Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vestfold

Vest-Agder Aust-Agder Telemark Østfold Akershus VestfoldOslo Buskerud Rogaland Hordaland Hedmark Oppland Sogn og fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Svalbard

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), som blant annet har studiested i Vestfold, med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT. 

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 660 sjøfolk i Vestfold omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Vestfold kan søke på disse pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 1,5 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Vestfold fylke.

Klima

 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.

Vann/flom

 • Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets­sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Tønsberg.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold vil bli prioritert i 2017, herunder sikring mot kvikkleireskred i Ramnes i Re kommune.

Forsvar

 • Regjeringen planlegger å bruke 4,9 millioner kroner i 2018 til forberedelser for miljøsanering av Horten indre havn.

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Vestfold innebærer dette:

 • E18 Bommestad–Sky, Larvik kommune
  Prosjektet er siste etappe i utbyggingen av E18 gjennom Vestfold og vil gi sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Telemark grense.

  Anleggsarbeidene startet i januar 2014. På den om lag fire km lange strekningen fra Bommestad til Farriseidet ble de to nordgående og det ene sørgående feltet åpnet for trafikk i september 2017. Resten av prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2017. I 2018 er det satt av 200 millioner kroner, som vil bli benyttet til sluttoppgjør på E18 og anleggsstart for ombygging av lokalveisystemet.
 • Mindre tiltak på E18, Sandefjord kommune
  Det er prioritert midler til anleggsstart for nytt kollektivknutepunkt på E18 ved Fokserød.
 • Fornyingsarbeid
  Ferdigstilling av arbeidene med å utbedre seks tunneler på E18 i Nordre Vestfold i Sande, Holmestrand og Re kommuner

  Ferdigstilling av utbedringen av rv 19 Hortenstunnelen i Horten kommune 

Jernbane 

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3,8 milliarder kroner til videre utbygging og planlegging av nye InterCity-prosjekter på Østlandet. For Vestfold innebærer dette:

 • InterCity-planlegging på Vestfoldbanen: Nykirke – Barkåker og Tønsberg – Larvik, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommuner
  Det foreslås 642 millioner kroner til videreføring av planleggingen av InterCity på Vestfoldbanen i 2018. Dette omfatter prosjektene Nykirke-Barkåker og Tønsberg-Larvik i Vestfold, i tillegg til Drammen-Kobbervikdalen/Drammen-Gulskogen i Buskerud.

  Planleggingen av prosjektet Nykirke-Barkåker videreføres med sikte på mulig byggestart i 2019 og ferdigstilling i 2024. Prosjektet omfatter 14 kilometer med nytt dobbeltspor og ny Horten stasjon ved Skoppum vest.

  I planleggingen av strekningen Tønsberg-Larvik tas det sikte på å fullføre pågående arbeid med kommunedelplan i 2018. Kommunedelplanen sikrer forutsigbarhet for øvrige infrastrukturprosjekter og annen arealplanlegging, i påvente av dobbeltsporutbygging på resten av strekningen. Det er lagt opp til noe mindre planleggingsarbeid i perioden 2019 til 2021.
 • Dobbeltspor på InterCity-strekningen Holm – Holmestrand – Nykirke, Sande, Holmestrand og Horten kommuner
  Det foreslås 17 millioner kroner til ferdigstilling i 2018. Dobbeltsporet ble satt i drift ved ruteomleggingen i desember 2016. Etter åpningen og ruteomleggingen ble reisetiden mellom Tønsberg og Oslo redusert med 9 minutter. Ruteomleggingen ga i tillegg to nye ekspressavganger morgen/ettermiddag direkte mellom Tønsberg-Oslo/v.v. Disse direkteavgangene har en kjøretid på om lag 64 minutter, som er 15-18 minutter raskere enn den tidligere ruten. I 2017 ferdigstilles arbeidene med kollektivterminalen og tilbakeføring av den nedlagte banen i tråd med reguleringsbestemmelsene. Alle kontrakter i prosjektet er inngått og prognosen for sluttkostnad er på 6 318 millioner kroner.
 • Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett
  For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Vestfold med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov. 

