Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sogn og Fjordane

Vest-Agder Aust-Agder Telemark Østfold Akershus VestfoldOslo Buskerud Rogaland Hordaland Hedmark Oppland Sogn og fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Svalbard

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskulen på Vestlandet (HVL), som blant annet har studiested i Sogn og Fjordane, med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.

Forskning

 • Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis. Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner.

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 430 sjøfolk i Sogn og Fjordane omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 3,8 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Sogn og Fjordane fylke.
 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Sogn og Fjordane kan søke om pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.

Klima

 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.

Miljø

 • Regjeringen foreslår å bevilge 18,6 millioner kroner til å dekke ekstraordinære utgifter i 2018 for å bekjempe den dødelige skrantesyken som har blitt oppdaget hos villrein i Nordfjella. Innen 1. mai 2018 skal alle dyrene i Nordfjella villreinområde, sone 1, bli avlivet. Deretter skal en forberede etablering av en ny villreinstamme i området.

Vann/flom

 • Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Førde.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at kartleggings- og sikringstiltak i Sogn og Fjordane vil bli prioritert i 2018, herunder skredsikring av Stadheimselvi i Vik kommune og flomsikring i Gloppen kommune og Stryn kommune.

Vei 

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Sogn og Fjordane innebærer dette:

 • E39 Stavanger–Bergen–Ålesund med tilknytninger
  Det legges til grunn statlige midler til restfinansiering av utbyggingen av E39 på strekningene Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande nord. Prosjektet omfattet blant annet bygging av to delstrekninger på til sammen om lag 9 km i Gaular kommune.
 • E39 Bjørset–Skei, Jølster kommune
  Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende vei til 8,5 m veibredde og utretting av svinger. Prosjektet omfatter også utbedring av et skredpunkt. Anleggsarbeidene startet i mars 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2019. Regjeringen foreslår 190 millioner kroner i 2018.
 • E39 Farsund-Kussli, Askvollkrysset, Førdepakken og Svidalsneset
  - Bygge gang- og sykkelvei langs E39 på strekningen Farsund–Kussli
  - Bygge om Askvollkrysset mellom E39 og fv 609
  - Det er lagt til grunn bompenger til mindre tiltak innenfor Førdepakken.
  - Starte arbeidene med rasteplass langs E39 ved Svidalsneset.
 • Skredsikring på Rv 13 Vik–Vangsnes, Vik kommune
  Strekningen mellom Vik og Vangsnes er svært utsatt for skred. Det er lagt opp til anleggsstart i februar 2018, mot tidligere forutsatt høsten 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020, mot tidligere forutsatt i 2021. Regjeringen foreslår 118 millioner kroner i 2018.
 • Rv 55 Fardal – Ylvisåker, Sogndal kommune
  Byggingen av gang- og sykkelvei på strekningen Fardal–Ylvisåker på rv 55 fullføres.
 • Rv 13/rv 55 ferjekaier
  Det settes av midler til å utbedre ferjekaier for å legge til rette for nye ferjer i sambandet Hella-Dragsvik-Vangsnes på rv 13/rv 55 (Leikanger, Balestrand og Vik kommuner).
 • E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger
  - På rv 5 settes det av statlige midler til å fullføre utbyggingen av rv 5 Loftesnesbru i Sogndal kommune. Anleggsarbeidene startet i desember 2015. Det nye brua ventes åpnet for trafikk i november 2017, mot tidligere forutsatt sommeren 2018. Midlene i 2018 vil i hovedsak benyttes til å rive eksisterende bro, samt til å bygge gang- og sykkelfelt på den nye broen.
  - Det settes av midler til å utbedre Mannheller ferjekai på rv 5 i Sogndal kommune.
  - Det legges opp til å bygge om kryss på rv 5 ved Bergum i Førde kommune.
  - Det settes av fornyingsmidler til å utbedre Gudvanga-, Flenja-, Fretheim- og Onstadtunnelene i Aurland kommune på E16 i Sogn og Fjordane.
  - Det prioriteres midler til forberedende arbeider på prosjektet rv 5 Kjøsnesfjorden i Jølster kommune med sikte på anleggsstart i 2019.
 • E16 over Filefjell, Lærdal kommune
  For å sikre rasjonell fremdrift i byggingen av igangsatte delstrekninger foreslår regjeringen å bevilge 119,1 millioner kroner. Utbyggingen av E16 over Filefjell omfatter strekningen mellom Øye i Vang kommune i Oppland og Borlaug i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Regjeringen prioriterer midler til å videreføre utbyggingen av delstrekningen Øye-Eidsbru i Oppland. I tillegg er det satt av midler til restarbeider på prosjektet Varpe bru-Otrøosen-Smedalsosen i Oppland og Sogn og Fjordane.
 • Rv 15 Otta–Måløy, Vågsøy, Eid og Stryn kommuner
  Regjeringen vil sette av midler til tiltak for gang- og sykkelvei-inspeksjon på rv 15. Videre prioriteres det midler til busslommer ved Ytreeide på rv 15 i Stryn kommune.
 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
  Sogn og Fjordane omfattes av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som nå omfatter syv fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene. 

