Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

Vest-Agder Aust-Agder Telemark Østfold Akershus VestfoldOslo Buskerud Rogaland Hordaland Hedmark Oppland Sogn og fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Svalbard

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Oslo (UiO) med 2,3 millioner kroner til 55 studieplasser i IKT.
 • Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til startbevilgning til Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo (UiO).
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Den franske skolen i Oslo med 15 millioner kroner. Det kommer i tillegg til at økningen på 5 millioner kroner fra Revidert nasjonalbudsjett 2017 blir videreført.

Næring/innovasjon

 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Oslo kan søke om disse pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 1,6 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Oslo og Akershus.

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 200 sjøfolk i Oslo omfattet av tilskuddsordningen.

Helse

 • Etablering av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet er definert som en viktig del av fremtidens Oslo universitetssykehus. Radiumhospitalet skal bli et spesialisert kreftsykehus. Regjeringen foreslår en låneramme på 2 738 millioner kroner til nytt klinikkbygg, med en bevilgning på 90 millioner kroner i 2018. Dette inkluderer 100 prosent lån på universitetsarealene som skal bygges samtidig, med en låneramme på 83 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, områdesatsing i indre Oslo øst. Områdesatsingen er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i indre Oslo øst, et område av byen med særskilte levekårsutfordringer.

Klima

 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.

Miljø

 • Områdesatsingene i Groruddalen og indre Oslo øst videreføres. Totalt foreslår regjeringen å bevilge om lag 116,7 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo i 2018.
 • Regjeringen har en dialog med Oslo kommune om å fornye og forlenge en satsing i Oslo sør i samarbeid med flere aktuelle departementer. Samlet foreslår regjeringen en bevilgning på 4 millioner kroner til Oslo sør-satsingen, hvorav 2 millioner kroner over kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Vann/flom

 • Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets­sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo.

Politi

 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til styrket politiinnsats i Oslo sør. Innsatsen skal bidra til å forebygge kriminalitet, med særlig vekt på oppfølging av unge i risikosonen og forhindre rekruttering til miljøer som begår kriminalitet. Innsatsen skal bidra til mindre kriminalitet, bedre integrering og trygge bomiljøer.
 • Regjeringen har en dialog med Oslo kommune om å fornye og forlenge en satsing i Oslo sør i samarbeid med flere aktuelle departementer.

Sikring

 • Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til å styrke sikkerheten i regjeringskvartalet, R5.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 20,1 millioner kroner til sikring av de kongelige eiendommer – logistikkbygget.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 139,4 millioner kroner til sikring av kongelige eiendommer.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å etablere en løsning for kjøling og oppvarming med sjøvann for nytt regjeringskvartal.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 176 millioner kroner til forprosjektering av nytt regjeringskvartal.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 70 millioner kroner til sikring av Regjeringsbygg 6.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner til sikringstiltak i regjeringens representasjonsanlegg.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til ny struktur for fylkesmannsembetene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 3,5 millioner kroner til Datatilsynet for gjennomføring av ny personvernlovgivning.

Kultur

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design med 4 millioner kroner for å legge til rette for omfattende forberedelser til flyttingen av samlingene til de nye lokalene på Vestbanen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 500 millioner kroner til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Norsk Folkemuseum med 8 millioner kroner for å få på plass et utvidet driftskonsept ved Ibsenmuseet. Norsk Folkemuseum har planer om å etablere teaterhistoriske utstillinger og, i samarbeid med Nationaltheatret, opprette en teaterscene ved Ibsenmuseet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner i 2018 til å sette i gang forprosjektering av prosjektet for rehabilitering av Nationaltheatret.

Forsvar

 • Regjeringens planlegger å bruke om lag 105 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Oslo i 2018. Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre prosjektene for å utbedre pålegg og mangelfulle løsninger i mannskapsmessen og kjøkkenet i Huseby leir, tilpasning til allmenn verneplikt i Huseby leir, bedret tilgjengelighet på Akershus slott og ny vaktsentral i Forsvarets ledelsesbygg.