Elektronisk kommunikasjon 

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.
 • Tilskudd til telesikkerhet og beredskap
  Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner. 

Post 

 • Lørdagsomdeling av aviser
  Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
 • Statlig kjøp av post- og banktjenester
  Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.

Distrikts- og regionalpolitikk

 • Vestfold fylkeskommune er foreslått om lag 9 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Vestfold deltar, og en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (1 million kroner).

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2017 til 2018 er anslått til 2,5 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2017 med 4 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2018 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2017 og 2018 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2016. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2017. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2017 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2018 anslått til -0,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2018 på 2,6 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2017–2018), Grønt hefte for 2018 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Vestfold

Fra 1.1.2017 slo kommunene Andebu, Stokke og Sandefjord seg sammen til Sandefjord kommune. Fra 1.1.2018 trer tre nye sammenslåinger i kraft: kommunene Holmestrand (Hof og Holmestrand), Larvik (Lardal og Larvik) og Færder (Tjøme og Nøtterøy).

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,7 prosent.

I Vestfold har 4 av 9 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Sande kommune med 3,4 prosent, mens Re kommune har lavest vekst med 1,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2017.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Vestfold i 2016 utgiftskorrigerte frie inntekter lavere enn landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

I Vestfold hadde 3 av 14 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet i 2016. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Vestfold hadde i 2016 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 4,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 4,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vestfold hadde i gjennomsnitt 53 567 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2016. Landsgjennomsnittet var 63 977 kroner per innbygger.

Vestfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 1,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,2 prosent (fra anslag på regnskap for 2017) i 2018.

Finansielle indikatorer

Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Vestfold fylkeskommune hadde i 2016 et netto driftsresultat på 4,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet uten Oslo var 5,0 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 9 852 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet uten Oslo lå på 11 392 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2016a

Netto

lånegjeld

2016a

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2016b

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2018

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2017 - 2018

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

0701 Horten

3,2

64 541

95

1 421 429

35 969

2,6

0702 Holmestrandd

10,1

73 129

96

     

0704 Tønsberg

3,3

53 791

97

2 325 678

69 685

3,1

706 Sandefjordc

6,6

14 541

96

     

709 Larvike

3,3

71 764

96

     

0710 Sandefjordc

     

3 275 922

101 185

3,2

0711 Svelvik

5,2

45 701

95

340 023

6 093

1,8

0712 Larvike

     

2 472 185

54 235

2,2

0713 Sande

4,0

57 538

96

510 166

16 885

3,4

714 Hofd

1,5

29 911

100

     

0715 Holmestrandd

     

740 316

18 156

2,5

0716 Re

4,4

80 810

97

508 290

8 570

1,7

719 Andebuc

3,3

45 495

97

     

720 Stokkec

0,1

30 743

96

     

722 Nøtterøyf

5,7

74 944

100

     

723 Tjømef

1,4

95 362

98

     

728 Lardale

4,4

39 247

103

     

0729 Færderf

     

1 461 480

30 797

2,2

Fordeles gjennom året

     

6 555

  

  

Vestfold

4,3

53 567

96

13 062 046

341 544

2,7

Vestfold fylkeskommune

4,7

9 852

94

2 726 152

58 892

2,2

a) Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).
b) Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter
c) Kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke ble slått sammen til 0710 Sandefjord fra 1.1.2017.
d) Kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slår seg sammen til 0715 Holmestrand fra 1.1.2018.
e) Kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slår seg sammen til 0712 Larvik fra 1.1.2018.
f) Kommunene 0722 Nøtterøy og 0723 Tjøme slår seg sammen til 0729 Færder fra 1.1.2018.

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2016
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2016 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2016
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2018, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2017 til 2018, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2017 til 2018, nominell prosentvis vekst