Jernbane

 • Myrdal stasjon på Bergensbanen og Flåmsbana, Aurland kommune
  Planleggingen av ny plattform og overgang fra Rallarvegen på Myrdal stasjon på Bergensbanen og Flåmsbana videreføres. Tiltaket er nødvendig for å bedre sikkerheten og reiseopplevelsen for passasjerene, i tillegg vil det gi økt kapasitet. I 2018 skal byggeplanen gjøres ferdig.

Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett
For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Sogn og Fjordane med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov. 

Kyst 

 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg
  Regjeringen foreslår å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. I tillegg kommer tidligere inndratte/ubrukte midler på posten, slik at det kan fordeles 39,65 millioner kroner på posten.  Av dette er det foreslått 1, 72 millioner kroner til Værlandet fiskerihavn (Askvoll kommune).
 • Kystruten Bergen-Kirkenes
  Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 700,8 millioner kroner til drift av kystruten i 2018. I forbindelse med utlysning av konkurranse om nytt kjøp av tjenester når gjeldende avtale med Hurtigruten AS går ut, er det lagt opp til å videreføre tjenesten med daglige, helårlige og gjennomgående seilinger. 

Luftfart 

 • Kjøp av innenlandske flyruter
  Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1 milliard kroner til luftfartsformål i 2018, hvorav 725,7 millioner kroner settes av til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2015 nye kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Sogn og Fjordane for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020:
  - Førde – Oslo v.v. og Førde – Bergen v.v.
  - Sogndal – Oslo v.v. og Sogndal – Bergen v.v.
  - Sandane – Oslo v.v. og Sandane – Bergen v.v. 

Elektronisk kommunikasjon 

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.
 • Tilskudd til telesikkerhet og beredskap
  Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner. 

Post 

 • Lørdagsomdeling av aviser
  Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
 • Statlig kjøp av post- og banktjenester
  Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.

Distrikts- og regionalpolitikk

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 54 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner).

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2017 til 2018 er anslått til 2,5 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2017 med 4 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2018 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2017 og 2018 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2016. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2017. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2017 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2018 anslått til -0,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2018 på 2,6 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2017–2018), Grønt hefte for 2018 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Sogn og Fjordane 

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i Sogn og Fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,3 prosent.

I Sogn og Fjordane har 8 av 26 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Eid kommune med 4,8 prosent, mens Fjaler kommune har lavest vekst med 1,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2017.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Sogn og Fjordane i 2016 utgiftskorrigerte frie inntekter på landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

I Sogn og Fjordane hadde 17 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i 2016 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 4,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i gjennomsnitt 84 675 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2016. Landsgjennomsnittet var 63 977 kroner per innbygger.

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 1,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Sogn og Fjordane fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 0,8 prosent (fra anslag på regnskap for 2017) i 2018.

Finansielle indikatorer

Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Sogn og Fjordane fylkeskommune hadde i 2016 et netto driftsresultat på 6,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet uten Oslo var 5,0 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 19 238 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet uten Oslo lå på 11 392 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2016a

Netto

lånegjeld

2016a

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2016b

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2018

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2017 - 2018

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

1401 Flora

1,5

108 327

99

681 742

15 647

2,3

1411 Gulen

1,8

42 618

104

169 846

4 506

2,7

1412 Solund

1,0

93 766

116

68 656

1 874

2,8

1413 Hyllestad

-2,6

87 628

107

101 106

1 337

1,3

1416 Høyanger

2,2

113 399

100

256 567

3 598

1,4

1417 Vik

1,7

80 314

101

181 368

2 547

1,4

1418 Balestrand

0,0

71 696

105

95 872

1 226

1,3

1419 Leikanger

2,6

72 380

100

142 689

3 323

2,4

1420 Sogndal

8,0

60 798

98

422 919

12 539

3,1

1421 Aurland

5,8

57 345

109

120 561

1 557

1,3

1422 Lærdal

2,4

103 943

106

140 780

3 632

2,6

1424 Årdal

2,2

71 090

101

311 392

7 207

2,4

1426 Luster

4,1

68 094

98

317 691

6 175

2,0

1428 Askvoll

3,9

68 136

100

199 911

3 638

1,9

1429 Fjaler

2,3

63 212

101

201 365

2 263

1,1

1430 Gaular

3,1

57 386

99

196 649

5 384

2,8

1431 Jølster

-0,8

101 626

100

192 665

2 592

1,4

1432 Førde

4,2

89 765

99

721 300

18 429

2,6

1433 Naustdal

0,8

104 127

101

184 810

4 335

2,4

1438 Bremanger

4,8

87 885

101

260 117

3 247

1,3

1439 Vågsøy

2,8

92 191

99

356 520

7 607

2,2

1441 Selje

6,0

72 979

101

177 893

3 722

2,1

1443 Eid

1,4

126 656

95

347 253

15 912

4,8

1444 Hornindal

2,5

74 987

106

85 034

1 248

1,5

1445 Gloppen

1,6

96 501

97

364 574

10 050

2,8

1449 Stryn

4,2

54 169

96

426 812

8 669

2,1

Fordeles gjennom året

     

6 100

  

  

Sogn og Fjordane

3,0

84 675

100

6 732 190

151 815

2,3

Sogn og Fjordane fylkeskommune

6,9

19 238

130

2 353 890

19 188

0,8

a) Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).
b) Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2016
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2016 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2016
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2018, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2017 til 2018, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2017 til 2018, nominell prosentvis vekst