Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Møre og Romsdal

Vest-Agder Aust-Agder Telemark Østfold Akershus VestfoldOslo Buskerud Rogaland Hordaland Hedmark Oppland Sogn og fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Svalbard

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Molde (HiM) med 1,3 millioner kroner. Det skal gå til å etablere 30 nye studieplasser ved høgskolesenteret i Kristiansund.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til NTNU, som har studiested i Ålesund, med 3 millioner kroner til 70 studieplasser i IKT.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) med 2 millioner kroner for 2018. Midlene skal gå utvikling og formidling av kunnskap om produksjon og forbruk av økologisk mat.

Forskning

 • Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis. Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner kroner.

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 2 360 sjøfolk i Møre og Romsdal omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Møre og Romsdal kan søke om pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 3,5 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Møre og Romsdal fylke.

Helse

 • Regjeringen foreslår å bevilge 220 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 3 554 millioner kroner til bygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal som skal erstatte sykehusene i Molde og Kristiansund. Det nye sykehuset skal inneholde nytt felles akuttsykehus på Hjelset og et distriktmedisinsk senter med dagkirurgisk tilbud i Kristiansund.

Klima

 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.

Miljø

 • Regjeringen er i dialog med blant annet Sunnmøre friluftsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune om en mulig opprettelse av en ny enhet av Skjærgårdstjenesten i fylket. Det er bevilget midler til å opprette nye enheter av Skjærgårdstjenesten, som kan utbetales når organiseringen og lokal medfinansiering er på plass. Denne prosessen har foreløpig kommet lengst i Møre og Romsdal, som trolig blir det fylket der en ny enhet blir opprettet først. Drift av offentlige friluftslivsområder og fjerning av marin forsøpling vil bli sentrale oppgaver for en eventuell ny enhet i Møre og Romsdal.

Flom

 • Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Møre- og Romsdal vil bli prioritert i 2018, herunder sikring av Gjerdeelva i Hareid kommune og skredsikring i Ørsta kommune. NVE vil fortsette utredningen om hvorvidt drenering av Åknesrenna i Møre og Romsdal kan være et egnet tiltak.

Forsvar

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sjøforsvaret med om lag 84,8 millioner kroner i 2018. Økningen vil blant annet benyttes til økt vedlikehold. Dette vil legge til rette for et høyt aktivitetsnivå i Sjøforsvaret, øke tilgjengeligheten på fartøyene og dermed bidra til økt operativ evne. I tillegg vil det økte vedlikeholdsnivået ha en positiv effekt på den lokale sysselsettingen og lokal maritim industri.

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Møre og Romsdal innebærer dette:

 • Rv 70 Meisingset – Tingvoll, Tingvoll kommune
  Regjeringen vil sette av midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet rv 70 Meisingset – Tingvoll. Veien ventes åpnet for trafikk våren 2019.
 • E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, Rauma kommune
  Regjeringen vil sette av midler til å fullføre skredsikringsprosjektet E136 Dølsteinfonna og Fantebraute i Rauma kommune. Veien ventes åpnet for trafikk i mai 2018.
 • Mindre tiltak på E39 med tilknytninger i Ørsta, Sula, Volda og Molde kommuner
  - Utbedring av ferjekaier på sambandene E39 Festøya – Solavågen og rv 651 Volda – Folkestad i Ørsta, Sula og Volda kommuner, i forbindelse med innføring av nye ferjer.
  - Bygging av undergang ved Ekset på E39 i Volda kommune.
  - Etablering av fortau på E39 ved Hjelset i Molde kommune.
  - Refusjon av forskutterte midler til bygging av gangbru over E39 ved Årø i Molde kommune.
 • Mindre fornyingstiltak fornying på E39 med tilknytninger i Ålesund kommune
  Fullføre utbedringen av Blindheim- og Moa-tunnelen i Ålesund kommune.
 • Mindre tiltak på E136 med tilknytninger i Ålesund, Rauma og Giske kommuner
  - Bygging av rundkjøring på rv 658 ved Kverve i Ålesund kommune.
  - Videreføre byggingen av kontrollstasjon på E136 i Rauma kommune.
  - Refusjon av forskutterte midler til å bygge gang- og sykkelvei langs rv 658 fra Gjøsund til Røysa i Giske kommune.
 • Mindre fornyingstiltak på E136 med tilknytninger i Rauma, Ålesund og Giske kommuner
  Videreføre utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 i Rauma kommune og Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv 658 i Ålesund og Giske kommuner.
 • Mindre tiltak på rv 70 i Kristiansund kommune
  Det prioriteres midler til å etablere døgnhvileplass i Kristiansund i Kristiansund kommune. 
 • Planlegging
  Det settes av midler til planlegging, blant annet til arbeidet med kommunedelplan for E39 Vegsund – Breivika (Ålesund og Sula kommuner) og reguleringsplan for E39 Volda – Furene (Volda kommune).
 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
  Møre og Romsdal er omfattet av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som omfatter syv fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.  

Jernbane

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. For Møre og Romsdal innebærer dette: 

 • Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett
  For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Møre og Romsdal med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov. 

Luftfart 

 • Kjøp av innenlandske flyruter
  Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1 milliard kroner til luftfartsformål i alt i 2018. Av dette er det satt av 725,7 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2015 nye kontrakter for ruteflyging på flyruten Ørsta-Volda – Bergen v.v. for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020.