Vei 

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Oslo innebærer dette: 

 • E6 – utbedring av tunneler
  Innenfor regjeringens foreslåtte midler til fornying legges det opp til å utbedre tunneler i Oslo. Regjeringen vil prioritere i alt 290 millioner kroner til å videreføre arbeidene med utbedring av Ekeberg- og Svartdalstunnelene på E6.  
 • Riksvei 150 – utbedring av tunneler
  Innenfor regjeringens foreslåtte midler til fornying legges det opp til å utbedre tunneler i Oslo. Dette omfatter midler til restfinansiering av utbedringsarbeidene i Tåsentunnelen. 

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

 • Bymiljøavtale for Oslo og Akershus
  Samferdselsdepartementet inngikk i juni 2017 en bymiljøavtale med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Avtalen skal legge til rette for at veksten i persontransporten i byområdet tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Avtalen er basert på Nasjonal transportplan 2014-2023 og gjelder for perioden 2017 til 2023.

  Regjeringen foreslår å bevilge 280 millioner kroner i belønningsmidler til Oslo og Akershus som en del av bymiljøavtalen i 2018.

  For 2018 foreslår regjeringen også å bevilge 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale. Inkludert ubrukte midler fra tidligere år blir samlet disponibelt beløp 780 millioner kroner. Midlene vil bli fordelt mellom byområdene når det foreligger nærmere avklaringer.

  I bymiljøavtalen har staten forpliktet seg til å dekke 50 prosent av prosjektkostnadene for Fornebubanen i Oslo og Akershus. Lokale myndigheter er ansvarlige for den resterende delen av finansieringen. Det statlige bidraget i 2018 dekkes av ubrukte midler fra 2016 og 2017.
 • Oslopakke 3 – utbygging av vei- og kollektivnett
  Oslopakke 3 er en viktig del av bymiljøavtalen, og er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket om utbygging og finansiering av vei- og kollektivtiltak for perioden 2008-2036. Samarbeidet omfatter riksveier, fylkesveier i Akershus, kommunale veier i Oslo, jernbane, trikk, T-bane, buss og båt i Oslo og Akershus. Finansieringen skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

  Fase 1 av det lokalt vedtatte takstsystemet for bompenger innebærer et nytt system med tids- og miljødifferensierte takster. Dette ble innført 1. oktober 2017.

  I juni i år ble det lokalt inngått en tilleggsavtale til den reviderte avtalen for Oslopakke 3 som innebærer fase 2 av takstsystemet med blant annet flere nye bomsnitt. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en egen sak om fase 2 av takstsystemet. 

Jernbane

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. For Oslo innebærer dette:  

 • Follobanen, Oslo og Ski kommuner
  Regjeringen vil sette av 4 697 millioner kroner til Follobanen. Prosjektet omfatter nytt dobbeltspor på strekningen Oslo-Ski. Midlene går til gjenstående grunnerverv og hovedarbeider for innføring til Oslo S, tunnelen og dagstrekningen mot Ski og Ski stasjon. Kostnadsrammen er 27,9 milliarder kroner. Det er planlagt å ta banen i bruk fra desember 2021. 

