Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vest-Agder

Vest-Agder Aust-Agder Telemark Østfold Akershus VestfoldOslo Buskerud Rogaland Hordaland Hedmark Oppland Sogn og fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Svalbard

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Agder (UiA) med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 330 sjøfolk i Vest-Agder omfattet av tilskuddsordningen. 

Næring/innovasjon

 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017.Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Vest-Agder kan søke om disse pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 1,6 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Vest-Agder fylke.

Helse

 • Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen på 1,2 millioner kroner til forsøksprosjektet Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge i Kristiansand. Prosjektet er et samarbeid mellom barnevernstjenesten i Kristiansand kommune, avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Prosjektet omfatter også kommunene som har et barnevernssamarbeid med Kristiansand kommune. Prosjektperioden varer ut 2019. Målet med prosjektet er å gi et koordinert tilbud til barn og unge og familiene deres i en akuttsituasjon, redusere behovet for akuttplasseringer og innlegginger på institusjon og sikre koordinert oppfølging etter akuttfasen.
 • Regjeringen vil etablere et statlig tilbud til barn som har et behov for langvarig og/eller spesialisert omsorg utenfor hjemmet, og som samtidig har omfattende og sammensatte psykiske vansker og lidelser. Regjeringen foreslår å bevilge 36,8 millioner over Barne- og likestillingsdepartementets budsjett og 3,9 millioner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til å etablere to omsorg- og behandlingsinstitusjoner for barn i Søgne kommune i Vest-Agder og Bodø kommune i Nordland. Både barnevernstjenesten og helsetjenesten skal ha ansvaret for innholdet i institusjonene. Det er planlagt at institusjonene får oppstart høsten 2018.

Klima

 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.

Kultur

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vest-Agder-museet med 4 millioner kroner for å sikre videre drift av DS Hestmanden – det nasjonale minnesmerket over krigsseilernes innsats i to verdenskriger.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Sørlandets Kunstmuseum med 2 millioner kroner for å legge til rette for best mulig forvaltning av en omfattende kunstsamling som museet har fått i donasjon fra Nicolai Tangen.

Fengsel

 • Regjeringen foreslår å bevilge samlet 732 millioner kroner i 2018 til byggeprosjektet med nytt fengsel i Agder under Kommunal- og moderniseringsdepartementets og Justis- og beredskapsdepartementets budsjett. Det skal etableres to avdelinger med 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal. Administrasjonen av fengselet legges til avdelingen i Mandal. Forventet ferdigstillelse er medio 2020.

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Vest-Agder innebærer dette:

 • E18 Varoddbrua, Kristiansand kommune
  Varoddbrua på E18 i Kristiansand i Vest-Agder videreføres. Anleggsarbeidene startet i mars 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020. Det settes av 250 millioner kroner i statlige midler i 2018.
 • E18 Kristiansand–Lyngdal, i Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner
  Prosjektet E18 Kristiansand–Lyngdal i Vest-Agder er en utbyggingsstrekning på vel 70 kilometer. Nye Veier AS planlegger å starte utbygging av første delstrekning Kristiansand-Mandal øst i første halvår 2018, med forventet veiåpning i slutten av 2021. Det er inngått veiutbyggingsavtale med Samferdselsdepartementet med et totalt vederlag for utbyggingen på 24 600 millioner kroner. Bompengefinansieringen utgjør 7 862 millioner kroner.
 • Vederlag til OPS-prosjekter - E39 Lyngdal–Flekkefjord
  E39 Lyngdal–Flekkefjord i Vest-Agder ble satt i drift i 2006 samtidig som strekningen Handeland–Feda ble åpnet for trafikk. Kontrakten løper fram til 2031. Innenfor denne rammen prioriteres midler til årlig kontraktsfestet vederlag til OPS-selskapet. I tillegg er det blant annet prioritert midler til å starte opp arbeidene med å utbedre fire tunneler på strekningen, i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.
 • Vederlag til OPS-prosjekter - E18 Grimstad–Kristiansand
  E18 Grimstad–Kristiansand i Aust-Agder og Vest-Agder ble satt i drift i 2009 da strekningen ble åpnet for trafikk. Kontrakten løper fram til 2034. For 2018 utgjør det kontraktsfestede vederlaget 354 millioner kroner, som forutsettes finansiert med 114 millioner kroner i statlige midler og 240 millioner kroner i bompenger.
 • Fornyingsarbeid, E18 Banehei og Oddernestunnelene, Kristiansand kommune
  Det settes av midler til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Banehei- og Oddernestunnelene i Vest-Agder.
 • Fornyingsarbeid, E39 Skjeggestadtunnelen, Flekkefjord kommune
  Det settes av midler til å finansiere resten av arbeidene i E39 Skjeggestadtunnelen i Vest-Agder.
 • Planleggingsarbeid, E39 Lyngdal – vest-Ålgård
  Det settes av midler til planlegging, blant annet til arbeidet med kommunedelplan for E39 Lyngdal Vest-Ålgård i Vest-Agder og Rogaland. I tillegg er det lagt til grunn bompenger til planlegging av tiltak innenfor Samferdselspakke for Kristiansandsregionen. 

