Nøkkeltall i budsjettet for 2018

Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljeinntekter.

Budsjettet for 2018 har følgende hovedtrekk:

  • Et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 231,1 milliarder kroner. Det olje­korrigerte underskuddet anslås til 255,4 milliarder kroner. Forskjellen skyldes at skatte- og avgiftsinntektene fremdeles er forholdsvis lave som følge av tilbakeslaget i norsk økonomi.
  • Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet tilsvarer 7,7 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Det er under 0,1 prosentenhet høyere enn i 2017, og innebærer en nøytral finanspolitikk. Målt i faste 2018-priser øker bruken av oljepenger med 6 milliarder kroner fra 2017 til 2018.
  • Bruken av oljeinntekter utgjør 2,9 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2018, det samme som i 2017. Avstanden opp til 3-prosent­banen anslås til 5,8 milliarder kroner.
  • Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 1,0 prosent, eller knapt 13 milliarder kroner. Den nominelle utgiftsveksten anslås til 3,5 prosent.
  • En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2017 til 2018 på 4,6 milliarder 2018-kroner. Kommunenes frie inntekter øker reelt med knapt 3,8 milliarder kroner.

Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Milliarder kroner

 

2016

2017

2018

Totale inntekter

1 162,5

1 229,4

1 252,9

1  Inntekter fra petroleumsvirksomhet

152,6

202,4

208,0

    1.1 Skatter og avgifter

47,6

76,8

91,1

    1.2 Andre petroleumsinntekter

105,0

125,6

116,9

2  Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 009,9

1 027,0

1 044,9

    2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

916,8

940,2

971,8

    2.2 Andre inntekter

93,1

86,7

73,1

Totale utgifter

1 246,1

1 286,3

1 325,2

1  Utgifter til petroleumsvirksomhet

27,8

27,0

25,0

2  Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 218,3

1 259,3

1 300,2

Overskudd på statsbudsjettet før overføring fra
Statens pensjonsfond utland

-83,6

-57,0

-72,3

-  Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

124,8

175,4

183,0

=  Oljekorrigert overskudd

-208,4

-232,4

-255,4

+  Overført fra Statens pensjonsfond utland

212,5

232,4

255,4

=  Overskudd på statsbudsjettet

4,1

0,0

0,0

+  Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

-87,7

-57,0

-72,3

+  Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond1

196,6

206,8

213,6

=  Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond1

113,0

149,8

141,3

Memo:

     

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland2

7 510

7 898

8 224

Markedsverdien av Statens pensjonsfond2

7 722

8 126

8 465

Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner2,3

7 979

8 201

8 521

1) Inneholder ikke kursgevinster eller –tap.
2) Ved utgangen av året.
3) Nåverdien av allerede opptjente rettigheter til framtidige alderspensjoner i folketrygden.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.