Kyst

 • Fiskerihavner
  Regjeringen foreslår å bevilge 117,9 millioner kroner til å gjennomføre fiskerihavneprosjekter. Av dette settes 21 millioner kroner av til vedlikehold og 97 millioner kroner er foreslått til tiltak i fiskerihavner.
 • Gjersvika fiskerihavn (Sande kommune) – startes i 2018
 • Kystruten Bergen-Kirkenes
  Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 700,8 millioner kroner til drift av kystruten i 2018. I forbindelse med utlysning av konkurranse om nytt kjøp av tjenester når gjeldende avtale med Hurtigruten AS går ut, er det lagt opp til å videreføre tjenesten med daglige, helårlige og gjennomgående seilinger. 

Elektronisk kommunikasjon

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.
 • Tilskudd til telesikkerhet og beredskap
  Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner. 

Post

 • Lørdagsomdeling av aviser
  Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
 • Statlig kjøp av post- og banktjenester
  Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.

Distrikts- og regionalpolitikk

 • Møre og Romsdal fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 59 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (9 millioner kroner).

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2017 til 2018 er anslått til 2,5 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2017 med 4 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2018 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2017 og 2018 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2016. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2017. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2017 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2018 anslått til -0,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2018 på 2,6 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2017–2018), Grønt hefte for 2018 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Møre og Romsdal

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i Møre og Romsdal anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,5 prosent.

I Møre og Romsdal har 14 av 36 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Vestnes kommune med 4,9 prosent, mens kommunene Sandøy, Skodje og Gjemnes har lavest vekst med 1,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2017.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Møre og Romsdal i 2016 utgiftskorrigerte frie inntekter under landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

I Møre og Romsdal hadde 10 av 36 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Møre og Romsdal hadde i 2016 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 4,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Møre og Romsdal hadde i gjennomsnitt 83 968 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2016. Landsgjennomsnittet var 63 977 kroner per innbygger.

Møre og Romsdal fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 1,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Møre og Romsdal fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,9 prosent (fra anslag på regnskap for 2017) i 2018.

Finansielle indikatorer

Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Møre og Romsdal fylkeskommune hadde i 2016 et netto driftsresultat på 1,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet uten Oslo var 5,0 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 16 066 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet uten Oslo lå på 11 392 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2016a

Netto

lånegjeld

2016a

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2016b

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2018

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2017 - 2018

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

1502 Molde

4,6

108 939

96

1 391 365

49 870

3,7

1504 Ålesund

2,1

77 808

97

2 402 525

72 626

3,1

1505 Kristiansund

3,4

74 701

97

1 276 387

35 983

2,9

1511 Vanylven

5,1

64 072

97

201 181

4 882

2,5

1514 Sande

1,6

83 133

100

161 389

2 669

1,7

1515 Herøy

6,3

83 634

99

482 967

7 916

1,7

1516 Ulstein

2,1

151 403

99

458 083

13 870

3,1

1517 Hareid

4,4

62 469

96

284 985

10 102

3,7

1519 Volda

2,7

91 767

96

490 808

12 814

2,7

1520 Ørsta

2,5

63 655

95

585 917

13 040

2,3

1523 Ørskog

0,3

89 802

99

140 026

2 147

1,6

1524 Norddal

0,7

161 313

104

121 027

3 296

2,8

1525 Stranda

6,8

136 215

99

268 293

4 254

1,6

1526 Stordal

-3,3

127 407

108

77 698

1 449

1,9

1528 Sykkylven

5,9

57 750

95

413 826

7 246

1,8

1529 Skodje

3,5

68 603

97

256 572

2 963

1,2

1531 Sula

3,3

79 629

97

505 988

8 661

1,7

1532 Giske

1,0

112 746

97

438 574

7 837

1,8

1534 Haram

0,3

88 812

97

508 550

17 732

3,6

1535 Vestnes

0,5

51 754

92

354 332

16 519

4,9

1539 Rauma

3,4

70 927

97

433 307

12 195

2,9

1543 Nesset

1,7

94 104

98

183 507

5 724

3,2

1545 Midsund

2,0

75 143

103

137 565

2 950

2,2

1546 Sandøy

1,5

103 446

111

92 279

1 057

1,2

1547 Aukra

26,8

99 031

98

209 145

6 617

3,3

1548 Fræna

4,9

62 678

95

542 359

15 398

2,9

1551 Eide

-1,4

82 116

96

205 866

2 842

1,4

1554 Averøy

1,6

83 959

95

319 257

5 876

1,9

1557 Gjemnes

5,9

57 745

102

162 400

1 956

1,2

1560 Tingvoll

0,4

98 081

98

200 271

4 418

2,3

1563 Sunndal

3,0

67 530

98

411 506

6 907

1,7

1566 Surnadal

0,5

57 878

98

340 942

5 560

1,7

1567 Rindal

5,0

75 861

103

131 432

1 849

1,4

1571 Halsa

6,8

83 919

104

112 237

1 782

1,6

1573 Smøla

3,0

92 197

100

143 189

3 505

2,5

1576 Aure

2,7

67 410

112

250 455

10 235

4,3

Fordeles gjennom året

     

33 168

  

  

Møre og Romsdal

3,5

83 968

97

14 729 379

357 520

2,5

Møre og Romsdal fylkeskommune

1,5

16 066

99

4 123 331

115 703

2,9

a) Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).
b) Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2016
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2016 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2016
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2018, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2017 til 2018, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2017 til 2018, nominell prosentvis vekst