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene 

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
  Regjeringen foreslår å bevilge i alt 631,5 millioner kroner til Belønningsordningen i 2018. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.

  Staten har belønningsavtale med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune for perioden 2017-2019 med en økonomisk ramme på 300 millioner kroner. For 2018 vil regjeringen sette av 90 millioner kroner. Utbetalingene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

  Det kan være aktuelt å starte forhandlinger om byvekstavtale med de fem mindre byområdene som er omfattet av ordningen i 2018. En belønningsavtale er ikke til hinder for å inngå byvekstavtale på et senere tidspunkt. 

Jernbane 

 • Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett
  For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Vest-Agder med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov. 

Kyst 

 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg
  Regjeringen foreslår å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. I tillegg kommer tidligere inndratte/ikke brukte midler på posten, slik at det kan fordeles 39,6 millioner kroner på posten.  Av dette er det foreslått 5,47 millioner kroner til et prosjekt  i Vest-Agder:
  - Båly fiskerihavn – forlengelse av kai (Lindesnes kommune): 5,47 mill. kr.

Elektronisk kommunikasjon 

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.
 • Tilskudd til telesikkerhet og beredskap
  Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner. 

Post 

 • Lørdagsomdeling av aviser
  Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
 • Statlig kjøp av post- og banktjenester
  Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.

Distrikts- og regionalpolitikk

 • Vest-Agder fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 24 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Vest-Agder deltar, og en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner).

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2017 til 2018 er anslått til 2,5 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2017 med 4 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2018 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2017 og 2018 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2016. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2017. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2017 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2018 anslått til -0,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2018 på 2,6 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2017–2018), Grønt hefte for 2018 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Vest-Agder

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,2 prosent.

I Vest-Agder har 7 av 15 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lyngdal kommune med 5,2 prosent, mens kommunene Åseral, Sirdal og Audnedal har lavest vekst med 1,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2017.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Vest-Agder i 2016 utgiftskorrigerte frie inntekter under landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

I Vest-Agder hadde 5 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Vest-Agder hadde i 2016 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 4,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 4,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vest-Agder hadde i gjennomsnitt 75 115 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2016. Landsgjennomsnittet var 63 977 kroner per innbygger.

Vest-Agder fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 1,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,6 prosent (fra anslag på regnskap for 2017) i 2018.

Finansielle indikatorer

Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2016 et netto driftsresultat på 6,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet uten Oslo var 5,0 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 234 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet uten Oslo lå på 11 392 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2016a

Netto

lånegjeld

2016a

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2016b

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2018

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2017-2018

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

1001 Kristiansand

4,9

86 566

96

4 701 608

162 140

3,6

1002 Mandal

2,3

61 778

95

851 422

23 988

2,9

1003 Farsund

5,2

79 755

96

526 914

19 622

3,9

1004 Flekkefjord

3,2

74 309

96

531 645

10 106

1,9

1014 Vennesla

6,0

50 056

95

775 353

22 797

3,0

1017 Songdalen

3,0

70 937

95

361 130

9 984

2,8

1018 Søgne

5,2

49 394

95

578 925

13 893

2,5

1021 Marnardal

6,1

58 302

102

153 782

2 105

1,4

1026 Åseral

10,1

83 006

104

74 050

843

1,2

1027 Audnedal

3,7

67 650

105

121 884

1 496

1,2

1029 Lindesnes

2,6

68 671

96

287 721

7 944

2,8

1032 Lyngdal

2,9

53 273

96

487 321

24 287

5,2

1034 Hægebostad

4,3

68 445

103

115 492

1 577

1,4

1037 Kvinesdal

4,5

74 628

96

355 777

6 930

2,0

1046 Sirdal

0,2

133 033

114

138 140

1 638

1,2

Fordeles gjennom åretc

     

5 950

  

  

Vest-Agder

4,4

75 115

96

10 067 115

308 501

3,2

Vest-Agder fylkeskommune

6,1

6 234

96

2 314 941

36 175

1,6

a) Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).
b) Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter
c) Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder forvalter en felles skjønnsramme for de to Agder-fylkene. Fordelingen av de ufordelte skjønnsmidlene i tabellen mellom de to fylkene er ikke bindende for den framtidige fordelingen.

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2016
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2016 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2016
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2018, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2017 til 2018, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2017 til 2018, nominell prosentvis vekst