7

0904 Grimstad

2,2

54 399

96

1 191 305

30 810

2,7

0906 Arendal

3,4

80 570

95

2 310 952

54 873

2,4

0911 Gjerstad

-1,7

109 362

101

154 789

2 856

1,9

0912 Vegårshei

1,6

72 168

105

137 612

1 981

1,5

0914 Tvedestrand

2,5

45 389

95

350 555

9 273

2,7

0919 Froland

3,2

79 759

95

312 932

5 438

1,8

0926 Lillesandc

4,3

106 732

-

401 556

13 727

3,5

0928 Birkenes

6,0

81 486

95

291 000

5 721

2,0

0929 Åmli

7,9

89 688

101

137 900

4 127

3,1

0935 Iveland

4,1

49 236

104

91 457

1 201

1,3

0937 Evje og Hornnes

5,1

55 341

95

212 819

7 759

3,8

0938 Bygland

9,4

93 211

104

90 816

926

1,0

0940 Valle

3,6

106 647

107

87 883

1 161

1,3

0941 Bykle

14,2

14 869

136

81 442

978

1,2

Fordeles gjennom åretd

     

5 950

  

 

Aust-Agder

3,7

75 672

96

6 245 112

150 279

2,5

Aust-Agder fylkeskommune

5,7

10 525

97

1 540 820

33 051

2,2

a) Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).
b) Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter
c) Det er ikke beregnet tall for utgiftskorrigerte frie inntekter for 2016 for Lillesand kommune. Kommunen deltar i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene, og får et trekk i rammetilskuddet som følge av at midlene til omsorgstjenestene for kommunene i forsøket gis som et øremerket tilskudd i stedet for gjennom rammetilskuddet.
d) Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder forvalter en felles skjønnsramme for de to Agder-fylkene. Fordelingen av de ufordelte skjønnsmidlene i tabellen mellom de to fylkene er ikke bindende for den framtidige fordelingen.

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2016
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2016 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2016
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2018, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2017 til 2018, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2017 til 2018, nominell prosentvis vekst1) Det er ikke beregnet tall for utgiftskorrigerte frie inntekter for 2016 for Lillesand kommune. Kommunen deltar i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene, og får et trekk i rammetilskuddet som følge av at midlene til omsorgstjenestene for kommunene i forsøket gis som et øremerket tilskudd i stedet for gjennom rammetilskuddet.