Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen


Norsk økonomi er ute av konjunkturnedgangen
Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, og anslaget for den økonomiske veksten i år er justert markert opp. Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er over. Husholdningenes etterspørsel øker, og det er vekst i investeringene i fastlandsøkonomien. Fallet i petroleumsinvesteringene, som særlig har trukket aktiviteten ned på Sør- og Vestlandet, er i ferd med å snu til ny vekst.

Høyere kjøpekraft i husholdningene og økt etterspørsel fra eksportmarkedene vil forsterke oppgangen fremover. Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend.

Arbeidsmarkedet er i bedring, og arbeidsledigheten faller over hele landet. Veksten i sysselsettingen øker, kvartal for kvartal, og nedgangen i sysselsettingsandelen ser ut til å ha stoppet opp. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.

Lave renter, en markert bedret konkurransevne og ekspansiv finanspolitikk har vært viktige drivkrefter bak oppsvinget. Utsiktene for norsk økonomi tilsier at finanspolitikken normaliseres i 2018, etter flere år med kraftig økning i bruken av fondsinntekter. Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås å øke med under 0,1 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge i 2018, slik at finanspolitikken er nøytral.

Sterkere vekst ute
Veksten ute øker raskere enn ventet. Det gjelder også i Europa, der den økonomiske veksten lenge har vært svak. I Sverige, som er vår viktigste handelspartner, er den økonomiske veksten høy. Oppsvinget hos Norges handelspartnere er hjulpet av ekspansiv pengepolitikk. Samtidig bidrar de kommende brexit-forhandlingene og uklarhet rundt amerikansk finanspolitikk og handelspolitikk til usikkerhet om de økonomiske utsiktene internasjonalt.

Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før1

 

Mrd. kroner2

       

 

2016

2016

2017

2018

2019

Privat konsum

1418,7

1,5

2,3

3,2

3,2

Offentlig konsum

757,6

2,1

1,7

1,2

-

Bruttoinvesteringer i fast kapital

750,5

-0,2

3,9

2,5

3,0

Herav: Oljeutvinning og rørtransport

164,9

-16,9

-6,5

2,2

7,7

            Bedrifter i Fastlands-Norge

237,9

4,1

4,9

5,6

5,6

            Boliger

184,8

9,0

9,6

-0,2

-2,7

            Offentlig forvaltning

164,6

5,9

5,4

1,5

-

Etterspørsel fra Fastlands-Norge3

2 763,6

2,6

3,1

2,5

2,4

Eksport

1064,1

-1,8

1,1

0,9

1,9

Herav: Råolje og naturgass

373,4

4,3

0,9

-4,8

-2,4

            Varer utenom olje og gass

355,7

-8,2

1,7

3,8

5,0

            Tjenester utenom olje, gass og utenr. sjøfart

234,0

-6,0

-0,3

6,9

4,7

Import

1037,1

2,3

3,2

3,3

3,6

Bruttonasjonalprodukt

3117,0

1,1

1,9

1,5

1,9

Herav: Fastlands-Norge

2717,3

1,0

2,0

2,5

2,6

Andre nøkkeltall:

         

  Sysselsetting, 1000 personer

 

0,3

0,7

1,1

1,1

  Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

 

4,7

4,3

4,0

3,8

  Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

 

3,0

2,7

2,6

2,5

  Årslønnsvekst

 

1,7

2,4

3,0

3,0

  Konsumprisvekst (KPI)

 

3,6

1,9

1,6

1,7

  Vekst i KPI-JAE

 

3,0

1,6

1,8

1,9

  Råoljepris, kroner pr. fat4

 

379

438

438

441

  Tremåneders pengemarkedsrente, pst5

 

1,1

0,9

0,9

1,2

  Importveid kursindeks, årlig vekst i pst.6

 

1,9

-1,1

1,0

0,8

1) Der ikke annet er angitt
2) Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.
3) Utenom lagerendring.
4) Nivå i løpende priser.
5) Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i september.
6) Positivt tall angir svakere krone.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.