  Prosjektet bidrar til et effektivt kollektivtrafikksystem med god kapasitet i Oslo-regionen. Østfoldbanen er i dag overbelastet og det er svært utfordrende å forbedre togtilbudet. Follobanen vil halvere reisetiden mellom Oslo S og Ski, fra om lag 22 til 11 minutter. Det nye dobbeltsporet, i kombinasjon med videre utbygging av InterCity på Østfoldbanen, legger til rette for en betydelig forbedring i tilbudet for region- og lokaltog og godstog. 
 • Oslo omformerstasjon
  Innenfor budsjettet til investeringer i kapasitetsøkende tiltak legge regjeringen opp til å videreføre arbeidene med ny omformerstasjon på Åsland. Omformerstasjonen skal forsterke strømforsyningen til den sør-østlige delen av jernbanen i Oslo-området, og gi tilstrekkelig kapasitet til den planlagte togtrafikken på Follobanen.
 • Nye tog på Gjøvikbanen, Oslo, Nittedal, Lunner, Gran, Vestre Toten, og Gjøvik kommuner
  I 2018 er det planlagt å sette i alt 14 nye togsett av typen Flirt i trafikk på Gjøvikbanen og Vossebanen. Utskiftingen av de gamle togsettene på Gjøvikbanen startet høsten 2017 og skal fullføres i 2018. Til sammen skal ti gamle togsett skiftes ut med ti nye Flirt-tog. Innfasingen av det nye togmateriellet må avstemmes mot gjennomføringen av nødvendige tiltak i infrastrukturen.
 • Planlegging av plattformforlengelser og -forhøyelser på Gjøvikbanen, Oslo, Nittedal, Lunner, Gran, Vestre Toten, og Gjøvik kommuner
  For å legge til rette for innfasing av nye og lengre Flirt-tog, foreslås det å planlegge tiltak for plattformforlengelser og -forhøyelser. Det er varierende planstatus for de enkelte stasjoner på Gjøvikbanen som skal utbedres.
 • Kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området
  For å legge til rette for en mer robust infrastruktur og trafikkavvikling i Oslo-området, foreslår regjeringen blant annet å videreføre tiltak som gjør det mulig å kjøre flere tog samtidig på strekningen Nationaltheatret – Lysaker. Det pågår for øvrig planarbeid for kapasitetsøkende tiltak på blant annet Skøyen stasjon.
 • Strakstiltak på Alnabru godsterminal
  Innenfor regjeringens foreslåtte økonomiske ramme til investeringer i kapasitetsøkende tiltak, legges det opp til å gjennomføre strakstiltak på Alnabru for å forbedre driftsstabilitet og effektivitet.   
 • Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett
  For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Oslo med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov. 

Elektronisk kommunikasjon 

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.
 • Tilskudd til telesikkerhet og beredskap
  Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner. 

Post 

 • Lørdagsomdeling av aviser
  Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
 • Statlig kjøp av post- og banktjenester
  Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.

Distrikts- og regionalpolitikk

 • Oslo er foreslått tildelt om lag 8 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Oslo deltar.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2017 til 2018 er anslått til 2,5 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2017 med 4 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2018 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2017 og 2018 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2016. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2017. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2017 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2018 anslått til -0,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2018 på 2,6 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2017–2018), Grønt hefte for 2018 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Oslo kommune

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. For fylkeskommunene er tilsvarende tall 1,9 prosent. Oslo kommune anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Oslo kommune hadde i 2016 utgiftskorrigerte frie inntekter på 106 prosent av landsgjennomsnittet. Tilsvarende tall for Oslo som fylkeskommune var 98 prosent av landsgjennomsnittet1. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Oslo kommune hadde i 2016 et netto driftsresultat på 3,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 4,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Oslo kommune hadde 42 910 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2016. Landsgjennomsnittet for kommunene var 63 977 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2016a

Netto

lånegjeld

2016a

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2016b

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2018

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2017 - 2018

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

Kommune

           

0301 Oslo

3,6

42 910

106

36 391 446

885 313

2,5

Fordeles gjennom året

     

5 700

   

Fylke

           

03 Oslo

   

98

6 677 361

376 866

6,0

Oslo samlet

3,6

42 910

 

43 074 507

1 262 179

3,0

a) Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).
b) Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2016
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2016 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2016
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2018, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2017 til 2018, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2017 til 2018, nominell prosentvis vekst1) Oslo regnes både som kommune (kommunale oppgaver) og fylkeskommune (fylkeskommunale oppgaver) i beregningen av frie inntekter.